Рефераты Valsts investоciju programma 2002.-2004

Вернуться в Логистика

Valsts investоciju programma 2002.-2004
.

No nozares viedok?a atbalst?ma ir:
. lielo ostu pievedce?u uzlabo?ana;
. valsts galveno autoce?u posmu, kas iet cauri pils?t?m uzlabo?anu;
. kritisk? st?vokl? non?ku?o lielo un vid?jo tiltu rekonstrukciju;
. satiksmes dro??bas uzlabojumus un transporta sastr?gumu zonu likvid??anu
lielaj?s pils?t?s.

Nepiecie?ams turpin?t uzs?kto projektu realiz?ciju:
(TRm19) “Ma?istr?lais transporta ievads Liep?jas pils?t?” - m?r?is ir
izveidot jaunu transporta koridora Liep?ja - R?ga ievadce?u Liep?jas
pils?t?, t?d?j?di uzlabojot Liep?jas ostas sasaisti ar Austrumu
kaimi?valst?m un nodro?inot ostas att?st?bas iesp?jas. Projekts iek?aujas
mar?ruta Via Baltija ce?u sist?m? k? pievadce?? Via Baltija pamatmar?rutam.

(TRm22) “Driksas un Lielupes tilta rekonstrukcija ar pieej?m Jelgav?” –
m?r?is ir atjaunot Lielupes un Driksas tiltu nestsp?ju, t?d?j?di nodro?inot
transporta un g?j?ju kust?bu atbilsto?i satiksmes dro??bas pras?b?m.


(TRm14) “ Daugavpils pils?tas autotransporta mezgls” –m?r?is ir sak?rtot
Daugavpils pils?tas transporta strukt?ru, kas nodro?in?tu ?tru un ?rtu
kust?bu p?ri pils?tu ???rsojo?ajiem dzelzce?a posmiem.“

Ir uzs?kts darbs pie jauna Daugavas ???rsojuma R?gas pils?t? projekta
sagatavo?anas, un t? finans??anai paredz?ts piesaist?t ar? ISPA l?dzek?us.
Patreiz Eiropas Savien?ba atbalsta projekta sagatavo?anas darbu veik?anu,
un no PHARE programmas pie??irtie l?dzek?i tiek izmantoti konsultantu
pakalpojumu apmaksai. Uz satiksmes situ?cijas un kust?bas dro??bas
uzlabo?anu R?gas pils?t? ir orient?ts ar? R?gas Domes sagatavotais
projekts, kas paredz satiksmes vad?bas centra izveido?anu un luksoforu
moderniz?ciju. ?emot v?r? satiksmes situ?ciju R?g?, projektu realiz?cijas
gad?jum? uzlabojumus jut?s liela Latvijas iedz?vot?ju da?a. Satiksmes
ministrija atbalsta projektu iek?au?anu VIP.

Labi sagatavoti un atbalst?mi ir ar? Lub?nas, Ventspils, J?rmalas Saldus,
Gulbenes un J?kabpils pa?vald?bu projekti, kas paredz pils?tu savar?g?ko
transporta mar?rutu uzlabo?anu. Lemjot par finans?juma pie??ir?anu
konkr?tiem projektiem, priorit?te dodama projektiem, kuros pa?avald?ba ir
gatava piedal?ties ar savu finans?juma da?u (izp?tes un projekt??anas
darbi, l?dzfinans?jums, u.c.).

6. J?ras transports

No valsts viedok?a svar?gi ir realiz?t projektus, kas saist?ti ar ku?o?anas
dro??bas nodro?in??anu Latvijas teritori?lajos ?de?os un ost?s, k? ar?
Mekl??anas un gl?b?anas dienesta apr?kojuma moderniz?ciju atbilsto?i
starptautisko Konvenciju, kur?m Latvija ir pievienojusies, pras?b?m..

Ostas


Ventspils osta


Ventspils osta p?c kravu apgroz?juma ir liel?k? osta Baltijas j?ras re?ion?
un 1998. gada darb?bas r?d?t?ji to ierindo augstaj? 12. viet? Eirop?.
Ventspils specializ?jusies naftas un naftas produktu uzglab??an? un
p?rkrau?an?. Taj? tiek p?rkrautas ar? ??misk?s vielas (t.sk. amonjaks,
k?lijs, metanols), k? ar? ?ener?l?s un Ro-Ro kravas. 1997. gad? kravu
apjoms sasniedza 36.8 milj.t. un 1998.gad? saglab?j?s t?d? pat l?men?.
1999.gad? bija v?rojams kravu apjoma samazin?jums par 2.2%, sasniedzot 34.2
milj.t. Pieauga beramkravu apjomi (par 23%), lejamkravu apjomi samazin?j?s
par 1.2%, bet liel?kais kritums sk?ra ?ener?lkravas. Krievijas dzelzce?a
tarifu politikas rezult?t? par 50% samazin?j?s met?la ekspota apjomi.
2000.gad? kravu apjomi pieauga par 1.8%. Ventspils osta galvenok?rt tiek
izmantota Krievijas naftas, naftas produktu, met?la, k?lija s?ls, ??misko
produktu un met?la sakaus?jumu eksportam (apm?ram 12% Krievijas naftas tiek
eksport?ta caur Ventspili). Ventspils ostu ar Krieviju saista divi naftas
vadi, dzelzce?? un autoce??. Naftas vadi p?d?jos gados tiek ekspluat?ti ar
pilnu jaudu un izvirz?s jaut?jums par jauna naftas vada b?vniec?bu.

Ventspils osta nopelna l?dzek?us, un tai ir iesp?jas uztur?t un att?st?t
savu infrastrukt?ru
10 11 12 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100