Рефераты Концепция государственной политики

Вернуться в Предпринимательство

Концепция государственной политики
КОНЦЕПЦІЯ
державної політики розвитку малого
підприємництва

Мале підприємництво як самостійний і незамінний елемент ринкової
економіки є одним із дієвих важелів розв'язання таких економічних і
соціальних завдань, як сприяння структурній перебудові економіки, зміцнення
економічної бази регіонів, швидке насичення ринку товарами та послугами,
послаблення монополізму і розвиток конкуренції, впровадження досягнень
науково-технічного прогресу, підвищення експортних можливостей країни,
забезпечення зайнятості значної частини населення.
Важливе значення малого підприємництва викликає необхідність виконання
комплексу взаємопов'язаних заходів щодо забезпечення сприятливих правових і
організаційно-економічних умов для його становлення та ефективного розвитку
в Україні.
Це можливо у разі реалізації Концепції, метою якої є спрямування дій
центральних, регіональних і місцевих органів державної виконавчої влади на
створення режиму найбільшого сприяння розвиткові малого підприємництва.

I. Цілі та принципи державної політики
розвитку малого підприємництва

Державна політика розвитку малого підприємництва є частиною загальної
соціальної та економічної політики України і визначає основні принципи,
напрями і форми економічного та адміністративно-правового впливу, які
передбачаються Урядом у сфері малого підприємництва з урахуванням державних
інтересів та пріоритетів.
Державна політика розвитку малого підприємництва спрямовується на:
V забезпечення зростання внутрішнього валового продукту за рахунок
діяльності суб'єктів малого підприємництва;
V залучення суб'єктів малого підприємництва до розв'язання соціально-
економічних проблем на державному та регіональному рівнях;
V удосконалення структури малого підприємництва;
V підвищення технологічного рівня виробництва малих підприємств;
V заохочення розвитку малих підприємств у пріоритетних галузях і на
територіях пріоритетного розвитку;
V створення нових робочих місць, зменшення безробіття;
V сприяння максимальній самореалізації громадян у підприємницькій
діяльності;
V формування соціального прошарку власників і підприємців.
Реалізація зазначених цілей забезпечується шляхом підтримки малого
підприємництва в таких основних напрямах:
V формування нормативно-правової бази;
V удосконалення податкової та фінансово-кредитної політики;
V забезпечення інформацією;
V сприяння впровадженню технологій та інновацій;
V стимулювання зовнішньоекономічної діяльності;
V підготовка та перепідготовка кадрів.
Заходи державної підтримки малого підприємництва, в тому числі пільги
та преференції, застосовуються, передусім, у пріоритетних сферах, які
встановлюються Урядом для суб'єктів малого підприємництва та грунтуються на
економічній доцільності. Держава виходить з того, що малі підприємства у
своїй діяльності повинні в основному спиратися на власні сили та ресурси.
Основними принципами державної політики розвитку малого підприємництва
є:
V системність та комплексність механізмів державного регулювання
розвитку малого підприємництва;
V цілеспрямованість та адресність підтримки суб'єктів малого
підприємництва шляхом вибору пріоритетів та концентрації ресурсів для
їх реалізації;
V рівноправний доступ суб'єктів малого підприємництва усіх форм
власності до матеріально-сировинних, фінансових та інших ресурсів.

II. Основні напрями державної підтримки
та регулювання розвитку малого
підприємництва

Формування стабільної нормативно-правової бази – найголовніша
передумова ефективного розвитку малого підприємництва. Законодавство у цій
сфері повинно становити єдину правову систему як за взаємною узгодженістю
норм, так і за цілісністю нормативного регулювання підприємницької
діяльності
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100