Рефераты Public Relations - принципы

Вернуться в Масс-медиа и рекламма

Public Relations - принципы
ПР-ОБСЛУЖВАНЕ
ПРИНЦИПИ

І. ХАРАКТЕР НА ВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Не може да се влиза в преговори или да се договарят условия с клиенти
на основата на заплащане в зависимост от конкретни бъдещи резултати!
ЗАЩОТО: ПР не може да се оценява според резултати за даден период от
време
Постиженията не могат да се оценяват единствено от гледна
точка на количествено получените резултати.
Върху целите могат да повлияят външни фактори.
ПР работи предимно с вероятности, отколкото със сигурни
неща.

ПРАКТИКЪТ В ПР
Практикът действа между организацията /О/, в която работи и всички
останали групи/Г/ към които организацията има отношение. Практикът
подпомага взаимодействието между О и Г. Често Практикът е говорител на О и
трябва основно да познават нейната структура, цели, политика, дейност,
предимства и недостатъци. След това тази информация се прави публично
достояние до степента, до която е решило ръководството.
Практикът не е източник на информация, а добре информирано лице.
Практикът познава много добре общността в която работи – състав, бит,
нагласи, надежди, страхове, очаквания, поведение. Информацията се оценява и
се докладва на работодателя. Без да се компрометира Практикът действа и
като неофициален делегат на обществените групи.
Практикът разяснява интересите на О чрез различни кампании.
РАЗЛИКАТА: рекламата и маркетинга са пряко свързани с продажбата на
стоки и услуги, а ПР цели благосклонно отношение но обществеността, което
ще повиши ефективността на рекламните и търговски кампании. Подходът към ПР
е по-широкообхватен в сравнение с оборота на стоките и услугите.

УСТАНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПР
Анализ. Прави се анализ на ситуацията с цел разкриване на
положителните и отрицателните черти, насоките за развитие, свързаните с нея
обстоятелства, проявите й, степента до която тя се поддава на промени,
възможности за укрепване или запазване.
На основата на анализа се взима решение за необходимостта от намеса.
Ако практикът реши да действа, той първо си поставя крайните цели, които се
надява да постигне.
Планиране. Воден от крайните цели Практикът започва подробно
планиране. Търсят се всички обществени групи, които ще бъдат повлияни от
проекта или ще участват в него. Тъй като групите се различават по характер
и функции, Практиците формулират междинни цели, които искат да постигнат с
всяка група поотделно. Междинните цели трябва да се обосноват като се
изяснят логическите връзки между предложените междинни цели и установените
крайни цели.
Контрол. Води се подробно описание как се изпълнява плана. В него няма
подробности, всичко е важно /Кой отговаря за кореспонденцията? Как
материалите ще се пренесат от А до Б?/. След това се изчислява колко ще
струва плана до крайните подробности.
Изпълнение. Правят се периодични прегледи за изпълнението на плана.
Възможни са промени при наличие на необходимост. “Текущата оценка” е в
основата на “окончателната”, която се прави след приключване на проекта.

ПР КАТО ФУНКЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ
Съветва ръководството по всички изменения, които биха повлияли на
контактите на О с обществените групи.
Изследва и изяснява пред ръководството текущите или очаквани
настроения на ключови обществени групи по отношение дейността на О.
Действа от името на ръководството при планирането и изпълнението на
обществени функции.
Служи като връзка между ръководството и общественноста.
Редовно се отчита пред ръководството за всички дейности, които по
някакъв начин се отразяват на ПР.
Практиците на действат самостоятелно, а се направляват от
ръководството


ІІ. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА
Анализ на ситуацията
10 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100