Рефераты Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

Вернуться в Государство и право

Головні завдання, функції та права державної податкової служби України
.

Останнім часом існує прецендент, коли органи державної податкової служби без встановленої законом підстави зупиняють операції платників податків на всіх рахун­ках (за винятком основного) в банківських установах за непогашення ними податкової заборго­ваності протягом п'яти робочих днів від дня її виникнення.

Закон України «Про державну подат­кову службу в Україні» у пункті 5 статті 11 надає, як було зазначено вище, органам державної податко­вої служби право зупиняти операції платників податків на їхніх рахунках у банківських установах у разі:

«— відмови у проведенні документаль­ної перевірки чи недопущення посадо­вих осіб органів державної податкової служби для обстеження приміщень, що використовуються для одержання дохо­дів або пов'язані з утриманням інших об'єктів оподаткування незалежно від їх місцезнаходження, обладнання, елек­тронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем, що застосовують­ся для розрахунків за готівку із спожи­вачами, вагокасових комплексів, .систем та засобів штрихового кодування;

— неподання органам державної по­даткової служби та їх посадовим осо­бам бухгалтерських звітів, балансів, по­даткових декларацій (розрахунків), дек­ларацій про валютні цінності, звітів про застосування електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем та інших документів, пов'язаних з об­численням і сплатою податків, інших платежів;

— непред'явлення свідоцтв про дер­жавну реєстрацію суб'єктів підприєм­ницької діяльності, спеціальних дозво­лів (ліцензій, патентів тощо) на її здій­снення, сертифікатів відповідності елек­тронних контрольно-касових апаратів. комп'ютерних систем;

— порушення підприємством, уста­новою, організацією, громадянином — суб'єктом підприємницької діяльності встановленого законом порядку реєстра­ції в органі державної податкової служ­би як платників податків, відсутності об­ліку об'єктів оподаткування або коли іс­нує реальна загроза витрачання кош­тів чи відчуження майна, вилучення яких у встановленому законом порядку є єдиним засобом відшкодування збит­ків, завданих державі у зв'язку з непла­тоспроможністю юридичної особи, що перевіряється».

Таким чином, Законом встановлено конкретний та вичерпний перелік ви­падків, коли органи державної подат­кової служби мають право зупиняти опе­рації платників податків на їхніх рахун­ках у банківських установах.

Закон не передбачає інших підстав для зупинення операцій платників по­датків у банківських установах органа­ми державної податкової служби і не де­легує жодним іншим органам державноі влади повноважень для встановлен­ня додаткових підстав для зупинення операцій платників податків у банків­ських установах.

Наказом ДПА України про затвер­дження Положення про зупинення опе­рацій платників податків на рахунках в установах банків, інших фінансово-кре­дитних установах від 23.04.98 р. №191 (зареєстрований в Мін'юсті України 23.09.98 р. за №593/3033) було деталь­но регламентовано процедурний поря­док реалізації наданого органам держав­ної податкової служби права зупиняти операції платників податків.

Президент України Указом «Про за­ходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та держав­ними цільовими фондами» від 04.03.99 р. №167/98 запровадив правову норму. згідно з якою в разі непогашення плат­ником податкової заборгованості протя­гом п'яти робочих днів від дня її виник­нення органи державної податкової служ­би мають право на шостий робочий день приймати рішення про припинення опе­рацій на всіх рахунках (за винятком ос­новного) в банківських установах (ст. 8).

Отже, Президент України запрова­див додаткову підставу для зупинення операцій платників податків у банків­ських установах органами державної по­даткової служби.

Жодним чином не заперечуючи до­цільність та своєчасність надання ор­ганам державної податкової служби та­кого права, хочу зазначити, що органи державної податкової служби, діючи від­повідно до вимог згаданого вище Указу № 167/98, у той же час порушують Кон­ституцію та Закон України «Про держав­ну податкову службу в Україні»

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100