Рефераты Елементи розвивального навчання у викладанні інформатики

Вернуться в Кибернетика

Елементи розвивального навчання у викладанні інформатики
Елементи розвивального навчання у викладанні інформатики


План

На першому етапі вивчення базової частини курсу інформатики центральною складовою є ал­горитмізація.

Наступний етап програми передбачає реалізацію учнями знань.

Виконання кожної лабораторної роботи за­вершується її захистом.

Ще однією формою розвитку самостійності учнів у процесі вивчення предмета, їх творчого підходу до цього процесу є написання курсових робіт

Протягом усього курсу вивчення інформа­тики учні беруть участь у семінарських занят­тях із творчими доповідями

Використання навчально-контролюючих програм

Для подальшого розвитку обдарованого учня необхідно створення відповідних умов, оточую­чого середовища. Таким середовищем можуть бу­ти умови, створені учневі вдома або в школі (іде­ально, коли ці два фактори співпадають). Дуже рідкісними є випадки, коли обдарованість учнів розвивається сам на сам, без сторонньої підтрим­ки (це вже ознаки таланту). Можна констатувати факт, що обдарованість є результатом поєднання наступних трьох характеристик: а) інтелектуаль­них здібностей, що перевищують середній рівень; б) творчого підходу; в) наполегливості.

Саме означеним вище оточуючим середови­щем для обдарованих дітей є учнівський та пе­дагогічний колективи нашого ліцею. Одним з напрямків розвитку творчості учнів є викорис­тання обчислювальної техніки в навчальному та позанавчальному процесі.

У нашому ліцеї вивчення інформатики веде­ться за авторською програмою, рекомендованою Міністерством освіти України до використання у Чернівецькому міському ліцеї №1 від 25 черв­ня 1998 року та орієнтованою на всі три відді­лення ліцею [4]. її метою є розвиток творчості учнів під час вивчення предмета. У процесі створення цієї програми було враховано специфіку профільності кожного класу. Перша частина програми враховує всі основні вимоги держав­ної програми. Друга — розрахована на поглиб­лення знань у тому чи іншому напрямку. Це до­зволяє "прив'язати" інформатику до майбутньої спеціальності кожного ліцеїста, показати її при­кладне значення [1].

Однією з методологічних умов технології навчання, яка забезпечує управління процесом розвитку знань і різноманітних властивостей осо­бистості учня в навчальному процесі, є організа­ція самостійної навчальної діяльності учнів з розв'язання цілої низки індивідуальних проблем­них завдань. Власна пошуково-творча діяльність учнів супроводжується розвитком мотивації навчально-пізнавальної діяльності та підготов­кою до вибору професії; послідовним "введенням" учнів у ситуації розв'язування складних творчих завдань, допомогою в оволодінні необхідними навичками навчальної праці та вольовими діями; "співтворчістю" і формулюючим діалогом учите­лів і учнів у процесі розв'язування завдань, роз­витком більш загальних умінь і т.п., більш склад­них структур розумової діяльності [3].

Інформатика, на наш погляд, як ніякий ін­ший предмет спонукає до використання мето­дик розвивального навчання. Програма з інфор­матики, за якою працює педколектив Чернівець­кого міського ліцею №1, використовує такі ме­тодики проблемного навчання.

1. На першому етапі вивчення базової частини курсу інформатики центральною складовою є ал­горитмізація. На практичних заняттях, а їх біль­шість у курсі алгоритмізації, відбувається почат­ковий розбір завдань на рівні алгоритму з наступ­ним самостійним доведенням його до необхідного результату. Основна увага на цьому кроці приді­ляється не формальній реалізації алгоритму, а за­стосуванню різноманітних оптимізацій на рівні використання пам'яті комп'ютера, швидкодії ро­боти алгоритму, тексту програми. Можна весь процес роботи учня над алгоритмом поділити на такі етапи: а) аналіз алгоритму, вибір методу для його реалізації; б) реалізація алгоритму мовою програмування; в) тестування створеної програми.

Останній етап є чи не найважливішим у разі неформального підходу до виконання завдання

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100