Рефераты Взаємовідносини України та НАТО

Вернуться в Международные отношения

Взаємовідносини України та НАТО
. та груднi 1998 р.).


Спiвробiтництво України з НАТО в економiчнiй сферi


Спiвробiтництво з економiчних питань координується Економiчним комiтетом
(ЕК) НАТО.В рамках дiяльностi ЕК проводяться дослiдження економiчних тенденцiй
та економiчних питань в галузi оборони; готуються економiчнi розрахунки щодо
країн-членiв НАТО для Комiтету аналiзу оборони у контекстi оборонного планування
НАТО; пiдтримуються контакти з мiжнародними економiчними органiзацiями, розробляються
програми спiвробiтництва НАТО i країн-партнерiв в економiчнiй галузi.


В рамках спiвробiтництва України з НАТО в економiчнiй сферi реалiзується
ряд важливих iнiцiатив та програм. Так, з жовтня 1999 року в Українi здiйснюється
спiльний проект Україна-НАТО з мовної перепiдготовки вiйськовослужбовцiв, звiльнених
в запас або вiдставку. Враховуючи успiшний хiд проекту (досвiд України вважається
в НАТО найбiльш успiшним та взятий за основу при реалiзацiї аналогiчних програм
в країнах ПСЄ), Економiчним директоратом НАТО запропоновано розширення проекту
та проведення нових курсiв у Донецьку, Севастополi, Одесi та Узинi.


Важливою складовою економiчного спiвробiтництва України з НАТО в економiчнiй
галузi є дiяльнiсть Робочої групи вiдкритого складу з питань економiчної безпеки.
В ходi щорiчних засiдань цiєї Робочої групи обговорюються теоретичнi та практичнi
питання економiчної безпеки, розглядаються концепцiї забезпечення цiєї важливої
складової загальної безпеки держави.


Україна бере активну участь у спiвробiтництвi в економiчнiй сферi i в рамках
РЄАП. На виконання економiчного роздiлу плану дiяльностi РЄАП проводяться семiнари
та конференцiї з питань формування бюджету, реструктуризацiї оборонної промисловостi,
планування i управлiння нацiональними оборонними програмами, економiчної безпеки,
правової оцiнки оборонних бюджетiв тощо. Актуальнi питання економiчного спiвробiтництва
координуються в рамках дiяльностi Економiчного комiтету РЄАП, засiдання якого
вiдбуваються в штаб-квартирi НАТО.


Щодо спiвробiтництва України з НАТО у науковiй сферi
Наукова програма НАТО, що координується Науковим комiтетом НАТО, є високоефективним
iнструментом, який сприяє розвитку мiжнародного спiвробiтництва в наукових дослiдженнях,
спрямованих на мирнi цiлi. Завдяки цiй програмi вченим надається можливiсть
активiзувати контакти зi своїми колегами (вiзити, стажування, семiнари, i конференцiї),
змiцнюючи таким чином свiй власний науковий потенцiал. Протягом останнiх рокiв
близько 500 українських вчених отримали гранти вiд НАТО в рамках цiєї програми.


За сприяння НАТО в першiй половинi 2000 року в Українi розпочала роботу Iнформацiйна
академiчна мережа, за допомогою якої українськi науково-дослiднi iнститути та
унiверситети можуть отримати доступ до iнформацiйної мережi Iнтернет або покращити
якiсть цього доступу. Зараз Альянсом вивчається можливiсть надання наступного
гранту для розвитку зазначеної iнформацiйної мережi.


З метою налагодження координацiї, пiдвищення ефективностi участi українських
представникiв у наукових та екологiчних програмах НАТО у 2000 роцi було створено
Спiльну робочу групу (СРГ) Україна-НАТО з питань науки та захисту довкiлля.


Протягом останнiх дев'яти рокiв вiдбулося понад 80 iнформацiйно-ознайомчих
вiзитiв українських делегацiй (загальна кiлькiсть учасникiв - близько 1100 осiб)
до штаб-квартири НАТО та штабу Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних
сил НАТО в Європi

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100