Рефераты Лекции по статистике

Вернуться в Статистика

Лекции по статистике
. В свою чергу від продуктивності залежить
заробітна плата. Тут продуктивність вже стала факторною ознакою, а
заробітна плата – результативна.

. Статистичні показники – це число в сукупності з набором ознак, що
характеризують обставини, до яких вони відносяться, що, де, коли, і яким
чином підлягають вимірюванню.
. Статистичний показник – це кількісна характеристика соціально-економічних
явищ і процесів в умовах якісної визначеності.

. Статистичні дані – це сукупність показників, отриманих внаслідок
статистичного спостереження або обробки даних.

. Статистична закономірність – це закономірність, в якій необхідність
пов'язана в кожному окремому явищі з випадковістю, і лише в сукупності
явищ виявляє себе як закон.

. Система статистичних показників – це сукупність статистичних показників,
які відображають взаємозв'язки, які об'єктивно існують між явищами.

Метод статистики.

Методологічною основою статистики є:
1) теорія пізнання, яка визначає наукові підходи до вивчення явищ
природи і суспільства;
2) діалектична логіка, загальнонаукові прийоми синтезу і аналізу;
3) системний підхід;
4) основи економічної теорії;
5) специфічні, властиві лише статистиці, методи (статистичне групування,
зведення і групування, середні, узагальнюючі і аналітичні показники,
індекси, вибірковий метод, балансовий метод, регресійно-кореляційний метод
і т.д.).

Будь-яке статистичне дослідження має 4 етапи (всі вони об'єднуються
єдиним – метою дослідження):
1) статистичне спостереження – збір даних шляхом первинного (вимірення,
опитування, підрахування) або вторинного збору;
2) зведення і групування даних та результатів спостережень;
3) узагальнюючі показники (можуть бути абсолютні, середні і відносні);
4) аналіз.

Статистика – це багатогалузева наука. Вона складається з окремих
розділів і підрозділів:
1) загальна теорія статистики – розглядає загальні поняття, категорії,
принципи і методи кількісного виміру соціальних явищ і процесів;
2) економічна статистика – вивчає процеси суспільного виробництва,
розподілу і споживання;
3) соціально-економічна статистика – вивчає добробут, культуру народу,
загальну відмінність груп народу;
4) галузева статистика – вивчає відповідні галузі: фінансова статистика,
статистика будівництва, статистика матеріального виробництва тощо.
Інколи окремо виділяють демографічну статистику (вивчає населення), але
найчастіше вона входить до економічної статистики.

Функції статистики:
1) пізнавальна функція – статистика вивчає кількісне співвідношення і
взаємозв'язки, встановлює закономірності розвитку;
2) контрольно-організаційна функція;
3) керуюча функція – на основі наявних даних проводиться планування і
керування.

Основні задачі статистики на сучасному етапі.

Завданнями статистики відповідно до Закону України "Про державну
статистику" є (мається на увазі державна статистика):
- реалізація державної політики в галузі статистики;
- збирання, розробка, узагальнення та всебічний аналіз
статистичної інформації про процеси, що відбуваються в
економічному і соціальному житті України та її регіонів;
- розробка і впровадження статистичної методології, яка
базується на результатах наукових досліджень, міжнародних
стандартах та рекомендаціях;
- забезпечення достовірності, об'єктивності, оперативності,
стабільності та цілісності статистичної інформації;
- забезпечення доступності, гласності і відкритості зведених
статистичних даних в межах чинного законодавства.
-----------------------
[1] За словами К.Маркса, У.Петті – батько економічної статистики, вперше
використав замість опису цифри, порівняння, аналіз
[2] Ми не говоримо просто цифри (25, 45, 6 000 000) як в математиці, а,
наприклад, 50,4 млн
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100