Рефераты Valsts investоciju programma 2002.-2004

Вернуться в Логистика

Valsts investоciju programma 2002.-2004
. Svar?g?kie Ventspils ostas p?rvaldes projekti, kas
bija iek?auti VIP, saist?s ar ostas padzi?in??anu un ?ener?lkravu
(konteineru) termin?la att?st?bu. To finans??ana paredz?ta, kombin?jot
ostas l?dzek?us un garant?tus ?rvalstu kred?tus. Kop?j? infrastrukt?ras
projektu summa v?rt?jama ap 80 milj. Ls. L?dzv?rt?gas summas gatavojas
ieguld?t ar? stividoru komp?nijas savu kravas termin?lu att?st?b?. Projekta
realiz?cija uzs?kta 1996. gad? un to paredz?ts pabeigt l?dz 2002.gadam.
Finans?jums piesaist?ts no Eiropas Invest?ciju Bankas (28 MECU), k? ar?
pa?u l?dzek?iem.

Papildus ieguld?jumi nepiecie?ami Ventspils ostas transporta mezglu un
pievedce?u pilnveido?anai (dzelzce?am un autoce?iem). ?emot v?r? Ventspils
ostas noz?mi Latvijas ekonomik?, projektu realiz?cij? b?tu svar?gi
piedal?ties ar? ar VIP r?c?b? eso?ajiem resursiem, k? ar? m??in?t
piesaist?t ISPA l?dzek?us Ventspils ostas pievedce?u un pr?mju termin?la
att?st?bas projektam..


R?gas osta


R?gas osta specializ?jusies konteineru, kokmateri?lu, met?lu, naftas
produktu, miner?lm?slu, zivju produktu un pat?ri?a pre?u apstr?des
oper?cij?s. R?g? ir ar? pasa?ieru j?ras osta.

Lai R?gas osta var?tu sekm?gi konkur?t ar kaimi?valstu ost?m, piem?ram,
Sankt-P?terburgu, Tallinu, Klaip?du un Ka?i?ingradu, nepiecie?ama ostas
infrastrukt?ras rehabilit?cija, kas rad?tu labv?l?g?kus nosac?jumus kravu
un pasa?ieru apgroz?bas pieaugumam. Sevi??i ak?tas ir transporta pievedce?u
probl?mas, un to risin??ana iev?rojami uzlabotu gan ostas darb?bas
iesp?jas, gan satiksmes situ?ciju galvaspils?t?. Satiksmes ministrija
atbalsta priek?likumus iek?aut ar ostu saist?t?s koplieto?anas transporta
infrastrukt?ras att?st?bas projektus VIP, jo uzskata ka to realiz?cija
ietekm?s ?oti pla?as sabiedr?bas da?as dz?ves apst?k?us.

R?gas ostas darb?bu raksturo sekojo?i kravu apgroz?bas r?d?t?ji: 1996.gad?
- 7.4 milj.t. 1997. gad? bija v?rojams negaid?ti strauj? kravu pieaugums -
11.2 milj. t. 1998.gad? kravu apgroz?jums pieauga v?l par 19%, l?dz 13.3
milj.t., kas galvenok?rt izskaidrojams ar jaunizveidoto stividoru komp?niju
sekm?gu darb?bas uzs?k?anu un eso?o komp?niju darba efektivit?tes
uzlabo?anos. 1999.gad? kravu apjomi saruka par 9.8% un bija 12 milj.t. To
noteica fakts, ka Krievijas importa kravu apjoma samazin??an?s izsauca
strauju konteineru kravu samazin?jumu, bet dzelzce?a tarifu politika
atst?ja iespaidu uz met?la kravu apjomiem. 2000.gad? kravu apgroz?jums
pieauga l?dz 111.1% no 1999.gada l?me?a. Ir skaidri redzams, ka
iepriek??jos gados ieguld?t?s invest?cijas dod j?tamu rezult?tu. Satiksmes
ministrija atbalsta R?gas ostas p?rvaldes projektus, kas saist?ti ar ku?u
ce?a padzi?in??anu, kravu termin?lu un pasa?ieru ostas att?st?bu un
infrastrukt?ras moderniz?ciju, k? ar? Daugavas kreis? krasta teritoriju
att?st?bu.

Ostas ilgtermi?a att?st?bas programmas pas?kumi, kuru m?r?is ir iev?rojama
kravu un konteineru apgroz?juma jaudu, k? ar? pasa?ieru pl?smas
palielin??ana, ir iek?auti Transporta att?st?bas Nacion?laj? programm?.
Nepiecie?amo invest?ciju apr??ini pamatojas uz iev?rojamu transporta
pl?smas pieaugumu, kas 2010.gad? var?tu sasniegt aptuveni 20 milj. tonnu.


Liep?jas osta


L?dz ar Krievijas armijas karab?zes likvid??anu Liep?jas osta tiek
p?rveidota par tirdzniec?bas ostu. T? k? Liep?jas osta ziem? neaizsalst, t?
n?kotn? var?tu k??t par noz?m?gu tirdzniecisko un transporta centru starp
NVS un Eiropas valst?m. Liep?jas ostas specializ?cija b?s kokmateri?li,
met?ls un pre?u treileri un konteineri. Ir labas perspekt?vas ??misko un
naftas produktu apstr?des att?st?bai. Ro-Ro p?rvad?jumu apjomi Liep?jas
ost? iev?rojami pieaug un ?aj? kravas veid? Liep?ja ir vado?? osta Latvij?.

1996.gad? ostas kravu apjoms bija 1.61 milj.t. 1997.gad? tas pieauga l?dz
2
10 11 12 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100