Рефераты Особливості англійського сленгу у ВНЗ

Вернуться в Иностранные языки

Особливості англійського сленгу у ВНЗ
Особливості англійського сленгу у ВНЗЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………3

Розділ 1. Сленг як лексика обмеженого вжитку……………….…………5

1.1. Походження терміну «сленг»…………………………………………5

1.2. Загальні відомості про лексику обмеженого вжитку ……………….7

1.3. Загальний та спеціальний сленг………………………………………9

Розділ 2. Типологічні відмінності та подібності англійського сленгу…14

2.1. Арго як підвид спеціального сленгу…………………………………14

2.2. Римований сленг як підвид спеціального сленгу………………… 18

2.3. Сленг в учбовому закладі…………………………………………….19

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….22

Список використаної літератури…………………………………………24

Вступ

Актуальність теми. Сленг – це не шкідливе утворення мови, яке вульгаризує усну мову, а органічна та в деякій мірі необхідна частина цієї системи. Дана проблема є дуже цікавою для лінгвіста.

Сленг розвивається, змінюється дуже швидко. Це утворення, яке може як легко утворитися, так і зникнути. Ці всі зміни відбуваються для спрощення усної мови та її розуміння. Сленг – дуже живе та динамічне утворення. Його використовують у різних сферах суспільного життя. Це важлива частина мови, яка допомагає «тримати» її «живою».

Стан розробки проблеми. Хомяков В. А. у своїй книзі «Введение в изучение слэнга – основного компонента английского просторечия» вказано, що вперше термін сленг зі значенням language of low or vulgar type був засвідчений у 1756 році; з 1802 року цей термін розуміють як The cant or jargon of a certain class or period, а з 1818 року під сленгом стали розуміти Language of a highly colloquial type, considered as below the level of standard educated speech, and consisting either of new words or of current words employed in some special sense.

Загалом, проблемою вивчення сленгу займались такі вчені: Е. Партрідж, С. Б. Флекснер, В. Фріман, М. М. Маковський, Менкен, А. Баррере, Ч. Леланд, І. Р. Гальпєрін, В. Дж. Бурк (Burke), В. А. Хомяков, І. В. Арнольд, Т. А. Соловьйова та багато інших. Кожен з них досліджував термін «сленг» як такий і певні його особливості. У словниках Хоттена, Бауманна, в статтях вітчизняних дослідників сленга дається довгий список бібліографії; існує чудова праця-довідник Берка, з котрої можна взяти ряд висловлень про сленг письменників та літераторів тощо.

Об’єкт дослідженняпоняття сленгу, англійський сленг, джерела сленгу, його види, форми та використання.

Предмет дослідження – структурні та семантичні особливості англійського сленгу.

Метадослідження: дослідити особливості студентського сленгу в сучасній англійській мові.

Завдання:

1. Прослідкувати історію розвитку терміну сленг;

2. Проаналізувати наукову літературу з питань вивчення сленгу;

3. Визначити поняття сленг, дослідити роль сленгу в мові;

4. Спираючись на матеріали, дослідити особливості студентського англійського сленгу;

5. Показати на прикладах студентський англійський сленг в учбових закладах;

Методи дослідження: порівняльно-історичний, описовий метод та контен-аналіз.

Мета і завдання роботи зумовили таку її структуру: робота складається зі вступу, головної частини, яка складається з двох розділів, висновків та бібліографії.

Перший роздл включає в себе опис походження сленгу як терміну, пояснення його як лексику обмеженого вжитку та його кластфікація.

Другий розділ дає опис таких підсистем сленгу як арго та римований сленг. Показаний сам студентський англійський сленг в учбовому закладі: Winchester College.

У висновках показані результати досягнення чи недосягнення мети, процес вирішення завдань.

Розділ 1. Сленг як лексика обмеженого вжитку

1.1. Походження терміну «сленг»

Етимологія терміну сленг – один з самих суперечливих і заплутаних питань в англійській лексикографії. Важкість розкриття походження терміну поглиблюється його багатозначністю та різноманітною трактовкою сленга авторами словників та спеціальних досліджень.

Перш всього про дату появи терміну в літературі

10 11 12 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100