Raonas uzskaite, paizmaksas, kalkulcija un analzeRaonas uzskaite, paizmaksas, kalkulcija un analze
LLU Ekonomikas fakult?tes

Ekonomikas specialit?tes nekl?tienes

kontroldarbs
ra?o?anas uzskaite, pa?izmaksas kalkul?cija un anal?zeJelgav?,
1999.1. K?di ir izmaksu un atdeves uzskaites un pa?izmaksas kalkul?cijas
uzdevumi gr?matved?b? un perspekt?vaj? pl?no?an??


Vad?bas gr?matved?b? izmaksu uzskaite un pa?izmaksas apr??ini ir
uz??muma iek??j?s uzskaites svar?g?k?s sast?vda?as un veido paral?li
finansu gr?matved?bai otru uz??muma kop?j?s gr?matved?bas nozari. Izmaksu
uzskaite vad?bas gr?matved?b? ir visdinamisk?k? f?ze vis? uz??muma
uzskait?.
T?s galvenais uzdevums pal?dz?t vad?bai pl?not un kontrol?t
saimniecisko darb?bu. ?pa?os p?rskatos apkopota visa gr?matved?bas
inform?cija pal?dz vad?t?jiem atrisin?t saimniecisk?s darb?bas probl?mas.

Izmaksu un atdeves galvenais uzdevums ir pl?no?ana un kontrole:

. Pl?no?anas uzdevums - darb?bas m?r?u izv?le un l?dzek?u noteik?anu to
sasnieg?anai. Pl?nojot j?rod pamatota atbilde apr??iniem: ko uz??mums
grib sasniegt? kas , k? un kad j?dara iecer?t? m?r?a sasnieg?anai?
. Kontroles uzdevums sekot uz??m?jdarb?bas atbilst?bas pl?nam. Kontroles
sist?mai j?konstat? novirzes no t?mes jeb bud?eta r?d?t?jiem, kurus par
katru darb?bas veidu v?l pirms attiec?g? p?rskata perioda sast?da, lai
sal?dzin?tu faktiskos sasniegumus ar pl?notajiem.

Izmaksu un atdeves gr?matved?bas darb?ba v?rsta galvenok?rt uz
n?kotni, ietverot ar? tagadni, bet daudz maz?k pag?tni.?os gr?matved?bas
p?rskatus sast?da ?s?kam periodam nek? finansu gr?matved?b?.
Izmaksu un atdeves gr?matved?bai j?dod pamatojums pa?ra?oto kr?jumu
gatavo un negatavo izstr?d?jumu, pa?ra?oto materi?lu un nepabeigto
pas?t?jumu nov?rt??anai, kas nepiecie?ams ?o kr?jumu atspogu?o?anai finansu
uzskait?, it ?pa?i p?rskata bilanc?, t.i., veic apr??inot izstr?d?juma
pa?izmaksu, jo tas ir galvenais krit?rija kr?jumu nov?rt??an?.

Tie?ie izmaksu un atdeves apr??inu da?as uzdevumi:

1) uztvert visas p?rskata period? ar pamatdarb?bu saist?t?s izmaksas
un ie??mumi, un, t?s sal?dzinot, noteikt pamatdarb?bas sniegumu jeb
atdevi;
2) noteikt vien? apr??inu period? ra?ot?s produkcijas pa?izmaksu un
t?s p?rdo?anas finansu rezult?tu;
3) noteikt vienas vien?bas produkcijas pa?izmaksu faktisko, pl?noto;
4) kontrol?t pamatdarb?bas atmaks??anos;
5) kontrol?t bud?etos noteikt? izmai?u l?me?a iev?ro?anu;
6) kontrol?t pamatdarb?bas atmaks??anos, k? ar? atsevi??u produkciju
veidu rentabilit?ti;
7) dot pamatojumu pl?no?anai un l?mumu pie?em?anai.

?o uzdevumu veik?anai visas izmai?as grup?:
1) pa izmaksu veidiem jeb poste?iem;
2) pa izmaksu ra?an?s viet?m;
3) pa izmaksu nes?jiem.

Izmaksu un atdeves apr??iniem j?dod atbilde uz sekojo?iem jaut?jumiem:
a) K?das izmaksas izveidoju??s?
b) Kur izmaksas ir izveidoju??s?
c) Uz ko attiecas izmaksas?2. Ar ko at??iras integr?t? gr?matved?ba no dal?t?s gr?matved?bas?

Integr?t? gr?matved?b? visas izmaksas uzskaita vienot? kontu sist?m?,
kas izveidota uz vienota kontu pl?na un vienotas bilances b?zes.
Integr?l?s sist?mas tr?kumi:
1) Izmaksu uzskaitei j?atver liels skaits kontu, kas apgr?tina
gr?matved?bas darbu un pie?auj k??d??anos kontu kodos dokumentu
apstr?d?.
2) Izz?d starp?ba starp j?dzieniem izdevumi un ?zmaksas , nav
tie?i redzama izdevumu strukt?ra pa izdevumu jeb izmaksu
elementiem. Vajadz?gi papildr??ini.
3) Pa?izmaksu var kalkul?t tikai viens darbinieks bilancsp?j?gs
gr?matvedis. Nav iesp?jama darba dal??ana izmaksu uzskait? un
pa?izmaksas kalkul?cij?.
4) Nav atdal?ta uz??muma konfidenci?l? inform?cija no visp?rpieejam?s
inform?cijas
     

 

Rambler's Top100