Рефераты Державне кредитування підприємств

Вернуться в Финансы

Державне кредитування підприємств
Державне кредитування підприємств


Державний кредит — це економічні відносини, які виникають між підприємством і державою внаслідок купівлі першим держав­них цінних паперів (підприємство стає кредитором держави), а також унаслідок одержання бюджетних і позабюджетних креди­тів (підприємство стає позичальником).

Державне кредитування здійснюється наданням бюджетних по­зик безпосередньо міністерствам, відомствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади для фінансування через банків­ські установи:

• пускових об'єктів;

• раніше розпочатих новобудов виробничого призначення;

• технічного переозброєння і реконструкції діючих підприємств незалежно від форм власності.

Фінансування інвестиційних потреб підприємств буває цільо­вим, прямим, поворотним, терміновим, забезпеченим заставою чи гарантією (поручительством).

Бюджетні позики надаються на таких умовах:

• обсяги бюджетних кредитів на відповідний рік доводяться до міністерств, відомств, інших центральних органів державної влади, які фінансуються Міністерством економіки, після затвердження Державної програми економічного й соціального розвитку України;

• перелік будов і об'єктів виробничого призначення, які фінан­суються за рахунок коштів державного бюджету, визначає Мініс­терство економіки за погодженням з Міністерством фінансів і гю.іас його на затвердження Кабінету Міністрів України у складі Дер/кан-ної програми економічного й соціального розвитку України на рік. що планується;

• терміни погашення бюджетних кредитів не перевищмоп, трьох років, а в окремих випадках — п'яти років;

• погашення бюджетних кредитів починається через рік ніс-1 я закінчення будівництва, реконструкції або технічного переозброєн­ня об'єкта кредитування (якоїсь його черги, пускового комплексу) і здійснюється щоквартально;

• погашення бюджетних кредитів, які використовуються на при­дбання обладнання, що не входить у систему будівель, починається наступного за плановим року і здійснюється щоквартально протягом не більше двох років;

• за користування бюджетними позиками встановлюється відсо­ткова ставка, яка визначається Мінфіном України щорічно під час формування державного бюджету.

Організація роботи з обслуговування бюджетних кредитів, їх об­ліку і проведення розрахунків з позичальниками покладається на вповноважені комерційні банки України.

Механізм надання бюджетних позик підприємствам зображено на рис. 1


Рис. 1 Порядок фінансування інвестиційних потреб підприємств за рахунок бюджетних позик через уповноважені банки України

1. Перерахування на окремий рахунок коютів, у межах яких надасться бюджетна потика відпо­відно до Державної програми економічного і соціального розвитку України. 2. Укладання кредитної угоди з визначенням умов надання позик і їх гарантованого повернення у відповідний термін. 3. Порядок подання інформації про об'гкги, які фінансуються. 4. Укладання крсжппіх доіоорів у місячішП термін з моменту одержання замовником бюджетних позик 5, 5а. Копії кредитних дого-ворів і додатків до них, які подаються у двотижневий термін j моменту їх підписання банком.

Уповноважені банки використовують бюджетні кредити відпо­відно до цільового призначення.

Оплата виконаних робіт з будівництва, реконструкції, технічного переозброєння підприємств і об'єктів виконується вповноваженими санками в межах бюджетної позики за умови надходження від пози­чальника розрахунково-грошових документів.

За користування бюджетним кредитом підприємства сплачують відсоток бюджету й банку в установлені терміни. Зокрема, кошти під­приємств, які надходять у банк за користування бюджетною позикою, перераховуються в державний бюджет в обсязі 60%, а коли до пози­чальника застосовано штрафні санкції — 70% від загальної суми спла­чених підприємством відсотків. Решта суми поступає в уповноважений {"іанк для покриття витрат на обслуговування бюджетної позики

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100