Рефераты Господарські договори

Вернуться в Хозяйственное право

Господарські договори
.

Укладення господарських договорів.

Оскільки договір є спільним юридичним актом двох чи кількох осіб,
погодження ними умов договору проходить принаймні дві стадії: шляхом
пропозиції однієї сторони укласти договір, яка має назву оферти, і
прийняття пропозиції другою стороною, або акцепту. Відповідно сторона, яка
зробила пропозицію, називається оферентом, а сторона, яка прийняла її, –
акцептантом.
Порядок укладення договорів визначений у статтях 153-159 ЦК. Існують
певні особливості укладення біржових угод (договорів), проведення торгів на
аукціонах, у порядку конкурсу тощо.
Щоб вступити у договірні відносини, один із учасників повинен виявити
свою ініціативу, тобто виступити з пропозицією укласти договір (офертою).
Але чи всяка ініціатива (пропозиція) може вважатися офертою і породжувати
певні юридичні наслідки для особи, яка її зробила? Чинний ЦК не містить
ознак оферти, хоч вони можуть бути виведені із загальних положень
цивільного законодавства шляхом доктринального тлумачення.
За ст. 675 проекту ЦК офертою визнається пропозиція укласти договір,
яка адресована одній або кільком особам, містить вказівку на істотні умови
майбутнього договору і виражає намір особи, яка зробила пропозицію, вважати
себе зв'язаною договором у разі її прийняття (акцепту). Отже оферта
характеризується такими рисами: по-перше, вона адресується конкретно одній
або кільком особам. Якщо пропозиція розрахована на невизначене коло осіб
(наприклад, у рекламах), то вона розглядається як запрошення до оферти,
якщо інше прямо не зазначено у цій пропозиції. По-друге, оферта повинна
містити вказівку на істотні умови майбутнього договору, тобто ті, що
визначені такими за законом або необхідні для договорів даного виду, або у
погодженні яких заінтересований оферент. По-третє, пропозиція виражає
твердий намір оферента вважати себе зв'язаним договором і запропонованими
умовами у разі їх прийняття (акцепту) другою стороною.
Оферта може бути зроблена із зазначенням або без зазначення строку для
відповіді. Пропозицію укласти договір можна змінити або взагалі відкликати
(скасувати), але у всякому разі не пізніше, як до моменту або у момент її
одержання адресатом. У цьому разі раніше зроблена оферта втрачає свою
значимість і, отже, не зв'язує оферента. Оферта, яка одержана адресатом, не
може бути відкликана протягом строку для її акцепту, якщо інше не
застережено у самій оферті або не випливає із суті пропозиції чи з
обстановки, у якій її зроблено.
Відповідь особи, якій адресована оферта, про прийняття нею пропозиції
визнається акцептом. Акцепт має бути повним і безумовним. Це означає, що
акцептант повністю погоджується із запропонованими умовами договору і
повідомляє про це оферента. Якщо пропозицію укласти договір зроблено із
зазначенням строку для відповіді, то договір вважається укладеним за умови,
що особа, яка зробила пропозицію, одержала від другої сторони відповідь про
прийняття пропозиції протягом цього строку (ст. 155 ЦК).
У пропозиції укласти договір, яка адресується другій стороні, строк
для відповіді може й не зазначатись, У цьому разі укладення договору
залежить від того, у якій формі зроблено пропозицію — усній чи письмовій.
Коли оферта зроблена усно, без зазначення строку для відповіді, договір
вважається укладеним, якщо друга сторона негайно заявила оференту про
прийняття нею пропозиції. Якщо ж таку пропозицію зроблено у письмовій
формі, договір вважається укладеним, коли відповідь про прийняття
пропозицій одержано протягом нормально необхідного для цього часу (ст. 156
ЦК). При цьому враховуються встановлені строки для проходження
кореспонденції певного виду в обидва кінці
10 11 12 13 14 15 16 17 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100