Рефераты Uzтзmuma personвls

Вернуться в Делопроизводство

Uzтзmuma personвls
LATVIJAS UNIVERSIT?TE
Ekonomikas un vad?bas fakult?te
Finansu instit?tsUz??muma person?ls
Refer?ts m?c?bu priek?met?
DARBA ORGANIZ??ANA UN VAD??ANAR?g? 1999SATURS

lpp.

Ievads 3


Vad?t?ja un darbinieku savstarp?j?s attiec?bas 4


“Sabalans?ts” person?la sast?vs attiec?b?
uz vecumu, profesion?lo sagatavot?bu utt. 7


Darbinieku main?ba, person?la profesion?la
apm?c?ba 10


Nobeigums 12IEVADS

Jap?nas ekonomikas veiksm?g? att?st?ba ilgsto?? laika posm? savulaik
pamudin?ja da??du valstu zin?tniekus un prakti?us uzman?gi p?t?t meh?nismus
un iemeslus, k?d?? ?ai mums tik t?laj? un eksotiskaj? zem? tiek pan?kta tik
augsta ra?o?anas efektivit?te. ?? anal?ze ??va secin?t, ka Jap?n? ra?o?anas
vad??anas koncepcijas centr? atrodas cilv?ks, to uzskatot k? firmas
augst?ko v?rt?bu (!). ?aj? koncepcij? visas vad??anas sist?mas tur ir
v?rstas str?d?jo?o visu iesp?jamo dot?bu un sp?ju atkl?smei, lai t?s
maksim?li izmantotu ra?o?anas proces?, bet cilv?ks lai pats tiektos
veicin?t t?s firmas uzplaukumu, kur? vi?? str?d?.
Izmantojot jap??u pieredzi, ASV un vair?k?s Eiropas valst?s p?d?j?
laik? ar? ir izveidoti da??di vad??anas mode?i, kuru uzman?bas centr?
atrodas cilv?ks. ?ie mode?i parasti satur ??dus blokus un atzi?as
(svar?guma sec?b?):
1) organiz?cijas (uz??muma, firmas) person?la kvalitat?vais sast?vs,
2) iece?ot darbiniekus firmas svar?g?kajos poste?os tiek r?p?gi
nov?rt?tas to zin??anas, prasmes un sp?jas;
3) lieti??o attiec?bu stila un kult?ras veido?ana konkr?t?
organiz?cij?, firm?;
4) firmas att?st?bas ilgtermi?a m?r?u konkretiz?cija.

Darbs ar cilv?kiem, ar person?lu – vai var b?t kas svar?g?ks?Vad?t?ja un darbinieku savstarp?j?s attiec?bas

Optim?lu attiec?bu nodibin??ana starp p?rvaldniekiem un padotajiem -
t? ir viena no svar?g?kaj?m soci?li psiholo?iskaj?m probl?m?m, kas liel?
m?r? veido vad??anas procesu rezult?tus. Ir konstat?ts, ka pretrunas, kuras
rodas darbinieku saskarsmes proces?, rada darba ra??guma samazin??anos
vismaz par 30% (!). Savuk?rt, - person?la motiv?cija optim?lu savstarp?jo
attiec?bu apst?k?os to palielina par apm?ram t?du pat procentu.
Tai pa?? laik? patreiz ir iez?m?jusies attiec?bu pasliktin??an?s
probl?ma starp str?dniekiem un r?kot?jiem. K? galvenais iemesls tiek min?ta
t?ze, ka liel?kajai da?ai nodarbin?to (piem?ram, ASV – 43%) piem?t izteikti
ciniska attieksme pret dz?vi un savu darbu. Soci?l?s psiholo?ijas
speci?listi nosauc ??dus visp?rin?tus ??s attieksmes iemeslus:
o darbs tiek p?r?k zemu apmaks?ts;
o p?rvaldniekiem nek?d? gad?jum? nedr?kst uztic?ties;
o uz??mums nedom? par neko citu, tik k? par savu biznesu;
o str?d?jo?ie ir p?r?k ierobe?oti sava darba laika r?c?b?.
Neg?ciju mazin??anai eksperti pied?v? ??du strat??iju:
1) jau pa?? s?kum?, nosl?dzot darba l?gumu, cilv?kiem ir j?ieg?st
re?li priek?stati par savu darbu,
2) darbiniekiem paredz?t un dele??t ties?bas, k? ar? atbild?bu l?mumu
pie?em?anai un to izpildei ikdienas darba proces?,
3) ir nepiecie?ams nostiprin?t str?d?jo?o profesion?lo darba ?tiku.
Laik?, kad firmas ?pa?i pa?aujas uz labas komandas darbu, pieaug
vad?bas loma kolekt?va veido?an?. Vairums cilv?ku augstu v?rt? profesion?lu
un izl?m?gu vad?bu. Tai pat laik? ir svar?gi b?t god?giem, saproto?iem,
labu v?lo?iem
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100