Рефераты Доходи бюджету

Вернуться в Финансы

Доходи бюджету
Доходи бюджету

Вступ


Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального
добробуту населення. Переважна час­тина державних фінансових ресурсів зосереджується
в бюдже­тах різних рівнів, які створюють бюджетну систему держави.


Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розви­ток економіки і соціальної
сфери. За його допомогою держава, здійснюючи розподіл І перерозподіл валового
внутрішнього про­дукту, могла змінювати структуру виробництва, впливати на ре­зультати
господарювання, здійснювати соціальні перетворення.


В умовах переходу до ринку бюджет не втрачає своєї ролі, він є основним інструментом
регулювання соціально-економічних процесів. Надходження до бюджету прямо залежать
від стану виробництва. У свою чергу, можливість утримувати соці­альну сферу,
забезпечувати соціальні гарантії населенню зале­жить від стану надходжень до
бюджету. Формування дохідної та видаткової частини бюджету пов'язане з основними
макропоказниками економічного і соціального розвитку держави на відповідний
рік.


Саме в бюджеті переплітаються великий спектр різнорівневих інтересів та суперечностей.
Бюджет є досить потужною і подеколи небезпечною зброєю в руках державної влади.
Він с об'єктом боротьби ідеологій, наукових концепцій, політич­них переконань,
уявлень про справедливість.


У країнах з розвиненою ринковою системою нині сформу­валися досить ефективні
моделі функціонування бюджетної системи. Воднораз трансформаційні процеси, які
сьогодні від­буваються в Україні, мають свої особливості й потребують вив­чення
надбань світової фінансової науки та пошуку шляхів ефективного використання
цього досвіду. Нині в Україні у сфе­рі бюджету концентруються найгостріші проблеми
економічного й соціального життя держави. Це бюджетний дефіцит і держав­ний
борг, повнота мобілізації коштів до бюджету та ефективність їх витрачання.


Визначення терміну "бюджет".


Сьогодні під терміном "бюджет" розуміють кілька понять. Крім того, налічується
приблизно п'ятде­сят його похідних значень. Зважаючи на таку багатозначність
цього терміна, звернемося до його витоків.


Слово "бюджет" походить від старонормандського bougette (шкіря­ний мішок).
З нього надалі утворилось англійське слово budget, яке пізніше в такому ж написанні
перейшло й у французьку мову.


У Франції тривалий час цей термін не вживали. Так, в усіх трьох томах книги
"Управління фінансами" Неккера, опублікованих у 1784 р., він жодного разу не
згадується. У книзі міністра фінансів де Раммеля "Фінанси Франції" цей термін
також не вживається. Маркіз Одіфре один із розділів своєї шеститомної книги
"Фінансова систе­ма Франції" називає "Бюджет", проте визначення цього терміна
не дає. Це стосується і статті Павла Буато у "Фінансовому словнику": незважаючи
на загальний заголовок "Бюджет" і підзаголовок "визначення", тлумачення поняття,
про яке йде мова, у статті немає .


Слід зазначити, що походження цього терміна можна простежити і за своєрідною
історичною процедурою: коли в Англії палата гро­мад у XVI—XVII ст. затверджувала
субсидії королю, перед закін­ченням засідання канцлер казначейства відкривав
портфель, в яко­му були папери з відповідним законопроектом. Це називалось "відкриттям
бюджету", пізніше назву портфеля (шкіряна сумка) було перенесено на цей законопроект.
З кінця XVII ст. в Англії законо­проект, який включав план доходів і видатків
і який мав затверджу­ватись парламентом дістав назву "бюджет".


У літературних джерелах на початку XIX ст. чіткого визначення терміна "бюджет",
попри існування цього явища на практиці, не було.


Словник Французької академії вже супроводжує термін "бюджет" таким тлумаченням:
"Бюджет — слово, яке запозичене з англій­ської мови, використовується в адміністративному
житті для позна­чення щорічної відомості передбачуваних витрат і сум, або доходів,
передбачених для покриття цих витрат"

10 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100