Рефераты Пільги для працівників, які навчаються у середній закладах освіти

Вернуться в Трудовое право

Пільги для працівників, які навчаються у середній закладах освіти
Пільги для працівників, які навчаються у середній закладах освіти


Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Для здо­буття повної середньої освіти можуть створюватися вечірні (змінні) школи, класи, групи з очною, заочною формами на­вчання при загальноосвітніх школах. Працівники, котрі по­єднують працю з навчанням у середніх закладах освіти ма­ють наступні пільги.

1.1. Встановлення скороченого робочого часу

Скорочена тривалість робочого часу — це тривалість робочого часу, зменшена законодавством в порівнянні із за-гальновстановленим 40-годинним робочим тижнем з метою охорони праці працівників та створення сприятливих умов для поєднання роботи з навчанням. Для працівників, які успішно навчаються без відриву від виробництва в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на період навчального року встановлюється скоро­чений робочий тиждень на 1 робочий день або на відповідну кількість робочих годин (при скороченні робочого дня про­тягом тижня).

Ці особи звільняються від роботи протягом навчально­го року не більш ніж на 36 робочих днів при 6-денному робочому тижні або на відповідну їм кількість робочих го­дин. Таким чином, право на скорочену тривалість робочого часу мають працівники, які успішно навчаються, та тільки в період навчального року, тривалість якого визначається са­мим закладом освіти, але не може бути меншою за 36 тижнів. При 5-денному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни при збереженні кількості вільних від роботи годин. За час звіль­нення від роботи, вказаним особам виплачується 50% серед­ньої заробітної плати за основним місцем роботи, але не нижче мінімального розміру заробітної плати (ст. 209 КЗпП). Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гаран-" тією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та гос­подарювання. Розмір мінімальної заробітної плати встанов­люється і переглядається відповідно до статей 9 та 10 Зако­ну України від 24 березня 1995 р. "Про оплату праці".

В окремих випадках, коли за умовами виробництва (се­зонний, роз'їздний характер роботи) названі особи не мо­жуть регулярно користуватися вільними днями, власник підприємства або уповноважений ним орган може надавати їм вільні від роботи дні в підсумованому вигляді в міжсе­зонний період або в інший період найменшої зайнятості на виробництві в межах загальної кількості вільних від роботи днів, установлених законодавством. Графіки надання скоро­ченого робочого дня, скороченого робочого тижня або вільних від роботи днів затверджуються власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за по­годженням з профспілковим комітетом, а також з урахуван­ням графіка занять або навчального плану школи, де навча­ються працівники.

1.2. Звільнення від роботи без збереження заробітної

плати

Керівники підприємств, установ, організацій можуть на­давати без шкоди для виробничої діяльності підприємства працівникам, котрі навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на їх ба­жання, в період навчального року 1—2 вільних від роботи дні в тиждень без збереження заробітної плати (ст. 210 КЗпП). Це право власника підприємства, а не його обов'язок.

1.3. Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням у серед­ніх закладах освіти

Відпустка — це вільний від роботи час протягом вста­новленої законодавством кількості днів. Законом України "Про відпустки", що набрав чинності з 1 січня 1997 p., перед­бачені різні види відпусток, один з яких — додаткова відпуст­ка у зв'язку з навчанням. Ці відпустки надаються для скла­дання іспитів і заліків. Тривалість таких відпусток залежить від виду закладу освіти; від форми навчання; від року, кур­су або класу навчання; від мети, для якої надається відпуст­ка

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100