Рефераты Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

Вернуться в Технология

Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів
Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

Принципи організації потокового виробництва


Для виготовлення збірних залізобетонних виробів застосовують найбільш ефективну
потокову форму організації виробничого про­цесу, що базується на таких принципах:
пропорційності процесів, який характеризується тим, що за певний проміжок часу
на всіх ділянках процесу обробляють однакову кількість виробів; ритмічності
процесів, який полягає в тому, що через одна­кові проміжки часу всі частини
процесу повторюються; пара­лельності процесів, тобто одночасному виконанні всіх
частин процесу виготовлення різних виробів; безперервності, що означає безперервне
протікання (без простоїв) всіх частин проце­су виготовлення та стадій обробки
виробів.


Технологічні лінії, на яких процес виробництва здійснюється з дотриманням
зазначених принципів, називають потоковими.


У виробництві збірних залізобетонних виробів застосовують потокові технологічні
лінії різних типів, які різняться ступенем спеціалізації та безперервності процесів,
способом і характером переміщення предметів праці, рівнем механізації та автоматиза­ції.


Залежно від взаємного розміщення у просторі засобів праці (технологічного
обладнання), предметів праці (форм, матеріалів та напівфабрикатів) та робітників
можливі два варіанти органі­зації виробництва: 1) технологічне обладнання та
робітники не переміщуються, а форми з виробами переміщуються; 2) форми не­рухомі,
переміщуються обладнання та робітники.


До першого варіанта організації процесу належать агрегатне та конвейєрне
виробництво, до другого — стендове та касетно-стен­дове.


Агрегатне виробництво


При агрегатному способі виробництва всі частини процесу здій­снюються на
спеціалізованих постах, обладнаних машинами для виконання відповідної роботи.
Форми з виробами для виконання всіх стадій обробки послідовно переміщуються
від поста до поста.


Формують вироби на спеціально обладнаних установках-агре-гатах, що складаються
з машини для встановлення форм на фор­мувальний пост (формоукладача), машини
для укладання та роз­поділення бетонної суміші у формі (бетоноукладача), машини
для ущільнення бетонної суміші (віброплощадки чи центрифуги). Від­формовані
вироби піддають тепловій обробці в камерах прискоре­ного тверднення періодичної
дії. Завершальною стадією виробни­цтва є видача виробів з камер, розпалублення
їх на спеціалізо­ваному посту та вивезення до складу готової продукції. Звільнені
форми подають на пост підготовки до чергового технологічного циклу. Підготовка
форм полягає в очищенні їх від залишків за­тверділого бетону, змазуванні поверхонь.
Усі транспортні операції здійснюють мостовими кранами або кран-балками.


При агрегатному способі виробництва форми з виробами мо­жуть зупинятися не
на всіх робочих постах, а тільки на тих, які потрібні для виготовлення виробів
даного типу. Час перебування форми на кожному посту залежить від обсягу робіт,
що виконую­ться на відповідній стадії процесу.
Рис. 2.1. Схема організації агрегатного виробництва:


1 — бетоноукладач; 2 — віброплощадка; З — пост армування; 4 — камера тепловологісної
обробки; 5 — пост розпалублення; 6 — пост підготовки форм; 7 — візок самохідний


На рис. 2.1 подано принципіальну схему організації агрегатної технологічної
лінії. Технологічний процес реалізується на п'яти робочих постах: розпалублення
та огляду виробу; складання фор­ми, очищення й змазування її; армування; заповнення
форми бе­тонною сумішшю та ущільнення її; теплової обробки виробів.


Операції технологічного процесу виконують паралельно на всіх постах лінії.
Найдоцільнішою є така організація процесу, яка за­безпечує однакові витрати
часу на обробку виробів на кожній стадії процесу (на кожному посту); при цьому
забезпечується рит­мічна робота технологічної лінії, зменшуються простої обладнання,
підвищується продуктивність лінії

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100