Рефераты Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

Вернуться в Финансы

Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства
Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства


1. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

Фінанси підприємств безпосередньо пов'язані з рухом грошових коштів. Саме тому досить часто поняття «фінанси підприємств» ототожнюється з грошовими коштами, наявними фінансовими ре­сурсами. Однак самі кошти чи фінансові ресурси не розкривають поняття «фінанси», якщо не з'ясувати суті економічної природи останніх. Такими суттєвими загальними властивостями, які лежать в основі фінансів, є закономірності відтворювального процесу та гро­шові відносини, що виникають між учасниками суспільного вироб­ництва на всіх стадіях процесу відтворення, на всіх рівнях господа­рювання, у всіх сферах суспільної діяльності. Однак не всі грошові відносини належать до фінансових. Грошові відносини перетворю­ються на фінансові, коли рух грошових коштів стає відносно самостійним. Таке відбувається в процесі формування, розподілу, вико­ристання грошових доходів та фондів згідно з цільовим при­значенням у формі фінансових ресурсів. До фінансів належать такі групи фінансових відносин:

• пов'язані з формуванням статутного фонду суб'єктів господа­рювання;

• пов'язані з утворенням та розподілом грошових доходів: ви­ручки, валового та чистого доходу, прибутку, грошових фондів під­приємств;

• які виникають між суб'єктами господарювання у зв'язку з ін­вестуванням у цінні папери та одержанням на них доходів у вигляді відсотків, дивідендів, здійсненням пайових внесків та участю в роз­поділі прибутку від спільної діяльності, одержанням та сплатою штрафних санкцій;

• які формуються в підприємств з банками, страховими ком­паніями у зв'язку з одержанням та погашенням кредитів, сплатою відсотків за кредит та інші види послуг, одержанням відсотків за розміщення та зберігання коштів, а також у зв'язку зі страховими платежами та відшкодуваннями за різними видами страхування;

• що виникають у підприємств з державою з приводу податко­вих та інших платежів у бюджет та цільові фонди, бюджетного фі­нансування, одержання субсидій;

• що формуються в підприємств у зв'язку з внутрішньовироб­ничим розподілом доходів та фондів.

Отже, об'єктом фінансів підприємств є економічні відносини. пов'язані з рухом коштів, формуванням та використанням грошових фондів. Суб'єктами таких відносин можуть бути підприємства та організації, банківські установи та страхові компанії, позабюджетні фонди, інвестиційні фонди, аудиторські організації, інші суб'єкти господарювання, які є юридичними особами.

У процесі відтворення (виробництво, розподіл, обмін та спожи­вання) відбувається розподіл вартості валового внутрішнього про­дукту (виручка від реалізації продукції) за цільовим призначенням, а також розподіл його між державою та суб'єктами господарюван­ня, кожен з яких одержує свою частку виробленого продукту в гро­шовій формі. Відтак гроші створюють умови для появи фінансів як самостійної сфери грошових відносин, як системи виробничих від­носин.

Безпосередньою сферою фінансових відносин підприємств є про­цеси первинного розподілу вартості валового внутрішнього продукту (с + v + w), коли вона розподіляється на вартість матеріальних ви­трат (с), необхідного продукту (v), додаткового продукту (ні). При цьому утворюються різні фонди грошових доходів. З допомогою фінансів у суспільному виробництві відбувається рух грошових ко­штів, які набирають специфічної форми фінансових ресурсів, що формуються в суб'єктів господарювання та в держави.

Таким чином, фінанси підприємств — це економічні відносини, які відображають формування, розподіл та використання грошових фондів і доходів суб 'єктів господарювання в процесі відтворення.

У процесі відтворення фінанси підприємств як економічна кате­горія проявляються та виражають свою суть, свою внутрішню влас­тивість через такі функції:

— формування фінансових ресурсів у процесі виробничо-госпо­дарської діяльності;

— розподіл та використання фінансових ресурсів для забезпе­чення поточної виробничої та інвестиційної діяльності, для вико­нання своїх зобов'язань перед фінансово-банківською системою та для соціально-економічного розвитку підприємств;

— контроль за формуванням та використанням фінансових ре­сурсів у процесі відтворення

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100