Рефераты Grupes efektyvumo veiksniai

Вернуться в Психология

Grupes efektyvumo veiksniai
. Darbuotojai
da?nai ne?deda pakankamai pastang? tam, kad veikt? efektyviai, jei
u?duotis yra nuobodi, neveiksmingai suplanuota, per lenva arba per
sunki. Grup?s tyr?j? d?mes? pritrauk? 3 pagrindiniai u?duoties
matmenys: nari? ?na?o kombinacijos, nari? tarpusavio priklausomyb?s
pob?dis ir u?duoties neapibr??tumas.
Nagrin?jant nari? ?na?o ? bendr? u?duot? pob?d?, Steiner
i?skyr? 4 pagrindinius u?duoties tipus:
1) adityvi - grup?s na?umas pasiekiamas per individ? grup?je
?na?os sum?, kai daug priklauso nuo kiekvieno nario pastang? (pvz.
siuvimo ma?inos operator?s).
2) disjunktyvi - kiekvienas narys prisideda prie grup?s
na?umo, ta?iau grup? turi pasirinkti tik vien? ?na??. Tod?l
geriausias grup?s veikimas yra geriausiai veikian?io nario lygyje.
(pvz. vadybinink? grup?).
3) konjuktyvi - grup?s veikla sekminga tik kai visi jos nariai
sekmingai veikia. Tod?l geriausiai grup?s veikia tik blogiausio
nario veikimo lygyje (pvz. alpinist? burys)
4) diskreti - grup? pati gali parinkti nario darbo ?na?o
svarb? vertinant j? nuo 0 iki 1.
Konjuktyvios ir disjunktyvios u?duo?i? atvejuose labai svarbu
yra, kiek grup?s nariai i?naudoja savo sugeb?jimus. Pirmu atveju,
grup? turi i?skirti, kas blogiausiai dirba ir pad?ti tiems nariams
pagerinti savo veikim?. Antru atveju, grup? turi i?skirti ir
i?naudoti geriausiai dirban?ius narius. ?ios 4 ru?i? u?duotys yra
unitarin?s, t.y. kiekvienas narys atlieka t? pa?i? u?duot?. Taip pat
da?nai sutinkamas darbo pasidalijimas, kai individai pasidalina
u?duot? tarpusavyje. ?ia grup? gali pasiekti geriausio grup?s nario
lygio.
U?duoties prigimtis nulemia nari? tarpusavio priklausomyb?s
pob?d?: pagal Thompson, tai b?t? kolektyvin?, nuosekli ir
reciprokin? priklausomyb?. Pirmoji yra silpniausia, nes efektyvus
u?duoties atlikimas labiau priklauso nuo individuali? pastang? negu
nuo grup?s pastang? koordinavimo, tuomet reciprokin? priklausomyb?
(pvz. krep?inio komanda) reikalauja vis? nari? pastang? suderinimo.
Kita svarbi charakteristika - u?duoties neapibr??tumas, su
kuriuo Fiedler ir Chemers sieja ir u?duoties sud?tingum?, tikslo
ai?kum? bei teisingum?. U?duoties neapibr??tumas did?ja, kai did?ja
u?duoties sud?tingumas bei jos sprendimo b?d? ?vairov? ir kai ma??ja
tikslo ai?kumas bei sprendimo tikslumas. Komandos efektyvumas gali
priklausyti nuo ai?kiai apibr??tos u?duoties ir paskirties
organizacijoje (Shea ir Guzzo,1987). Geriausios komandos perkelia
savo bendr? paskirt? ? specifines veiklos tikslus. Jei komandai
nepasiseka nustatyti tiksli? veiklos tiksl? arba jei jie neatitinka
jos benros paskirties, komandos nari? veikla tampa pus?tina. Ir
atvirk??iai, jei tikslai ir paskirtis sutampa ir siejasi su komandos
vykdymu, jos veikla tampa galingesn? (J.Katzenbach,D.Smith,1998).
Pagrindinio tikslo suskaldymas ? specifi?kesnius trumpalaikius
u?davinius turi teigiam? poveik? grup?s veikimui: palengvina nari?
bendravim?, padeda vengti rimt? konflikt?, susikoncentruoti ties
veiklos rezultatais nenukrypstant nuo kelio bendro tikslo
link.(H.Robbins,M.Finley,1995).

3.2 Atlyginim? sistema

Apdovanojimas u? ger? darbo atlikim? yra vienas tiesiogini?
b?d? padidinti darbuotoj? motyvacij?. Apdovanojimu gali b?ti ne vien
pinigai: pripa?inimas, pagyrimas, saugumas, geresn?s darbo s?lygos
ir pan
10 11 12 13 14 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100