Рефераты Агропромышленный комплекс Украины

Вернуться в Трудовое право

Агропромышленный комплекс Украины
1. Народногосподарське значення агропромислового комплексу України.

Агропромисловий комплекс (АПК) — це сукупність ланок народного
господарства (галузей, підгалузей, виробничих підприємств, організацій),
діяльність яких тісно пов’язана з виробництвом, зберіганням,
транспортуванням, переробкою та збутом продукції. АПК формуються на основі
агропромислової інтеграції в умовах високого рівня розвитку продуктивних
сил та усуспільнення виробництва. Поділяються на агропромислові
підприємства та агропромислові територіальні комплекси. За територіальними
масштабами та особливостями вони різноманітні. В галузевій структурі АПК
виділяють такі основні сфери: сільське господарство; промисловість по
переробці сільськогоспо- дарської сировини (харчова, деякі галузі легкої
промисловості); виробництво засобів виробництва для сільськогосподарських
та несільськогосподарських галузей (машино- будування для сільського
господарства, легкої та харчової промисловості, виробництво мінеральних
добрив тощо); заготівля, транспортування та збут продукції; виробниче
обслуговування комплексу (ремонт тракторів та сільсько- господарських
машин, будівництво тощо); наука, управлін-ня, підготовка кадрів.
Складовою частиною АПК є також продовольчий комплекс, який включає такі
підкомплекси: зернопродуктовий, картоплепродуктовий, цукробуряковий,
плодоовочевоконсервний, виноградно-виноробний, м’ясний, молочний, олійно-
жировий.
Функціональна структура АПК відображає його внутрішні
комплексоутворюючі зв’язки, які найінтенсив- ніше розвиваються у сфері
виробництва і переробки конкретних видів сільськогосподарської продукції.
Основними ланками функціональної структури агропромислового інтегрального
комплексу є агропромислові спеціалізовані комплекси, що розвиваються на
базі певних агропромислових циклів. Їхня територіальна структура
складається з регіональних і зональних елементів.
АПК як складна система має три головні аспекти: компонентний,
територіальний і організаційний. Компонентний аспект структури АПК полягає
у наявності і зв’язаності окремих галузей, функціональних сфер (блоків)
галузей і агропромислових циклів (ланцюгів).
Агропромисловий цикл (ланцюг) як одна з форм компонентної структури АПК
— це поєднання взаємопов’яза- них стадій одного виробничого процесу, що
охоплює виробництво, переробку і реалізацію сільськогосподарської
продукції. Агропромислові цикли є основою формування спеціалізованих АПК
(м’ясопромислового, молокопромислового, плодоовочевоконсервного тощо).
Основною формою територіального зосередження сільськогосподарського
виробництва і засобом розв’яза- ння питань його планової територіальної
організації є аграрно-територіальні комплекси (АТК). Під АТК слід розуміти
певну систему територіальних формувань сільсько- господарських підприємств,
для яких характерно порівня- но стійке поєднання галузей і вироблюваних
продуктів у виробничо-територіальних типах господарств, що склалося на
основі найновіших технологічних процесів і раціональних виробничих
зв’язків. АТК є результатом розвитку територіального поділу
сільськогосподарської праці, для якого характерні переважно горизонтальні
виробничі зв’язки.
В Україні сформувався АПК республіки — важлива функціональна ланка
всього народногосподарського комплексу України. Це другий після
індустріального виробництва структурний підрозділ господарства України. На
галузі, що входять до АПК республіки (включаючи забезпечення його засобами
виробництва), припадає близько 40% валового суспільного продукту, майже
чверть основних виробничих фондів і чисельності зайнятих працівників.2. Природні умови і фактори розвитку та розміщення галузей АПК.

Формування АПК і особливості його територіальної організації залежать
від сукупної дії природно- і суспільно-географічних факторів
10 11 12 13 14 15 16 17 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100