Рефераты Grupes efektyvumo veiksniai

Вернуться в Психология

Grupes efektyvumo veiksniai
.
5) ekonomin? prie?astis (pvz, darbo s?jungos )
5) grup?s tikslas (pvz, krep?inio komandos, brid?o klubas );
tarpusavio nari? priklausomyb? sprend?iant u?davin? ir ''bendras
likimas'' irgi skatina ?moni? s?veik? grup?je.

Grup?s efektyvumo veiksniai

Grup?s formavimasis pagal Tuckman yra pirma i? grup?s vystymosi
stadij?, kuomet grup? sudaran?i? nari? skai?ius ir charakteristikos
?gaun? pirmin? ir itin didel? svarb?. Antroje stadijoje sprend?iami
pagrindiniai tolimesnio grup?s veikimo klausimai: i?siai?kinama d?l
kiekvieno nario funkcij?, informacijos gavimo ir teikimo sistemos,
i?renkamas vadovas, aptariami grup?s veiklos tikslai ir u?duotys, j?
atlikimo standartai ir pan. ?i stadija nulemia kitas dvi grup?s
vystymosi stadijas - norm? kurimo ir atlikimo -tod?l yra svarbiausia
tolimesniam grup?s efektyvumui.
Manoma, kad grup? retai dirba efektyviau, negu geriausiai
dirbantis grup?s individas, o da?nai netgi blogiau nei vidutinis
darbuotojas. Ta?iau tokia nuomon? yra visi?kai nepagr?sta. Grup?s
veiklos lygis b?na ?emiau jos galimybi? lygio, ta?iau tai n?ra
nulemta grup?s kaip re?kinio. Grup?s gali puikiai funkcionuoti,
kartais netgi geriau u? pa?ius kompetetingiausius jos narius.
Remiantis pasiulytomis W.Howell'o, R.Dipboye (1986) ir
Mitchell'o (1978) schemomis, galima taip apib?dinti grup?s
kintamuosius ir j? ?tak? grup?s efektyvumui:
Grup?s veiksniai Grup?s procesai
Grup?s i?davosToliau bus ap?velgiama, kaip grup?s veiksniai ?takoja grup?s
efektyvum? trijuose skirtinguose lygmenyse - individ?; grup?s kaip
darbo vieneto, apjungian?io individus bei organizacijos kaip grup?s
veikimo konteksto.


1. Individ? charakteristikos


Pradedant smulkiau nagrin?ti grup?s faktorius, ?takojan?ius
grup?s efektyvum?, reikia pirmiausia pa?velgti ? individus,
sudaran?ius grup?. Kokia j? motyvacija, poreikiai, norai? Be tos
motyvacijos, kuri skatina grup?s formavim?si, egzistuoja dar slapti
grup?s nari? asmeniniai motyvai, kurie da?niausiai yra ne?inomi visai
grupei. B?tent jie da?niausiai ir nulemia ?mogaus sutikim? b?ti
grup?s nariu. Efektyvi komandos veikla rei?kia pastovi? pusiausvyr?
tarp komandos ir jos nari? individuali? poreiki?. Tuo tarpu da?nai
sutinkamas rei?kinys, vadinamas ''slapti planai'' (hidden agenda)
destruktyviai veikia komandos darn?. Geros komandos pripa??sta fakt?,
jog tam, kad sukurti pasitik?jim? grup?je, jie turi atskleisti savo
'slaptus planus'. Kokie beb?t? asmeniniai tikslai - pagimdyti vaik?,
sudaryti sau vard? ir pan. - jie turi b?ti ?inomi grup?je, pripa?inti
jos. Tai padeda atsirasti stipresniams ry?iams tarp nari?. Kuo
anks?iau grup?s nariai su?inos vieni kit? poreikius ir viltis, tuo
geriau grupei. Tai nere?kia, kad ?ie asmeniniai poreikiai turi b?ti
pilnai patenkinti prie? ?vykus tikram susijungimui ? grup?, kad ?i?
poreiki? pripa?inimas gali pad?ti i?vengti m?s? ''savanaudi?k? ''
tro?kim?, kurie silpnina komandos
pastangas.(H.Robbins,M.Finley,1995).
Be to, H.Robbins ir M.Finley kalba apie dar vien? asmenini?
tiksl? kategorij?, vadinam? visuomenin? veikla (socialwork). Ji
primena grup?s tikslus, nes ?traukia grup?, ta?iau ji nesusijusi su
biznio tikslais. Daugiausia tai distraktorius. Tokie trukdan?i?
tikram komandos tikslui pavyzd?iai gali b?ti:
. labai patraukl?s komandos nariai;
. charizmatinis komandos vadovas;
. kai komanda gaun? didel? erdv? darbui;
. komanda negauna paauk?tinimo;
ir pan.
Neseniai padaryti tyrimai parod?, kad vienas ketvirtadalis
vidutin?s darbo dienos skiriamas visuomeninei veiklai (socialwork)
10 11 12 13 14 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100