Рефераты Prezidento instituto JAV ir Lietuvoje lyginimas

Вернуться в Политология

Prezidento instituto JAV ir Lietuvoje lyginimas
Vilniaus universitetas


Tarptautini? santyki? ir politikos moksl? institutasPolitikos moksl? bakalauro programa
Lyginamoji politika


GERMAN GULEVI?
I kurso 3 grup?s studentas


Prezidento instituto JAV ir Lietuvoje lyginimas


Semestrinis darbasVilnius, 1999 m. spalio 15 d.

Patvirtinu, kad ?teikiamas darbas “Prezidento instituto JAV ir Lietuvoje
lyginimas” yra:
1) atliktas savaranki?kai ir n?ra pateiktas kitam kursui ?iame ar
ankstesniuose semestruose;
2) nebuvo naudotas kitame institute/universitete Lietuvoje ir
u?sienyje;
3) nedaro nuorod? ? kitus darbus, jei jie n?ra nurodyti darbe;
4) pateikia vis? panaudotos literat?ros s?ra??.G. Gulevi?TURINYS


NAUJOS INSTITUCIN?S S?RANGOS PAIE?KA ……………………………… 5

PREZIDENTO INSTITUTAS ……………………………………………………... 6
Prezidentas …………………………………………………………………..… 6
Prezidentui suteiktos pareigos ir galios ………………………………………… 7?VADAS


Po ilg? praleist? TSRS sud?tyje met? Lietuva v?l tapo nepriklausoma.
Ta?iau atgavus nepriklausomyb? i?kilo daug klausim? ir problem?; pagrindin?
– kaip nepakartoti padaryt? klaid? ir v?l neprarasti demokratijos. ?i?
problem? i?sprendimui didel? ?tak? turi naujai i?rinkta institucin?
s?ranga. Nors pagrindinis mano darbo tyrimo objektas yra prezidento
institutas (kaip JAV, taip ir Lietuvoje), manau, kad b?t? kvaila i?rauti j?
i? bendro konteksto – valstyb?s valdymo modelio, tod?l pirm?j? savo darbo
dal? skyriau b?tent dabartinei Lietuvos institucinei s?rangai (nenagrin?ju
JAV d?l darbo apimties ribotumo). ?ioje dalyje paband?iau atsakyti kod?l ir
kaip buvo gr??ta prie pusiau prezidentizmo. Antroje darbo dalyje,
nagrin?damas prezidento institut? kaip reik?mingiausi? JAV ir Lietuvos
valstyb?s s?rangos dal?, band?iau atsakyti ? pagrindin? ?io darbo klausim?
– kiek m?s? modelis yra nutol?s nuo stabilum? ir demokratin? vystym?si
garantuojan?io amerikieti?kojo prezidentizmo (pabr??iu, kad nagrin?jau tik
prezidento instituto aspektu). Kod?l nusprend?iau lyginti b?tent Lietuvos
ir JAV, o ne, tarkim, Lietuvos ir Rusijos prezidento institutus? Vis?
pirm?, Lietuvoje prezidento institutas egzistuoja palyginus neilgai, tod?l
yra logi?ka atkreipti d?mes? ? ?al?, kurioje jis veikia daugiau nei du
?imtus met?. Antr?, nors ir kiek tai yra skaudu, tenka pripa?inti, kad
Lietuva tampa vis labiau susijusi su JAV (pradedant amerikie?iais-auk?tais
pareig?nais Lietuvoje (ir Prezidentu), baigiant “vedybomis” su Williams).1. NAUJOS INSTITUCIN?S S?RANGOS PAIE?KA

Pagrindinis ir svarbiausias “besikurian?ios” valstyb?s politinis
klausimas – “geriausios” valdymo formos paie?ka. Nors i? esm?s pasirinkimas
n?ra didelis (rinktis tenka i? parlamentarizmo, prezidentizmo ir pusiau
prezidentin?s sistemos modelio), ta?iau i?kyla keletas labai svarbi?
klausim?: kokiu b?du pritaikyti i?vardintus modelius savoms valstybingumo
tradicijoms? ar b?tina beatodairi?kai kopijuoti kit? ?ali? patyrim?, ar kai
kurie pakeitimai yra nei?vengiami? koks modelis u?tikrins stabilum? ir
demokratin? ?alies vystym?si?[1]
Su ?iais klausimais Lietuva v?l susid?r? 1991 metais. Bet kod?l gi
buvo sugr??ta prie pusiau prezidentinio valdymo? Patirtis rod?, kad jis
nepasitvirtino. Kai kurie istorikai ?? valdymo model? net nurod? kaip
parlamentarin?s kriz?s ir 1926 met? perversmo Lietuvoje ir v?lesni?
perversm? kitose Pabaltijos respublikose prie?ast?. Pavyzd?iui, Z.Ivinskis
ra??: “?sivedusios pranc?zi?ko tipo seiminius re?imus visos trys Pabaltijos
respublikos greitai ?m? pergyventi pana?ius radikaliosios demokratijos
rei?kinius, b?tent: didel? visuomenin? susiskaldym?, gaus? partij? skai?i?,
da?nai gri?van?ias koalicijas ir trumpalaikius ministr? kabinetus…”
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100