Darbinieku personibas ipasibu saikne ar darba efektivitti organizcijDarbinieku personibas ipasibu saikne ar darba efektivitti organizcij
SatursIevads 3

1. Person?bas ?pa??bu visp?r?gs raksturojums 5

1. 1.1. Temperamenta tipu b?t?ba un noz?me darb? 6

1. Sangv?niskais temperaments 6
2. Melanholiskais temperaments 7
3. Hol?riskais temperaments 9
4. Flegm?tiskais temperaments 11

1. Rakstura akcentu?cijas tipi 12
1. Hipert?mais tips 12
2. Sensit?vais tips 13
3. Trauksmainais tips 14
4. Demonstrat?vais tips 15
5. Dist?mais tips 15
6. Rigidais tips 16
7. Uzbudin?mais tips 17
8. Ciklot?mais tips 18

1. J?dziena organiz?cija visp?r?gs raksturojums 19
2. Darbinieku personisko ?patn?bu izp?te x pils?tas dom? 21
1. P?t?m?s grupas apraksts 21
2. P?t?jumu metodikas raksturs 22
3. Ieg?to aptaujas anketu rezult?tu anal?ze un interpret?cija 24

Secin?jumi 29
Anot?cija latvie?u valod? 31
Anot?cija ang?u valod? 32
Izmantot? literat?ra 33

PielikumsIEVADSKursa darbam tika izv?l?ta t?ma Darbinieka person?bas ?pa??bu
saikne ar darba efektivit?ti organiz?cij?, jo man, k? topo?ajai biroja
vad?t?jai, lik?s ?oti b?tiski p?t?t k?das darbinieka temperamenta un
rakstura akcentu?cijas tipa ?patn?bas sekm? un k?das kav? darba
efektivit?ti organiz?cij?.
Ikviens piedzimst ar savu temperamentu un sav?m rakstura
?pa??b?m. Dz?ves apst?k?i, taut?ba, apk?rt?j? vide, saimnieciskais
st?voklis un vec?ku ietekme veido cilv?ka person?bu, ta?u b?t?ba paliek
t? pati iepriek??j?.. Psiholo?ij? ??s paz?mes tiek d?v?tas par
individu?lpsiholo?iskaj?m ?patn?b?m, kur?m ir ?oti liela noz?me gan
saskarsm? ar cilv?kiem, gan ar? darba efektivit?tes paaugstin??an?
organiz?cij?. Lai gan j?dziens individu?lpsiholo?isk?s ?patn?bas
ietver ar? t?das ?patn?bas k? sp?jas, intelekts, pa?v?rt?jums un
pa?cie?a, tom?r man visb?tisk?kais ??iet indiv?da temperamenta un
rakstura akcentu?cijas tips, jo dz?ves laik? ir iesp?jams to pamain?t,
ta?u b?t?ba paliks t? pati iepriek??j?.
Cilv?ka temperaments un rakstura iez?mes ietekm? ne tikai darba
izpildi, bet ar? t? rezult?tu, t?d?j?di potenci?lajiem darba dev?jiem
?im faktoram b?tu j?piegrie? sevi??i liela v?r?ba, jo flegm?tisk? un
melanholisk? temperamenta p?rst?vjiem ir gr?ti piel?goties intens?vam
darba procesam, savuk?rt hol?ri?i un sangvini?i nesp?j ilgsto?i veikt
vienmu?u un monotonu darbu.
P?t?juma priek?mets:
Person?bas ?patn?bas.
Kursa darba m?r?is:
P?t?t un analiz?t darbinieka personisko ?pa??bu saikni ar darba
efektivit?ti organiz?cij?.
Izvirz?t? hipot?ze:
Ja darba dev?js ?ems v?r? darbinieka temperamenta un rakstura
?patn?bas, tad
- paaugstin?sies darba efektivit?te,
- paaugstin?sies darbinieku atdeve darb?.
Kursa darba uzdevumi:
1. Stud?t un analiz?t literat?ru par person?bas ?pa??bu saikni ar darba
efektivit?ti un apkopot ieg?to inform?ciju.
2. Veikt attiec?g?s probl?mas izp?ti praks?.


Kursa darb? tiks izmantotas ??das p?tniecisk?s metodes;
1
10 11 12 13 
     

 

Rambler's Top100