Рефераты Установчий договір про створення асоціації

Вернуться в Делопроизводство

Установчий договір про створення асоціації
Установчий договір про створення асоціації


УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР

закритого акціонерного товариства

______________________________________________________

____________________ "____"__________199__р.

____________________________________________________________________________ та ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, які є засновниками Товариства, далі - "Засновники", погодились створити закрите акці­онерне товариство ___________________________________________ ________________________________________________________, далі - "Товариство".

Місцезнаходження Товариства: ___________________________________________________

1. ЦІЛІ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

1.1. Ціллю Товариства є задоволення потреб суспільства у науко­во-технічній продукції та послугах.

1.2. Предметом діяльності Товариства є:

надання інформаційних послуг населенню;

розробка програмної продукції;

виробництво апаратно - програмних комплексів;

надання науково - технічних, консультаційних, посередницьких та інших послуг;

маркетинг та рекламна діяльність.

1.3. Товариство одержує дозволи (ліцензії) на окремі види діяльності, якщо це передбачена чинним законодавством.

1.4. Товариство зобов'язане одержати дозвіл на початок робіт в органах державного нагляду за охороною праці.

1.5. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії та представництва.

1.6. Діяльність товариства, проектування і розміщення обладнання та виробничих потужностей здійснюються відповідно о санітарними вимогами, нормами техніки безпеки і охорони праці, пожежної та екологічної безпеки, іншими обов'язковими вимогами та нормами і по узгодження з відповідними державними органами.

2. МАЙНО І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Майна Товариства становлять основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостій­ному балансі Товариства.

2.2. Товариство є власником:

майна, переданого йому Учасниками у власність;

одержаних ним доходів;

майна, набутого ним на підставах, не заборонених чинним законодавством;

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

2.3. Товариство самостійно визначає напрями використання чистого прибутку, що залишаються після внесення платежів, установлених чин­ним законодавством.

Відрахування до бюджету проводяться у порядку і розмірах, перед­бачених чинним законодавством.

2.4. Товариство створює страховий фонд, до якого щорічно відра­ховує не менш як 5 % від чистого прибутку ,поки він не досягне 25 % від розміру статутного фонду.

2.5. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави і Учасни­ків, а держава і Учасники не відповідають по зобов'язаннях Това­риства. У випадку, якщо належного Товариству майна не вистачає для покриття боргів і немає можливості для фінансового оздоровлення, Товариства може бути визначено банкрутом за рішенням суду або ар­бітражного суду.

2.6. У разі ліквідації (реорганізації) Учасника як юридичної особи його майнові права переходять до правонаступник.

3. СТАТУТНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА

3.1. Учасники створюють Статутний фонд Товариство у розмірі ________________ (___________________________) гривень.

Статутний фонд Товариства поділений на ____іменних акцій вартістю __________________(__________________________) гривень кожна.

3.2. Акції розподіляються між Засновниками таким чином:

- ________________________________________- ___іменних акцій або ___% Статутного фонду;

- ________________________________________ - ___ іменних ак­цій або ___ % Статутного фонду;

3.3. Після реєстрації Товариства перерозподіл акцій між акціонерами та зміни складу акціонерів регулюються рішеннями Зборів

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100