Рефераты Grupes efektyvumo veiksniai

Вернуться в Психология

Grupes efektyvumo veiksniai
Vilniaus universiteto
Filosofijos fakulteto
Psichologijos specialyb?s
II kurso student?s
Viktorijos SavkoKursinis darbas. Tema:


Grup?s efektyvumo veiksniai


Darbo vadovas: v.a. V.Lepe?kaVilnius
2000Turinys

1. ?vadas
3
2. Darbo grup?s samprata
4
3. Efektyvios grup?s charakteristikos
5
4. Efektyvios grup?s vadovo charakteristikos
8
5. Grup?s formavimosi prie?astys
9
6. Grup?s efektyvumo veiksniai:
1) Individ? charakteristikos
12
2) Grup?s charakteristikos

a) grup?s sud?tis
13
b) grup?s strukt?ra
15
3) Grup?s atmosfera
19
8. Reziume
24
9. Literat?ra
25?vadas

Istorija rodo, kad dirbanti komanda n?ra dirbtinas rei?kinys.
?mogus kaip socialin? b?tyb? siekia sukurti grup? ir ?silieti ? j?,
kad jaust?si patogiau ir saugiau. Grup?s egzistuoja visur: futbolo
komandos, architektai, dirbantys vien? bendr? projekt?, darbinink?
art?l? gamykloje, pagaliau, ?eima.
?iandieniniose diskusijose apie organizacijas vis da?niau kalbama
apie darbo grupes ir komandas. Kai kurie ekspertai teigia, jog
efektyviam firm? egzistavimui reikalingos ma?os darbo grup?s, kurios
u?tikrina veiklos ?vairov?. Darbo grup?s vaidina svarb? vaidmen? taip
vadinamojoje vadybos transformacijoje (Walton, 1985). Pasak Hackman
(1986), ateityje organizacija remsis nari? sav?s valdymu.
Grup?s faktoriai ne vis? laik? buvo pripa??stami organizacij?
teoretik?. Analiz? ir d?mesys buvo nukreipti ? formaliai apibr??tas
ir valdybos pripa?intas grupes. Tuomet neformalios grup?s ?taka yra
visaapimanti ir atlieka gyvybi?kai svarb? vaidmen? organizacijoje.
Neformalios grup?s egzistuoja vis? tip? organizacijose, jos
nustato ir ?tvirtina savus elgesio ir darbo na?umo standartus. Yra
?inoma, kad bendradarbiavimo tarp formali? ir neformali? grupi?
pasekm? veda prie darbo na?umo padid?jimo bei praleidin?jim? ir darbo
j?gos tekamumo suma??jimo, o tai yra bet kurios valdybos tikslas.
Tam, kad pasiekt? efektyvios grup?s auk?tybi?, reikia i?nagrin?ti
?vairius grup?s aspektus, jos galimybes ir apribojimus, faktorius,
?takojan?ius grup?s efektyvum?.Darbo grup?s samprata

S?vok? ''grup?'' mes suprantame kaip 'tam tikras ?moni? skai?ius,
kurie reguliariai s?veikauja ir bendrauja tarpusavyje ir laiko save
ka?kokia i?siskirian?ia nuo kit? bendruomene.
Grup?s nariai sukuria bendras normas, pasiskirsto tarpusavyje
roles ir bendradarbiauja siekiant bendr? tiksl?' (P.Deziel,
U.Mc'Ranian, 1993). Kalbant apie organizacijas, darbuotoj? grup?s,
arba komandos (workteam) s?voka suprantama kaip 'santykinai nedidel?
nepriklausom? individ? grup?, kur nariai pasiskirsto tarpusavyje
atsakomyb? u? darbo rezultatus ir pasekmes savo organizacijai.
Komandos savo darbo eigoje paruo?ia ir i?vysto darbo stimul?, krypt?
ir atsakomyb? siekiant ai?kiai nubr??to tikslo' (E.Sundstrom et al
10 11 12 13 14 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100