Рефераты Організаційні форми виховної роботи

Вернуться в Педагогика

Організаційні форми виховної роботи
Організаційні форми виховної роботи

Поняття позакласної та позашкільної виховної роботи


Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові
творчих здібностей належить спеціально організованій виховній роботі у позанавчальний
час. Таку роботу називають позакласною та позашкільною.


Позакласна робота — різноманітна освітня і виховна робота, спрямована на
задоволення інтересів і запитів дітей, організована в позаурочний час педагогічним
колективом школи.


Позашкільна робота — освітньо-виховна діяльність позашкільних закладів для
дітей та юнацтва.


Обидва види роботи мають спільні завдання і передбачають застосування переважно
однакових засобів, форм і методів виховання.


Завдання позакласної та позашкільної роботи — закріплення, збагачення та
поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці;
розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування в них наукового світогляду,
вироблення вмінь і навичок самоосвіти; формування інтересів до різних галузей
науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих
здібностей та нахилів; організація дозвілля школярів, культурного відпочинку
та розумних розваг; поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання.


Її зміст визначається загальним змістом виховання учнівської молоді, який
передбачає розумове, моральне, трудове, естетичне і фізичне виховання.


Позакласна та позашкільна робота будується на розглянутих раніше принципах
виховання, проте вона має і свої специфічні принципи:


Добровільний характер участі в ній. Сприяє тому, що учні можуть обирати профіль
занять за інтересами. Педагоги за таких умов повинні ретельно продумувати зміст
занять, використовуючи нові, ще не відомі учням факти, форми і методи, які б
посилювали їх інтерес.


Суспільна спрямованість діяльності учнів. Цей принцип вимагає, щоб зміст
роботи гуртків, клубів та інших форм діяльності, відповідав потребам розбудови
української держави, відображав досягнення сучасної науки, техніки, культури
і мистецтва.


Розвиток ініціативи і самодіяльності учнів. У позакласній і позашкільній
діяльності слід ураховувати бажання школярів, їх пропозиції, щоб кожен із них
виконував цікаву для себе роботу.


Розвиток винахідливості, дитячої технічної, юннатської та художньої творчості.
Під час занять перед учнями слід ставити завдання пошукового характеру: створення
нових приладів, удосконалення наявних; приділення особливої уваги творчому підходу
до справи тощо.


Зв'язок з навчальною роботою. Позакласна та позашкільна робота повинна бути
логічним продовженням навчально-виховної роботи, яка здійснюється на уроках.
Так, знання з фізики можуть бути поглиблені й розширені на тематичному вечорі,
а з літератури — під час обговорення кінофільму чи спектаклю за літературним
твором.


Використання ігрових форм, цікавість, емоційність. Реалізація цього принципу
потребує широкого використання пізнавальних ігор, ігор з комп'ютерами, демонстрування
цікавих дослідів та ін.


Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи


Форми організації виховання поділяють на масові, групові (гурткові), індивідуальні.


Масові форми виховної роботи


До них відносять конференції, тематичні вечори, вечори запитань і відповідей,
тижні з різних предметів, зустрічі з видатними людьми, огляди, конкурси, олімпіади,
туризм, фестивалі, виставки стінної преси тощо.


Читацька конференція — важливий засіб пропаганди художньої та науково-популярної
літератури серед учнів, який допомагає їм глибше зрозуміти зміст та поетику
твору, прищеплює літературно-естетичні смаки.


Конференції проводять на матеріалі одного або кількох творів однієї теми,
творчості письменника, з окремої літературної або наукової проблеми

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100