Рефераты Умови здійснення підприємництва

Вернуться в Предпринимательство

Умови здійснення підприємництва
Умови здійснення підприємництва


Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяль­ності здійснюється відповідно до ст. 8 Закону України «Про підприємництво» і детально регулюється Положен­ням про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. №740 (Офіційний вісник України. - 1998.- №21).

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяль­ності проводиться у виконавчому комітеті міської, район­ної в місті ради народних депутатів або в районній, район­ній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання цього суб'єкта, якщо інше не передбачено законом.

Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької ді­яльності - юридичної особи подаються такі документи:

• рішення власника (власників) майна або уповноважено­го ним (ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства). Якщо власників або уповнова­жених ними органів два і більше, таким рішенням є уста­новчий договір, а також протокол установчих зборів (кон­ференції) у випадках, передбачених законом;

• статут, якщо відповідно, до законодавства це необхідно для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності;

• реєстраційна картка встановленого зразка, яка є водно­час заявою про державну реєстрацію;

• документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької дія­льності в розмірі, передбаченому законом;

• документ, що засвідчує внесення плати за державну ре­єстрацію. Громадяни, які мають намір здійснювати підпри­ємницьку діяльність без створення юридичної особи, по­дають реєстраційну картку встановленого зразка, яка є во­дночас заявою про державну реєстрацію, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі - платника податків та інших обов'язкових платежів і доку­мент, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.

За державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єктів під­приємницької діяльності вноситься плата (реєстраційний збір): для громадян-підприємців - 1,5, для юридичних осіб - 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за прискорену (протягом одного дня) державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єктів підприємницької діяльності -потрійний розмір відповідного реєстраційного збору; за державну реєстрацію змін (доповнень) до установчих до­кументів суб'єктів підприємницької діяльності - 30 відсот­ків реєстраційного збору.

Органам державної реєстрації забороняється вимагати від суб'єктів підприємницької діяльності додаткові доку­менти, не передбачені Законом «Про підприємництво».

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяль­ності проводиться за наявності всіх необхідних документів за заявочним принципом протягом не більше п'яти робочих днів. Органи державної реєстрації зобов'язані протягом цього терміну внести дані з реєстраційної картки до Реєст­ру суб'єктів підприємницької діяльності та видати свідоцт­во про державну реєстрацію встановленого зразка з проста­вленим ідентифікаційним номером фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів.

У п'ятиденний термін від дати реєстрації органи держа­вної реєстрації надсилають примірник реєстраційної картки з позначкою про державну реєстрацію відповідному дер­жавному податковому органу і органу державної статисти­ки та подають відомості про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності до органів Фонду соціального страхування і Пенсійного фонду України.

Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприєм­ницької діяльності та копія документа, що підтверджує взяття його на облік у державному податковому органі, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках України та інших держав за вибором суб'єкта підприємни­цької діяльності і за згодою цих банків у порядку, що вста­новлюється Національним банком України

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100