Рефераты Cyrix-процессоры

Вернуться в Программирование

Cyrix-процессоры
Attention: darbas buvo atidotas 2001
VIKO!!! (Vilniaus kolegija)
Jei jus norite ?sitikinti kad ?is darbas nebuvo pridotas konkre?iam
d?stytojui arba fake, paklauskite mane e-mailu ruslan.p@land.ru


P.S.
Yra gramatiniu ir leksiniu klaidu...NAUJI IR PERSPEKTYV?S CYRIX PROCESORIAITurinys?vadas 5


Bendros ?inios apie gamintoj? 6


VIA Cyrix III (Samuel 2) 600 ir 667 MHz 7

Darbo na?umas 9
Procesoriai: 9
Motinin?s plok?t?s: 10
Programinis apr?pinimas: 10
Pliusai: 15
Minusai: 15

Procesoriaus Blokin? Schema: 15


I?vada: 19


CeBit parodos metu (2001.03.25) VIA prane??, kad daugiau pavadinime Cyrix
III procerori? nebepamatysime. CeBit metu pristatytas 0,15 mikrono 733 Mhz
procesorius su Samuel II braduoliu bus pavadintas trumpai ir ai?kiai - Via
C3. Jis padarytas ant Celeron Samuel 2 branduoliu su 128 KB L1 ir 64 KB L2
ke?u irgaminamas TSMC fabrikuose pagal 0,15 mikronutechnologij?. Deka ?ios
technologijos kristalo plotis tik 52 mm2 ir suvartoja energijos net 25(
ma?iau negu to pa?io taktinio da?nio Celeron. Procesoriaus sistemine
magistrale 100 ir 133 MHz, palaiko MMX ir 3D Now! Instrukcijos. 19


Ma?as elektros sunaudojimas leid?ia naudoti Cyrix procesorius
ne?iojamuosiuose kompiuteriuose, ir internetiniuose ?renginiuose. D?l gero
au?inimo jiems nereikia galingus ventiliatorius, pakanka ma?os galios
ventiliatoriaus, kuris dirbs labai tyliai. 19


C3 procesoriaus pradine kaina buvo 54$ (urmais i? VIA ) , kas yra ?ymiai
ma?iau negu kitu AMD arba Intel procesori? su toki? pat taktini? da?ni?
kainos. 19?vadas


Svarbiausias komponentas kiekvieno personalinio kompiuterio yra jo
procesorius. Duotas elementas did?i?ja dalimi nustato galimybes skai?iavimo
sistemos ir, perkeltine prasme tariant, yra kompiuterio ?irdis.
Mikroprocesorius, kaip taisykl?, yra labai sud?tinga integralin?
schema, padaryta vienam puslaidininke, kuri sugeba ?vykdyti kiekvien?
centrinio procesoriaus komand?. Integravimo lygis nustatomas kristalo
dyd?iu ir realizuot? jame tranzistori? kiekiu. Integralin?s mikroschemos
dar vadinamos “?ipais”. Viena svarbiausi? mikroprocesoriaus dali? yra ALU
(aritmetinis – loginis ?taisas) ir valdymo blokas. Jie charakterizuojami
grei?iu (taktiniu da?niu), skil?i? skai?iumi ar ?od?io ilgiu (vidin?je ir
i?orin?je), architekt?ra ir komand? rinkimu. Mikroprocesoriaus architekt?ra
nustato reikiamus registrus, stekus, adresavimo sistem?, ir taip pat
apdorojamus duomen? tipus. Da?niausiai b?na tokie duomen? tipai: bitas
(vienaskiltis) puse baito, ar nibble (4 bait?), baitas (8 bitai), ?odis (16
bit?), dvigubas ?odis (32 bitai). Vykdomos mikroprocesoriaus komandos
pri?i?ri, kaip taisykl?, aritmetinius veiksmus, logines operacijas, valdymo
perdavim? (s?lygin? ir nes?lygin?) ir duomen? jud?jim? (tarp registr?,
atminties ir ??jimo – i??jimo “port?”).
Bet kok? i?orin? ?rengin?, vykdant? procesoriaus ??jimo ir i??jimo
komandas, galima pavadinti periferiniais ?renginiais.
Registras – ta tartum nedidel? atmintis, kuria procesorius naudojasi
kai kuriems konkretiems tikslams. Kiekviename procesoriuje yra keli
registrai ar registr? grup?s. Viena i? j? paprastai skirta programuotojui.
Toki? registr? gali b?ti pavyzd?iui 8 ar 16. Kreitis ? atminties l?stel?
atliekama per magistral?. Tam reikia atskiro procesoriaus darbo ciklo, o
registrai yra “po ranka”, pa?iame procesoriuje. Kiekvienas registras yra
tartum lenta, kurioje mikroprocesorius fiksuoja tarpinius skai?iavim?
rezultatus. Kai kurie registrai specializuoti, o kai kuri? paskirtis
neapibr??ta, jie vadinami bendros paskirties arba tiesiog bendrai
registrai. ?ymi? registre fiksuojamos ?ym?s, kurios prane?a programai apie
kompiuterio b?sen?, nurodo atminties operacijos rezultato ypatumus, ar
leid?iami pertrauk?i? aptarnavimai ir pana?iai
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100