Рефераты Облік витрат на оплату праці

Вернуться в Бухгалтерский учет и аудит

Облік витрат на оплату праці
КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Вінницький торговельно-екномічний інститутКурсова робота на тему:


“Облік витрат на оплату праці”ПЛАН


Вступ. Залагльні поняття про витрати виробництва.
1. Облік витрат на оплату праці.
2. Види і форми заробітної плати.
3. Аналітичний облік заробітної плати.
4. Синтетичний облік зарплати.
5. Утримання із зарплати.
6. Відрахування на соціальне страхування і інші внески до бюджету.
Висновки.Витрати виробництва – це витрати живої і опредметненої праці
підприємств (об`єднань) на виробництво й збут продукції. В практиці
планування і обліку для характеристики витрат виробництва використовують
термін “витрати на виробництво”, на випущену продукцію вони виражаються в
її собівартості.
Собівартість продукції підприємств являє частину вартості цієї
продукції, що включає споживані кошти, предмети праці, послуги інших
організацій і заробітню плату працюючих, виражені в грошовій формі.
В умовах удосконалення господарювання собівартість продукції є
важливішим економічним показником діяльності об`єднань і підприємств.
Управління собівартістю підприємців являє собою планомірний процес
формування витрат на виробництво, собівартості одиниці продукції, виявлення
резервів економії, зниження собівартості і забезпечення систематичного
контролю за виконанням завдань по собівартості.
Складовими елементами системи управління собівартості продукції є
прогнозування й планування, нормування витрат, облік і калькуляція,
економічний аналіз, контроль за формуванням собівартості.
На схемі зображені найважливіші взаємозв`язки елементів в системі
управління.


|Прогно-зу|Плану-ва|Норму-ван|Облік |Кальку-ляц|Економ. |Контроль |
|вання |ння |ня |витрат |ія |аналіз | |Облік витрат на виробництво і калькуляція собівартості продукції є
основними і відповідальними ланками облікової роботи.
Перед обліком витрат на вир-во продукції поставлені такі основні
завдання:
- своєчасне, повне і достовірне відображення в обліці фактичних
витрат, пов`язаних з вир-вом і реалізацією продукції, виконанням
робіт і наданням послуг, а також невиробничих втрат і робіт; втрат,
припустимих на окремих ділянках діяльності підприємства;
- контроль за правильним використанням сировини, матеріалів, топлива
й енергій, фонду заробітної плати та іншими статтями витрат, за
дотриманням встановлених коштів, затрат по обслуговуванню
виробництва і управлінню;
- обгрунтована калькуляція собівартості продукції, правильне
складання звітної калькуляції;
- перевірка виконання планів по собівартості і виявленню резервів
скорочення витрат;
- виявлення результатів по собівартості продукції цехів і інших
підрозділів підпр-ва.
Виконання перерахованих задач повинно базуватися на правильній
організації бухгалтерського обліку витрат вир-ва. Добре налагоджений облік
сприяє усуненню безгосподарності і надлишків у використанні коштів, їх
економії. Це забезпечує зростання рентабельності підприємств і організацій.
У плануванні, обліку і калькуляції собівартості продукції
застосовуються декілька угрупувань витрат: по місцю їх винекнення (це
можливо для організації внутрішньовиробничого госпрозрахунку), по видам
продукції (для калькуляції собівартості) і по видам витрат, тобто по
статтям і елементам витрат. Останнє угрупування є досить важливим у обліці
собівартості продукції.
Під економічним елементом витрат розуміють первинний однородний вид
витрат на вир-во продукції, який на вир-ві неможливо розкласти на складові
частини. Основними положеннями прийнята єдина і обов`язкова для всіх
об`єднань і підприємств номенклатура економічних елементів витрат на вир-
во:
1
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100