Рефераты Grupes efektyvumo veiksniai

Вернуться в Психология

Grupes efektyvumo veiksniai
. Be to, vadovas yra svarbus entuziazmo grup?je ?altinis,
turintis ?takos palaikan?i? santyki? principui.
Daug ?it? vadovo funkcij? gali atlikti tik specialiai tam
paskirtas asmuo. Tod?l ai?ku, kaip yra svarbu i?rinkti kompeteting?
?mog? vadovo pareigoms atlikti.
Taigi, apra?ytos auks?iau efektyvios grup?s charakteristikos
sudaro grup?s '' ideal? model? ''. Ta?iau, kaip teigia R.Likert, yra
duomen?, parodan?i?, jog yra valdytoj?, kuri? darbo grup?s
funkcionuoja pana?iai kaip idealus modelis.

Grup?s formavimosi prie?astys

Prie? pradedant nagrin?ti grup? ir j? ?takojan?ius veiksnius,
reikia i?nagrin?ti jos atsiradimo prie?astis, t.y. kas lemia jos
formavim?si. Grup?s formavimasis, pagal M.Dizel? ir W.McKinley
Ranjan?, priklauso nuo dviej? pagrindini? s?lyg?, kuri? ypatyb?s gali
varijuoti. Viena i? j? - tam tikras skai?ius ?moni? su vienodais ar
skirtingais tikslais ir siekimais. Antra - u?duotis ir s?lygos jos
sprendimui (M.Diesel, W.Mc'Ranian, 1993). Atlikti pramonin?se ?mon?se
tyrimai parod?, kad dirbantys po vien? arba du darbininkai nejau?ia
tokio patenkinimo, kaip dideli? kolektyv? nariai. Taigi, vienas
pagrindini? poreiki? - socialinis poreikis b?ti grup?s nariu, prie
kurio prisideda noras prapl?sti savo interes? rat?. Antra b?tina
s?lyga - tikslas, net jeigu tai tikslas paprastai patekti ? maloni?
bendruomen? tam kad smagiai praleisti laik?.
U?duoties prigimtis ir atlikimo s?lygos i? dalies nulemia
besiformuojan?ios grup?s tip?. Grup?s u?duotis - grup?s tikslas, jos
egzistavimo prasm?. Taigi, ?ios abi s?lygos - ?mon?s ir u?duotis -
yra b?tinos, be j? ne?manomas grup?s susiformavimas.
Tam, kad ?mon?s suformuot? grup?, pirmiausia reikalinga palanki
proga ir prie?astis ?moni? s?veikai. Taigi, trumpai galima i?skirti
?ias ?sijungimo ? grup? prie?astis:
1) saugumas;
buvo parodyta, pavyzd?iui, kad pirmiausia kareivio ginyba nuo streso,
sukeliamo kare - jo dalinio draug? palaikymas.
2) socialiniai poreikiai;
vienas dalyvavimo grup?je motyv? - geresnio realyb?s suvokimo
siekimas, kadangi grup?je ?mogus gali rasti savo idej? palaikym?
(pvz, ba?ny?ioje palaikomas religinis tik?jimas). Tyrimai parod?,
kad ?mon?s siekia ?sitvirtinti savo ?sitikinimuose per susijungim? su
pana?i? ?sitikinim? ?mon?mis. Be to, ?mon?s da?nai atsi?velgia ? savo
koleg? nuomon? formuojant savo ?sitikinimus. Salancik ir Pfeffer savo
informacijos apdorojimo modelyje taria, jog darbuotojo po?i?ris ?
darb? priklauso daugiau nuo jo bendradarbi? po?i?rio ? darb?, negu
nuo frustracijos arba asmenini? poreiki? patenkinimo. Kitas lemiantis
darbuotojo po?i?r? ? darb? faktorius - savigarba. Buvo rasta
nurodym?, jog ?emos savigarbos asmenys labiau ?takojami kit? savo
koleg?, negu asmenys su auk?ta savigarba.
3) artumas;
Tyrimai parod?, kad artumas ir kitos aplinkos fizin?s savyb?s,
ver?ian?ios ?mones tiesiogiai kontaktuoti vienas su kitu suteikia
palanki? prog? s?veikai ir skatina grup?s formavim?si. Pavyzd?iui,
kontoros darbuotojai, kuri? stalai yra vienoje eil?je, grei?iau
bendradarbiaus, negu tie, kuri? stalai yra skirtingose eil?se.
Mokslininkai tyr?jai, kuri? biurai arti vienas kito, grei?iau
apsikeis informacija, negu esantys toli vieni nuo kit? mokslininkai.
4) savigarbos poreikis (pvz, profesoriai, i?rinkti ? Nacionalin? moksl?
akademij?)
Maslow savo poreiki? teorijoje teigia, jog ?mon?s siekia ne vien
kontakto su kitais, bet per naryst? grup?je siekia savigarbos
padidinimo ir palaikimo. Grup? taip pat gali pad?ti
saviaktualizacijos poreikio patenkinimui palaikydamos nari? pastangas
vystyti savo potencial?
10 11 12 13 14 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100