Рефераты Grupes efektyvumo veiksniai

Вернуться в Психология

Grupes efektyvumo veiksniai
. Pats
bendradarbiavimas padeda palaikan?ios aplinkos ?sitvirtinimui;
2) kiekvienos grup?s vadovas ?takoja grup?s atmosferos ?sitvirtinim? per
savo principus ir vadovavimo praktik?. Auk?to efektyvumo grup?je
vadovas laikosi toki? vadovavimo princip?, kurie sukuria palaikan?i?
atmosfer? grup?je bei bendradarbiavimo, o ne konkuravimo santykius
tarp grup?s nari?, pavyzd?iui, jis pilnai dalinasi informacija su
grupe ir sukuria toki? aplink?, kurioje grupлs nariai skatinami
daryti t? pat?;
2) grup?s nariai pasiruo?? pad?ti kiekvienam savo bendradarbiui
i?sivystyti iki jo maksimalaus potencialo. Pavyzd?iui, grup?
supranta, kad atitinkamos technin?s ?inios ir grup?s ?g?d?i? pratybos
tur?t? b?ti prieinamos kiekvienam nariui;
2) kiekvienas grup?s narys noriai priima tuos tikslus, kuriuos jis ir jo
grup? sau suk?r?. ?itie tikslai yra pakankamai auk?ti tam, kad
skatint? kiekvien? nar? kuo geriau dirbti, bet kartu n?ra tokie
auk?ti, kad sukelt? nerim? arba nesekm?s baim?. Kiekvienas efektyvios
grup?s narys gali tur?ti pakankamai ?takos grup?s sprendimui tam, kad
i?vengt? nepasiekiam? kiekvienam nariui tiksl? sukurimo. Tuomet visai
grupei sukuriami auk?ti tikslai. Tikslai yra pritaikyti nari? veikimo
galimyb?ms;
2) grup?s vadovas ir nariai tiki, kad kiekvienas gali padaryti
''ne?manoma''. ?itie laukimai skatina individ? siekti maksimumo ir
spartina jo vystym?si. Kai reikalinga, grup? suma?ina laukim? lyg?
tam, kad individ? neapimt? nesekm?s arba atstumimo jausmas;
2) kai reikalinga arba patartina, grup?s nariai suteiks reikiam? pagalb?
kitam grup?s nariui tam, kad jis sekmingai atlikt? jam skirt?
u?duot?. Abipusi?ka pagalba - auk?to efektyvumo grup?s
charakteristika;
2) palaikanti atmosfera efektyvioje grup?je skatina k?rybi?kum?. Grup?
nereikalauja grie?to konformizmo (kas b?dinga grup?ms su autoritarine
vald?ia), vertina k?rybinius sprendimo b?dus. Motyvacija b?ti
k?rybingam auk?ta, kai k?rybi?kumas apdovanojamas;
2) grup? palaiko optimal? konformizmo lyg?, t.y. kad jis neslopint?
k?rybi?kumo, administraciniuose dalykuose taupyt? nari? laik? ir
palengvint? j? veikl?. Pavyzd?iui, grup? susitaria d?l
administracini? norm? ir proced?r?, kuri? turi laikytis visi nariai
tol, kol neatsiras rimtos prie?astys jas keisti;
2) pilno ir atviro informacijos apsikeitimo motyvacija yra stipri, nes
tai yra labai vertinama grup?je. Tai atsiranda d?l grup?s nario noro
b?ti ?vertintam grup?je (kuo informacija atrodo nariui svarbesn?, tuo
stipresn? motyvacija j? pateikti );
2) grup?s nariai turi didel? motyvacij? taip naudoti informacijos
apsikeitimo proces?, kad jis tenkint? grup?s interesus ir tikslus
10 11 12 13 14 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100