Рефераты Darba speka loma uznemejdarbiba

Вернуться в Предпринимательство

Darba speka loma uznemejdarbiba
Kursa darbsDarba sp?ka loma uz??m?jdarb?bas organiz??an?R?ga 2001
Satura r?d?t?jsIevads 3

1. Teor?tisk? da?a 4
Darba sp?ks, k? ra?o?anas resurss 4
Cilv?ku vad?bas pamatnosac?jumi 4
Person?la izv?rt??ana 5
Cilv?kresursu pl?no?ana 5
Person?la atlase 5
Person?la apm?c?ba 6
“Sabalans?ts” person?la sast?vas 7
Vad?t?ja un darbinieku savstarp?j?s attiec?bas 8
Darbinieku main?bas negat?v? ietekme 9
Motiv?cija 9
Motiv??anas veidi 9
1. Nauda 9
2. Nemonet?rais atalgojums 9
3. Bailes 9
Darba samaksas un motiv?cijas mijiedarb?ba 10
Darba samaksa organiz?cija 10
2. Apr??inu da?a 13

Secin?jumi 29

Bibliogr?fiskais saraksts 30ievads


Pasaule main?s arvien strauj?k, nesot ne tikai jaunas iesp?jas, bet
ar? jaunus s?ncen?us. Pasaules tirgus ir k?uvis pies?tin?ts un iz??mums nav
ar? Latvija. ?odien uz??mumiem j?r??in?s ar viss?v?ko konkurenci.

T?p?c ?aj? darb? grib?tu apskat?t un izv?rt?t person?la noz?m?gumu
jebkur? uz??mum?. Kaut ar? uz??muma produkt?vs darbs ir atkar?gs no
att?st?t?m tehnolo?ij?m, tom?r cilv?ks ir tas, kas veic intelektu?lo darbu.
Vad?t?jam ir j?prot iesaist?t indiv?du komand?, lai vi?u savstarp?j?
sadarb?ba nodro?in?tu nepiecie?amo v?rt?bu rad??anu. Uz??muma person?ls ir
j?uzskata par sava veida invest?cij?m. Uz??muma veiksm?gai darb?bai
darbinieku potenci?ls un zin??anas tiek uzskat?tas par galvenajiem
pamatnoteikumiem.
Kursa darba praktiskaj? da?? analiz?ju akciju sabiedr?bas “Gai?ezers
plus” darbinieku motiv?ciju.
A/s “Gai?ezers plus” darbojas apkalpojo?? sf?r?, uz??muma darb?bas
virziens ir ??misk? t?r??ana un ve?as mazg??ana gan organiz?cij?m, gan
individu?lajiem klientiem. Sal?dzin?jum? ar citiem ??s sf?ras uz??mumiem
Latvij?, a/s “Gai?ezers plus” ir viens no liel?kajiem un vado?ajiem
uz??mumiem – uz doto br?di uz??mums ie?em pirmo vietu ve?as mazg??an? un
tre?o vietu ??miskaj? t?r??an?.
Uz??mums “Gai?ezers plus” tika dibin?ts 1993.gada janv?r? k?
Sabiedr?ba ar ierobe?otu atbild?bu, lai nodro?in?tu iedz?vot?jus un
organiz?cijas ar augstas kvalit?tes, apkalpo?anas kult?ras un m?renu cenu
servisu ??miskaj? t?r??an? un ve?as mazg??an?.
1996.gada oktobr? tika main?ta uz??m?jdarb?bas forma un nodibin?ta
akciju sabiedr?ba “Gai?ezers plus”, kur? ar kapit?la da?u ietilpst
“Norv??ijas – Latvijas Uz??m?jdarb?bas Att?st?bas fonds”. L?dz ar to tika
main?ta vad?bas strat??ija un pilnveidots mened?ments, kas ??va uz??mumam
turpm?k str?d?t konkurences apst?k?os, att?stot savas iek??j?s rezerves un
veidot uz??muma pakalpojumu servisu atbilsto?i klientu pras?b?m un v?lm?m.
Savas darb?bas laik? uz??mums ir pilnveidojis sadz?ves pakalpojumu
servisa att?st?bu, atverot jaunus pie?em?anas punktus, uzlabojot klientu
apkalpo?anas kult?ru un ?rt?bu, k? ar? piesaistot arvien jaunus klientus,
k? individu?los, t? ar? organiz?cijas un iest?des.
Liel?k? da?a a/s “Gai?ezers plus” vad?t?ju un administr?cijas
darbinieku ir profesion??i sav? nozar?. Uz??muma vad?bai ir apm?ram 20 gadu
darba pieredze vado?aj? darb? sadz?ves pakalpojumu kombin?t? “Vilnis”.1. Teor?tisk? da?a1.1. Darba sp?ks, k? ra?o?anas resurs.


Pats galvenais un b?tisk?kais priek?nosac?jums ir un paliek darbinieku
noz?me uz??mum?. ?odienas apst?k?os darbiniekiem vajadz?tu apzin?ties, ka
vi?i ir svar?gs faktors vis? ra?o?anas proces?. Uz??muma pe??a un pa?u
darbinieku labkl?j?ba ir atkar?ga no vi?u darba ra??guma. Tas noz?m?, ka
vad?t?jam ir j?nodro?ina darbinieku t?l?ka izgl?to?ana, pilnveido?ana. Ja
b?s ?? savstarp?j? sapratne starp darbinieku un darba dev?ju, tad tas
noteikti sekm?s uz??muma att?st?bu un l?dz ar to paaugstin?sies ekonomiskie
un soci?lie r?d?t?ji valst?
10 11 12 13 14 15 16 17 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100