Рефераты Personala vadishanas un motiveshanas psihologiskie aspekti

Вернуться в Управление

Personala vadishanas un motiveshanas psihologiskie aspekti
T?ma: Person?la vad??anas un motiv??anas psiholo?iskie aspekti

Titullapa
Anot?cija

Saturs

Ievads

1. Person?la vad?bas teor?tiskais skaidrojums psiholo?isk? aspekt?
1. Person?lvad?bas b?t?ba, noz?me un strukt?ra
2. Cilv?ku vajadz?bas k? darba uzved?bu noteico?ais faktors
3. Person?la vad??ana motiv?cijas kontekst?

2. Motiv?cijas teoriju referat?v? anal?ze un sal?dzin??ana

3. Person?la motiv??ana un vad??ana uz??mum? “ZAUER”
3.1. Uz??muma specifikas raksturojums
3.2. Person?la loma firmas “ZAUER” darb?b?
3.3. Uz??mum? past?vo??s situ?cijas anal?ze person?la vad??anas jom?
3.4. Firmas darbinieku apmierin?t?bas p?t?jums (p?t??ana)
3.5. P?t?juma rezult?tu anal?ze


secin?jumi un priek?likumi
kopsavilkumi (krievu, ang?u)
izmantot?s literat?ras un avotu sarakstsIEVADS

Pasaule main?s arvien strauj?k, nesot ne tikai jaunas iesp?jas, bet
ar? jaunus s?ncen?us. Pasaules tirgus ir k?uvis pies?tin?ts un iz??mums nav
ar? Latvija. ?odien uz??mumiem j?r??in?s ar viss?v?ko konkurenci.
Lai iztur?tu konkurenci, ir nepiecie?ams ap?aub?t un pilnveidot visu,
kas dar?ts l?dz ?im. Ir strauji j?main?s, j?atmet visu lieko, j?mekl? jauni
ce?i un iesp?jas.
Viens no vissvar?g?kajiem jebkuras organiz?cijas konkur?tsp?ju un pat
izdz?vo?anu noteico?iem faktoriem ir cilv?ki proti uz??muma person?ls.
Person?la noz?mi pat gr?ti p?rv?rt?t, jo cilv?ku darbs ir visu p?r?ju
organiz?cijas resursu izmanto?anas dzin?jsp?ks. Ja darbinieki nepild?s
savus tie?us pien?kumus gandr?z visi procesi pasaul? apst?sies. Savuk?rt,
ja darbinieki b?s pietieko?i ieinteres?ti pat?r?t savas sp?jas
organiz?cijas lab? un dar?s to labpr?t?gi, tad ??da uzved?ba ved?s pie dot?
uz??muma uzplaukuma.
Vis?s att?st?taj?s valst?s jau da?us desmitgadus atpaka? atzina
efekt?vas personalvad?bas nepiecie?am?bu. ??s jaut?jums tika pla?i p?t?ts,
vair?ki zin?tnieki izvirz?ja savas koncepcijas. ?obr?d pasaul? nav vienot?
viedok?a attiec?b? uz cilv?ku resursu izmanto?anu, p?t??anas un
att?st??anas process turpin?s. Da?k?rt praks? pielieto diametr?li pret?jas
teorijas un t?s visas darbojas sal?dzino?i efekt?gi.
Bet diem??l Latvij? person?la vad??ana k? zin?tne par?d?j?s pag?ju?a
gadsimta devi?desmito gadu vid?. Tom?r daudz?s organiz?cij?s ?? dz?ves
nepiecie?am?ba eksist? vel aizv?sturisk? form?. Var teikt, ka v?l l?dz
galam nav izmain?jusies sabiedr?bas attieksme pret ?o vad?bas teorijas
atzaru un joproj?m darboj?s vecie padomju uzskati. Daudz?s tautsaimniec?bas
nozar?s joproj?m eksist? uz ra?o?anu nevis uz cilv?ku orient?t? kadru
politika. Cilv?ks tiek uzskat?ts par mazv?rt?gu m?r?a sasnieg?anas
l?dzekli, jo darbasp?ka izmaksas Latvij? ir sal?dzino?i zemas. Kaut gan
vair?k un vair?k vad?t?ju cen?as p?riet uz modernu darba organiz?cijas
sist?mu.

Attiec?b? uz person?lu ir j?maina veids un attieksme, k? izgl?tot
cilv?kus un organiz?t procesus uz??mum?. Bie?i vien vad?t?js nav m?c?jies,
k? to j?dara. Vi?? ien?k uz??mum? k? in?enieris un pirm?m k?rt?m
nodarbojas ar produkcijas ra?o?anu. Diem??l j?atz?st, ka Latvij? v?l
joproj?m daudzos uz??mumos past?v vec?s vad??anas un organiz??anas metodes,
bet es dom?ju, ka laiks un augo??s pras?bas sabiedr?b? izn?d?s visu
neprodukt?vo un rezult?tus neneso?o.

T?p?c ?aj? darb? grib?tu apskat?t un izv?rt?t person?la noz?m?gumu
jebkur? uz??mum?. Kaut ar? uz??muma produkt?vs darbs ir atkar?gs no
att?st?t?m tehnolo?ij?m, tom?r cilv?ks ir tas, kas veic intelektu?lo darbu.
Vad?t?jam ir j?prot iesaist?t indiv?du komand?, lai vi?u savstarp?j?
sadarb?ba nodro?in?tu nepiecie?amo v?rt?bu rad??anu. Uz??muma person?ls ir
j?uzskata par sava veida invest?cij?m. Uz??muma veiksm?gai darb?bai
darbinieku potenci?ls un zin??anas tiek uzskat?tas par galvenajiem
pamatnoteikumiem.
Visi uz??mumu vad?t?ji dom? par to, lai vi?iem b?tu vislab?kie
darbinieki - patst?v?gi, kompetenti, ar augstu atbild?bas saj?tu un daudz?m
cit?m lietder?g?m ?pa??b?m
10 11 12 13 14 15 16 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100