Рефераты Чинний порядок оподаткування прибутку

Вернуться в Финансы

Чинний порядок оподаткування прибутку
Чинний порядок оподаткування прибутку


З прийняттям Закону «Про внесення змін в Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"» з другого півріччя 1997 p. від­булися істотні зміни в оподаткуванні підприємницької діяльності, спрямовані на підтримку виробника, активізацію інвестиційної дія­льності підприємства.

Принципово новим у прийнятому Законі с визначення об'єкта оподаткування. Схему визначення об'єкта оподаткування (опода­ткованого прибутку) зображено на рис. 1


Обчислення оподаткованого прибутку здійснюється виключен­ням із суми скоригованого валового доходу валових витрат вироб­ництва й обігу, а також нарахованих амортизаційних відрахувань.

Рис. 1 Схема визначення об'єкта оподаткування (оподаткованого прибутку)

Визначаючи валовий дохід, ураховують:

— загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), а також від продажу цінних паперів (окрім операцій з їх первинного випуску й остаточного погашення);

— доходи від здійснення банківських операцій, страхових та in ших операцій, пов'язаних із наданням фінансових послуг, від торгі­влі валютними цінностями, цінними паперами, борговими зо­бов'язаннями та вимогами;

— доходи від спільної діяльності у вигляді дивідендів, отрима­них від нерезидентів, відсотків, роялті, володіння борговими вимо­гами, від здійснення операцій лізингу (оренди);

— доходи, не враховані під час обчислення валового доходу у попередніх періодах і виявлені у звітному періоді;

— доходи з інших джерел і від позареалізаційних операцій (сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді; сум невикористаної частини коштів, повернених із страхових резервів; сум страхового резерву, використаних не за призначенням; вартості матеріальних цінностей, переданих платни­ку податку згідно з договорами зберігання і використаних ним у власному виробничому й господарському обороті; сум отриманих штрафів, неустойок, пені; сум державного мита, раніше сплаченого і поверненого за рішенням суду).

Отже, визначення валового доходу для оподаткування значно відрізняється від класичного (різниця між виручкою від реалізації і матеріальними, а також прирівняними до них витратами). У валовни дохід запропоновано включити загальні доходи від реалізації това­рів (робіт, послуг), тобто всю виручку від реалізації.

У суму валового доходу, а отже і скоригованого валового доходу, не включаються суми акцизного збору та податку на додану вартість, отримані підприємством у складі ціни реалізації товару (робіт, послуг).

У Законі «Про оподаткування прибутку» дається перелік інших доходів, надходжень коштів до підприємств—платників податків, що не включаються до валового доходу, а отже, і до скоригованого валового доходу.

Слід звернути увагу, що датою збільшення валового доходу вва­жається дата, що припадає на податковий період, протягом якого першою сталася подія:

— зарахування коштів покупця або замовника на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), що під­лягають реалізації (коли реалізація відбувається за готівку — дата її оприходування в касі платника податку);

— відвантаження товарів, а для робіт (послуг) — дата фактично­го надання результатів робіт (послуг) платником податку.

За товарообмінних (бартерних) операцій датою збільшення ва­лового доходу вважають дату:

— відвантаження товарів, а для робіт (послуг) — дату фактично­го надання послуг платником податку;

—оприходування товарів, а для робіт (послуг) — дату оформ­лення документа, що засвідчує факт отримання результатів робіт (послуг) платником податку.

Для визначення сум оподаткованого прибутку важливе значення має розрахунок валових витрат виробництва та обігу

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100