Рефераты Informatika_pascal

Вернуться в Информатика

Informatika_pascal
Наманган мущандислик-педагогика институти«Информатика ва ахборотлар технологияси»
кафедраси

«Алгоритмик тиллар ва дастурлаш» фанидан тайёрланган ушбу маърузалар матни 5521900 «Информатика ва ахборотлар технологияси» техник ва 5140900 «Информатика ва ахборотлар технологияси» касбий таълим йыналишлари быйича таълим олаётган кундузги, сирт=и ва махсус сирт=и былим талабалари учун мылжалланган былиб, НамМПИ илмий кенгашида тасди=ланган наъмунавий ы=ув дастури асосида тузилди. Маърузалар матнида математик моделлаштириш, масалани ЭЩМда ечиш бос=ичлари, алгоритмлар назарияси, алгоритмик тилларнинг умумий тавсифи, Турбо-Паскал тилининг асосий тушунчалари, операторлари, Турбо-Паскал мухити билан ишлаш ва унинг =ышимча имкониятлар берувчи модуллари ща=ида маълумотлар келтирилган.
Мазкур маъруза матнинг биринчи нашири «Маърифат» газетасининг 13.01.2001 йилдаги сонида ОЫМТВнинг таълим жараёнида самарали фойдаланилаётган маъруза матнлари рыйхатидан ырин олган. Маърузалар матнидан Паскал тилини муста=ил ырганувчилар, касб-хунар коллежлари ва академик-лицейларнинг талабалари щамда ы=итувчилари фойдаланишлари мумкин.Муаллифлар: - «Информатика ва АТ» кафедрасининг мудири,
доцент С. С. Ирис=улов;
- ТошДТУ =ошидаги ОИПИнинг кафедра мудири,
доцент С. /уломов;
- «Информатика ва АТ» кафедрасининг ассистенти
М. Атаханов.

Та=ризчилар: - НамДУнинг «Информатика» кафедраси мудири,
доцент А. Имомов;
- НамМПИ «Чизма геометрия ва мущандислик
графикаси» кафедрасининг доценти
Ш. Абдуращмонов.

Таклиф ва мулохазаларни щисобга олиб, маърузалар матнининг =айта ишланиб тылдирилган холи «Информатика ва ахборотлар технологияси» кафедрасининг 2003 йил 12 март № 5-сонли йи\\\\илишида мущокама =илинган ва маъ=улланган.Маърузалар матни институт ы=ув-услубий кенгашининг 3-сонли
йи\\\\илишида кыриб чи=илган ва чоп этишга
тавсия этилган (рыйхат ра=ами №41)

«Жащон цивилизациясига дахлдор былган энг замонавий илмларни эгалламай туриб, мамалакат тара==иётини таъминлаш =ийин»
Ислом Каримов

Сыз боши

Инсоният тарихининг кып асрлик тажрибаси эзгу \\\\оялардан ва со\\\\лом мафкурадан мащрум бирон-бир жамиятнинг узо==а бора олмаслигини кырсатди. Шу боис, муста=иллик туфайли мамлакатимиз ыз олдига озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон щаёт барпо этиш, ривожланган мамлакатлар =аторидан ырин олиш, демократик жамият =уриш каби эзгу ма=садларни =ыйди.
Бу эса келажагимизни я==ол тасаввур этиш, жамиятимизнинг ижтимоий-маънавий пойдеворини мустащкамлаш эщтиёжини ту\\\\диради. Демак, галдаги энг асосий вазифа: ёш авлодни Ватан равна=и, юрт тинчлиги, хал= фаровонлиги каби олижаноб туй\\\\улар рущида тарбиялаш, юксак фазилатларга эга, эзгу \\\\оялар билан =уролланган комил инсонларни вояга етказиш, жащон андозаларига мос, кучли билимли, ра=обатбардош кадрлар тайёрлашдир.
«Жащон цивилизациясига дахлдор былган энг замонавий илмларни эгалламай туриб, мамалакат тара==иётини таъминлаш =ийин», - деган эдилар президентимиз И. Каримов. Ызбекистоннинг и=тисодий ва ижтимоий сощаларда ю=ори натижаларга эришиши, жащон и=тисодий тизимида тыла=онли шериклик ырнини эгаллай бориши, инсон фаолиятининг барча жабщаларида замонавий ахборот технологияларидан ю=ори даражада фойдаланишнинг кыламлари =андай былишига щамда бу технологиялар ижтимоий мещнат самарадорлигини ошишида =андай рол ыйнашига бо\\\\ли=.
Президентимиз Ислом Каримовнинг кып йиллик изланишлари, асарларидаги фикр-мулощазаларига таяниб яратилган «Миллий исти=лол \\\\ояси: асосий тушунча ва тамойиллар» номли рисолада таълим-тарбия жараёнининг ихтиёрий бос=ичида амал =илиш лозим былган =уйидаги мезон ва талаблар келтирилган:
- ы=ув маш\\\\улотларини олиб боришда талабаларнинг ёши, тафаккури, дунё=араши ва =изи=ишларини щисобга олиш;
- таълим-тарбиянинг ил\\\\ор, таъсирчан воситаларидан, замонавий ы=итиш технологияси имкониятларидан кенг фойдаланиш;
- айрим тушунчаларни щаддан зиёд соддалаштириш, таълимнинг эскича услуб ва тамойилларини =ыллаш натижасида фаннинг =адрсизланишига йыл =ыймаслик;
- таълим жараёнида тазйи= ытказмасдан маърифий асосда иш тутиш, ёшларнинг муста=ил ва эркин фикрлаш, бащс-мунозара юритиш кыникмаларини оширишга эътибор =аратиш;
- ы=итувчи ва тингловчилар орасида ызаро щамфикрлик ва щамкорлик мущитини шакллантириш, мавзунинг тушунча ва тамойилларини шарщлашда щаётий мисоллар, бугунги дунёда рый бераётган во=еалар тащлилидан, матбуот материалларидан кенг фойдаланиш;
- ёшларда \\\\оялар, ыз маъно-мощиятига кыра бунёдкор ёки вайронкор былиши ща=идаги щаётий ва ща==оний тасаввурларни шакллантириш;
- миллий исти=лол \\\\оясининг инсонпарварлик мощиятини кырсатиш асосида муста=иллик биз учун энг олий =адрият, уни асраб-авайлаш эса щар биримизнинг му=аддас бурчимиз эканини талабаларнинг =алби ва онгига сингдириш
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100