Рефераты Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

Вернуться в Литература

Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками
Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

П Л А Н


ВСТУП


РОЗДІЛ І СИНТАКСИС ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА


1.1. Розвиток синтаксису в українській мовознавчій науці


1.2. Речення як предмет синтаксису


РОЗДІЛ ІІ ГРАМАТИЧНА СТРУКТУРА І ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З
ЄДНАЛЬНИМИ СПОЛУЧНИКАМИ (на матеріалах прози і поезії)


2.1. Особливості функціонування складносурядного речення


2.1. Структурно-семантичні особливості єднальних складносурядних речень


ВИСНОВКИ


БІБЛІОГРАФІЯ
ВСТУП


Мова— це передусім система систем різних мовних одиниць – звуків і фонем,
морфем, лексем, словоформ, словосполучень і речень, кожну з яких вивчає певна
галузь мовознавства – фонетика, лексикологія, фразеологія, морфеміка, морфологія,
синтаксис. “Синтез різних вимірів функціонування мовних одиниць, – зазначає
Н.Л.Іваницька, – найпослідовніше пізнається в синтаксичних структурах, що відображають
складні стосунки між реаліями позамовної дійсності” [17, с. 3].


Як відомо, специфіка мовомислення найповніше виявляє себе у синтаксичній
організації текстів, оскільки, з одного боку, у створенні синтаксичних одиниць
беруть участь усі мовні засоби нижчих рівнів, з другого – саме синтаксичні одиниці
– речення – служать для формування і вираження думки, саме в них знаходять вияв
прагнення і почуття, комунікативна функція мовлення здійснюється саме через
посередництво синтаксичних конструкцій, які є носіями ментального простору індивіда,
а тому синтаксис виступає щодо змісту головним організуючим і впорядковуючим
фактором.


Синтаксис завершує вивчення мовних одиниць найвищого рангу – тих, які безпосередньо
беруть участь у спілкуванні людей, – речень, фраз, надфразних єдностей, тексту.
Саме в синтаксисі ми спостерігаємо тісний зв’язок мови з мисленням людини (мова
є засобом формування, вираження і повідомлення думки, різних почуттів), мови
і мовлення (“живого життя мови”). Саме в синтаксисі знаходять свій вияв усі
функції мови – комунікативна, номінативна, гносеологічна (пізнавальна), волюнтативна,
естетична та ін.


Граматика, що складається з двох частин (морфології і синтаксису), вивчає
закони, закономірності, правила побудови речень та одиниць тексту і є результатом
великої й тривалої роботи людського мислення по впорядкуванню цих граматичних
законів у певну систему.


Кожен народ витворив не лише словниковий склад мови, а й граматику, національну
за формою, за законами сполучення слів і побудови речень. Тому синтаксис і вивчає,
як підкреслюється в “Курсі сучасної української літературної мови” за ред. акад.
Л.А.Булаховського, – “загальні і характеристичні для даної національної мови
особливості зв’язків між словами і типи об’єднання їх у речення та вищі єдності
тією мірою, якою вони мають суто мовні ознаки” [5, с. 4].


Синтаксис української літературної мови – це багате надбання загальнонародної
української культури. У різноманітних формах висловлення, що склались у чітку
закономірну систему, він “відтворює історичні скарби мислення, переживань і
почуттів, а отже, й мовні взаємини всіх поколінь українського народу. В цьому
полягає внесок українського синтаксису в скарбницю загальнослов’янської та світової
культури мовлення”[20, с. 3].


Питання вивчення особливостей граматичної структури і функціонування складносурядних
речень з єднальними сполучниками залишається відкритою в науковому плані.


Отож, тема курсової роботи “Особливості граматичної структури і функціонування
складносурядних речень з єднальними сполучниками (на матеріалах прози і поезії)
є актуальною і тому потребує ґрунтовного висвітлення.


Об’єктом дослідження виступають складносурядні речення з єднальними сполучниками
.


Мета роботи полягає у встановленні особливостей граматичної структури і функціонування
складносурядних речень з єднальними сполучниками (на матеріалах прози і поезії)

10 11 12 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100