Рефераты Термодинаміка

Вернуться в Физика

Термодинаміка
Термодинаміка

Зміст


Вступ_________________________________________________________(2-3 ст.)


Агрегатний стан речовини_______________________________________(3-5 ст.)


Теплові я вища при розчиненні____________________________________(5 ст.)


Тепловий рух. Внутрішня енергія тіла і способи її зміни. Кількість теплоти.


Питома теплоємність речовини. Робота в термодинаміці______________(6-9 ст.)


Плавлення і тверднення тіл. Питома теплота плавлення. Згоряння.

Питома теплота згоряння палива. Рівняння теплового балансу _______(9-12 ст.)


Внутрішня енергія ідеального газу ______________________________(12-13 ст.)


Фізичний зміст універсально газової сталої та сталої Больцмана_________(13ст.)


Адіабатичний процес__________________________________________(14-16 ст.)


Термодинамíчна фаза__________________________________________(16-17 ст.)


Перший закон термодинаміки__________________________________(17-18 ст.)


Другий закон термодинаміки___________________________________(18-22 ст.)


Третій закон термодинаміки______________________________________(22 ст.)


Список використаних джерел_____________________________________(23 ст.)


1. Вступ


Фізика мала і має великий вплив на розвиток нашої цивілізації. Свого часу
швидкий та успішний розвиток механіки, термодинаміки та електрики створили передумови
для промислової революції XVIII - XIX ст. Своїми відкриттями фізика більше,
ніж будь-яка наука спричинила зміни у способі виробництва, побуті людей, у їх
світогляді. Більшість найважливіших досягнень фізики, здійснених у ХХ ст., має
цивілізаційні наслідки. Так, серед дванадцяти найбільших здобутків ХХ ст., які
визначила агенція Франс Прес, сім - пов'язані з фізикою. Це авіація, телебачення,
розщеплення атомного ядра, створення комп'ютера, лазера, освоєння космосу, інтернет.

Фізика є частиною людського життя і тому розвиватиметься й надалі. У ХХІ ст.
людство очікує цієї науки відкриття нових джерел енергії, створення нових технологій,
розв'язання екологічних проблем і ще багатьох нових знахідок.


Виникнення термодинаміки


Теплові явища відрізняються від механічних і електромагнітних тим, що закони
теплових явищ необоротні (тобто теплові процеси самі йдуть лише в одному напрямку)
і що теплові процеси здійснюються лише в макроскопічних масштабах, а тому використовувані
для опису теплових процесів поняття і розміри (температура, кількість теплоти
і т.д.) також мають тільки макроскопічний зміст (про температуру, наприклад,
можна говорити стосовно до макроскопічного тіла, але не до молекули або атому).
Водночас знання будови речовини необхідно для розуміння законів теплових явищ.
Тіло, аналізоване з термодинамічної позиції, є нерухомим, що не володіє механічною
енергією. Але таке тіло має внутрішню енергію, що складається з енергій електронів,
що рухаються, і т.д. Ця внутрішня енергія може збільшуватися або зменшуватися.
Передача енергії може здійснюватися шляхом передачі від одного тіла до іншого
під час виконання над ними роботи і шляхом теплообміну. В другому випадку внутрішня
енергія переходить від більш нагрітого тіла до менше нагрітого без виконання
роботи. Передану енергію називають кількістю теплоти, а передачу енергії - теплопередачею.
У загальному випадку обидва процеси можуть здійснюватися одночасно, коли тіло
втрачаючи внутрішню енергію може здійснювати роботу і передавати теплоту іншому
тілу. До розуміння цього вчені прийшли не відразу. У XVIII і першій половині
XIX ст. було характерно розуміти теплоту як невагому рідину (речовину).


Уявлення про теплоту як форми руху дрібних часток матерії з'явилося ще в
XVII столітті. Цих поглядів притримувалися Бекон, Декарт, Ньютон, Гук, Ломоносов.
Проте й у XIX столітті концепція теплороду розглядалася багатьма вченими

10 11 12 13 14 15 16 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100