Рефераты Бюджетний устрій та бюджетна система України

Вернуться в Государство и право

Бюджетний устрій та бюджетна система України
Бюджетний устрій та бюджетна система України

Зміст


Суть і значення Державного бюджету....................................................................3


Бюджетна система України......................................................................................7


Бюджетний процес ..................................................................................................12


Література ................................................................................................................18


Суть i значення Державного бюджету


Сучасна економіка потребує удосконалення й розвитку фінансового планування
на всіх рівнях, посилення ініціативи і відповідальності усіх ланок державного
фінансового апарату в складанні і виконанні фінансових планів, що суперечить
висновкам окремих науковців про відмирання інституту планування.


Відмова від планування неможлива також в зв'язку з необхідністю приборкання
інфляції. Розбудова фінансової системи з різними її ланками обумовлює існування
спеціального державного апарату - фінансово-кредитних установ, котрі покликані
запроваджувати в життя фінансово-кредитну політику держави.


Фінансову систему необхідно відрізняти від фінансових установ, які органіновують
фінансові відносини. Фінансова система- це сукупність таких грошових відносин,
де утворюються і використовуються грошові фонди. Фінансові установи займаються
акумуляцією грошових фондів (державна податкова адміністрація і її органи) і
їх розподілом, активно впливають на процес утворення фондів - бюджетів усіх
рівнів.


Для виконання своiх функцiй держава повинна мати достатнi грошовi фонди цi
фонди вона формує шляхом перерозподiлу валового внутрiшнього продукту. Найважливiшим
засобом, через який держава здiйснює розподiл i перерозподiл внутрiшнього продукту,
i Державний бюджет. Через бюджет держави вiдтворюється вся багатогранна її дiяльнiсть
i забезпечується виконання її заходiв.


Розглядаючи бюджет як економiчну категорiю, слiд зазначити, що вiн вiдображає
реальнi виробничi вiдносини, вiдтворю? вiдносини розподiлу I перерозподiлу,
концентрує рух грошової маси як самостiйно є вартостi, що нiбито не пов'язана
з рухом товарної маси.


Бюджет є важливим економiчним важелем держави, через який забезпечується
контроль за станом виробництва в цiлому. Крiм того, органи державної влади й
управлiння, що затверджують i виконують бюджет, мають можливiсть впливати через
нього на фiнансову дiяльнiсть мiсцевих органiв влади i управлiння, якi складають,
затверджують бюджети адмiнiстративно-територiальних органiв, останнi, як правило,
потребують дотацiй i субвенцiй iз загальнодержавних дохiдних джерел.


Дохiдна база всiх бюджетiв формується за рахунок закрiплених законами держави
джерел доходiв по вiдповiднiй ланцi бюджетної системи. Через бюджет фiнансова
дiяльнiсть органiв управлiння отримує цiлком визначену в законодавчому i нормативному
планi базу для залучення й витрачання грошових коштiв. Бюджет дає органам влади,
якi його затверджують, можливiсть контролювати дiяльнiсть виконавчо-розпорядчих
органiв, що складають I виконують бюджет. Хоча можливостi такого контролю обмеженi.


Конституцiєю України надано виняткове право затверджувати бюджет держави
Верховнiй Радi, а адмiнiстративно-територiальнi бюджети – вiдповiдним представницьким
органам. Пiсля затвердження Державний бюджет набуває сили закону. Бюджети всiх
рiвнiв складаються та виконуються згiдно з бюджетною класифiкацiєю. Бюджетна
класифiкацiя - це єдина мiжнародна система функцiонального групування доходiв
i видаткiв бюджету за однорiдними ознаками; вона забезпечує можливiсть порiвнювати
бюджетнi данi рiзних бюджетiв, дає змогу визначитись щодо характеру регулюючих
дiй держави по надходженню дохiдних джерел i напрямах використання одержаних
коштiв

10 11 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100