Рефераты Правовий статус господарських товариств

Вернуться в Экономика

Правовий статус господарських товариств
Правовий статус господарських товариствПравове становище інших господарських товариств
1. Правовий статус господарських товариств


Товариства з обмеженою відповідальністю


Одним з найпоширеніших видів господарських товариств в економічній сфері
України є товариства з обмеженою відповідальністю.


Відповідно до ст. 50 Закону України "Про господарські товариства" товариством
з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний фонд, поділений
на частки, розмір яких визначається установчими документами.


Називаючи цей вид товариства "товариством з обмеженою відповідальністю",
законодавець не має на увазі обмеження відповідальності товариства як суб'єкта
господарського права (юридичної особи) якимись певними розмірами майна або грошових
коштів (наприклад, лише розміром статутного фонду). Насправді йдеться про обмеження
відповідальності учасників товариства, які несуть її ризик у межах своїх вкладів
до статутного фонду. Установчими документами товариства з обмеженою відповідальністю
може бути передбачено, що учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають
за зобов'язаннями товариства також у межах невнесеної частини вкладу.


У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний фонд, розмір
якого має становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним
платам, виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення
товариства.


Однією з особливостей змісту установчих документів товариства з обмеженою
відповідальністю є те, що вони, крім відомостей, загальних для всіх видів господарських
товариств, повинні містити відомості про розмір часток кожного з учасників,
розмір, склад та порядок внесення ними вкладів.


До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожен з учасників
зобов'язаний внести не менше 30 відсотків зазнавеного в установчих документах
вкладу, що підтверджується документами, виданими банківською установою.


Учасник зобов'язаний повністю внести свій вклад не пізніше одного року після
реєстрації товариства.


Учасник товариства з обмеженою відповідальністю може за згодою решти учасників
відступити свою частку (її частину) одному чи кільком учасникам цього товариства,
а якщо інше не передбачено установчими документами, то і третім особам. Учасники
товариства користуються переважним правом придбання частки учасника, який її
відступив, пропорційно їхнім часткам у статутному фонді товариства або в іншому,
погодженому між ними розмірі.


У разі передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний
перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали учаснику, який відступив
її повністю або частково.


Частку учасника товариства (після повного внесення ним вкладу) може придбати
саме товариство, яке протягом одного року зобов'язане передати її іншим учасникам
або третім особам.


Будь-який з учасників має право вийти з товариства зі сплатою його вартості
частини майна товариства, пропорційної його частці у статутному фонді. На вимогу
учасника та за згодою товариства вклад може бути повернений повністю або частково
в натуральній формі.


Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є збори учасників,
що складаються з учасників або призначених ними представників. До компетенції
зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить:


1) визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження його
планів та звітів про їх виконання;


2) внесення змін до статуту товариства;


3) обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії;


4) затвердження річних результатів діяльності товариства, звітів і висновків
ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку;


5) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та
представництв, затвердження їхніх статутів та положень;


6) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових
осіб товариства;


7) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства,
визначення його організаційної структури;


8) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;


9) вирішення питання про придбання товариством частки


учасника;


10) виключення учасника з товариства;


11) визначення умов оплати праці посадових осіб товариства;


12) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує зазначену
в статуті товариства;


13) прийняття рішення про припинення діяльності товариства Статутом товариства
до компетенції зборів учасників можуть


бути віднесені й інші питання

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100