Рефераты Гуцульське народне виховання

Вернуться в Педагогика

Гуцульське народне виховання
Гуцульське народне виховання


У державній національній програмі "Освіта" ("Україна XXI століття"), серед пріоритетних на­прямів реформування освіти відзначено, що в ос­нову національного виховання мають бути покладені: принципи єдності сім'ї і школи, наступ­ності та спадкоємності поколінь; прищеплення по­ваги до батьків, жінки-матері; організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення педагогічного всеобучу батьків.

Побудувати повноцінну гуцульську школу без родини по суті неможливо.

"У сім'ї шліфуються найтонші грані людини-громадянина, людини-трудівника, людини-куль­турної особистості. Із сім'ї починається суспільне виховання. У сім'ї, образно кажучи, закладаються коріння, з якого виростають потім і гілки, і квіти, і плоди. Сім'я — це джерело, водами якого живить­ся повноводна річка нашої держави. На морально­му здоров'ї сім'ї будується педагогічна мудрість школи", — відзначав В. Сухомлинський.

Гуцульська родина — перша школа ук­раїнського патріотизму, національного єднання та виховання, місце прищеплення здорових норм і на­виків, кузня пошанівку рідної мови, звичаїв, тра­дицій, свят, обрядів, символів. Державні акти, всі засоби соціального й педагогічного впливу та захи­сту повинні бути спрямовані на службу родині, на збереження й розквіт здорової сім'ї, зміцнення її педагогічних позицій і авторитету, створення спри­ятливих умов для повноцінного родинного вихо­вання дітей.

А справжнє родинне виховання прийде з належ­ним оволодінням батьками сучасними педа­гогічними знаннями й уміннями застосовувати ці знання на практиці, що зумовлює гостру потребу організації педагогічного всеобучу.

Педагогіка повинна стати наукою для всіх — і для вчителів, і для батьків. То ж слід подбати про те, аби дати кожному батькові й матері, всім гуцульським родинам, бодай мінімум наукових знань з української родинної педагогіки. Саме на це й зорієнтована пропонована батькам, керівникам шкіл та вчителям програма педагогічного всеобучу батьків учнів гуцульської школи. Така програма на Україні складена вперше. Вона зорієнтована також на здійснення едукації українознавчої, забезпечен­ня гармонії родинно-громадсько-шкільного вихо­вання дітей та молоді гуцульського краю.

Гуцульське родинне виховання — то одна з гілок українського національного виховання. Вона органічно поєднує в собі національне, вселюдське й суто гуцульське, неординарно-самобутнє, тра­диційно властиве українським родинам карпатсь­кого краю.

Під національним родинним вихованням ро­зуміємо цілеспрямований, систематичний вихов­ний вплив батьків на дитину з метою утвердження у її свідомості етнічної (національної) культури, мови, єдності, своєї національної неповторності й вагомості.

Нації стають вселюдськими саме тоді, коли вони по-справжньому національні. Національне вихо­вання має сприяти піднесенню національної самосвідомості, формуванню сукупності уявлень про власну націю, її самобутність, історичний шлях, місце серед етносів (націй).

Гуцульське родинне виховання базується на та­ких провідних принципах, як: український патріотизм й висока національна свідомість; природовідповіднісгь; любов до батька й матері, роди­ни, рідного краю;

шанобливе ставлення до української мови й тра­диційної родинно-побутової культури гуцулів; по­чуття взаємного обов'язку між батьками і дітьми та членами родини; гуцульська етнічна соціалізація; європеїзм; участь дітей у посильній хатній роботі та господарській, і громадській діяльності; прилучення до гуцульського народного мистецтва, місцевих ремесел і промислів; утвердження здорового способу життя; збереження ро­динної честі й солідарності між родичами і свояками; забезпечення єдності, наступності й спадкоємності поколінь.

"Без науки до всього короткі руки", — гласить народна мудрість. Тому в основу гуцульського ро­динного виховання, а також самої програми педагогічного всеобучу батьків учнів гуцульської школи покладено принцип науковості

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100