Рефераты Взаємовідносини України та НАТО

Вернуться в Международные отношения

Взаємовідносини України та НАТО
. Її дiяльнiсть спрямовується
на забезпечення пiдтримки НАТО процесiв реформування оборонної сфери України,
насамперед Збройних Сил, реалiзацiї Державної програми реформування та розвитку
Збройних Сил України на перiод до 2005 року.


СРГВР посiла одне з ключових мiсць у спiвробiтництвi в рамках особливого
партнерства Україна-НАТО. Спiвпраця в рамках СРГВР сприймається як свiдчення
готовностi України до використання досвiду держав-членiв в галузi демократичного
реформування оборонної сфери, переходу на європейськi стандарти в цiй галузi,
а тому має як практичне, так i полiтичне значення.


Наприкiнцi 2000 року, на додаток до засiдань СРГВР на рiвнi експертiв, започатковано
ще один формат СРГВР - засiдання на високому рiвнi (заступники мiнiстрiв оборони).


Одним з найважливiших проектiв СРГВР є використання механiзмiв Процесу планування
та оцiнки сил (ППОС) для сприяння iмплементацiї Державної програми реформування
та розвитку Збройних Сил України на перiод до 2005 року.


Участь України у ППОС допомагає досягти нашiй державi якомога вищого рiвня
взаємосумiсностi з державами-членами НАТО i країнами-партнерами в рамках визначених
напрямiв пiд час участi в операцiях з пiдтримки миру та пошуково-рятувальних
операцiях; доопрацювати вiтчизнянi стандарти з урахуванням досвiду спiвробiтництва
з НАТО тощо.


Окрiм зазначених цiлей досягнення взаємосумiсностi iз збройними силами НАТО,
Україна використовує механiзми ППОС для забезпечення реформування ЗС Сил України
вiдповiдно до Державної програми реформування та розвитку Збройних Сил України
на перiод до 2005 року. Можливiсть використання Україною ППОС з цiєю метою стала
одним з найважливiших домовленостей, досягнутих в рамках СРГВР на високому рiвнi.


Спiвробiтництво України з державами-членами НАТО i країнами-партнерами у
вiйськово-технiчнiй галузi Для України, як держави з високорозвиненою вiйськово-технiчною
базою та значним невикористаним експортним потенцiалом в данiй сферi, для забезпечення
конкурентоспроможностi вiйськової промисловостi та iнтересiв українських виробникiв
важливою є постiйна поiнформованiсть щодо потреб, стандартiв, тенденцiй розвитку
та систем постачання озброєнь у державах-виробниках та споживачах цiєї продукцiї,
зокрема державах-членах НАТО та країнах-партнерах, розвиток контактiв з представниками
вiйськової промисловостi цих країн, рекламування досягнень українських виробникiв
в данiй галузi.Важливою частиною вiйськово-технiчного напрямку є вiйськовi дослiдження i технологiї,
представленi в НАТО Органiзацiєю з дослiджень i технологiй. Пiд її егiдою проводиться
значна кiлькiсть наукових конференцiй i симпозiумiв з широкого кола питань,
що стосуються воєнної науки та вiйськових технологiй.


Спiвробiтництво України з НАТО в галузi лiквiдацiй наслiдкiв надзвичайних
ситуацiй цивiльного характеру Серед країн-членiв РЄАП Україна визнається одним
з лiдерiв спiвробiтництва з питань планування на випадок надзвичайних ситуацiй
цивiльного характеру (ПНС). Спiвробiтництво з Альянсом в сферi ПНС дозволяє
нашiй країнi отримувати вiдчутну технiчну та методичну допомогу, зокрема, здiйснювати
пiдготовку особового складу сил цивiльної оборони, використовувати досвiд країн-членiв
НАТО та держав-партнерiв для удосконалення нацiональної нормативно-правової
бази з захисту населення i територiй.


Налагодженi контакти з керiвництвом Мiжнародного секретарiату НАТО, використання
механiзмiв спiвробiтництва Україна-НАТО та створеного у 1998 р. Євроатлантичного
координацiйного центру з реагування на катастрофи, неодноразово дозволяли нашiй
країнi отримувати конкретну дiєву допомогу з боку країн-членiв НАТО та держав-партнерiв
пiд час лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй та природних катастроф.


У 2000-2001 роках було проведено низку заходiв з пiдготовки пiлотного Проекту
Україна-НАТО щодо скоординованого запобiгання повеням та реагування на їх наслiдки
у Карпатському регiонi

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100