Рефераты Valsts investоciju programma 2002.-2004

Вернуться в Логистика

Valsts investоciju programma 2002.-2004
.sk.:

. “?auro vietu” (ar nepietieko?u satiksmes kvalit?ti) uzlabojumi Kurzemes
autotransporta mar?rutos Liep?ja – R?ga un Ventspils – R?ga;

. Latgales autoce?a b?vniec?bas pabeig?ana (p?c 2003.gada) un kust?bas
dro??bas uzlabo?anas pas?kumi eso?aj? mar?rut? Lielv?rd?;

. Strat??iski svar?gu tiltu (5 gab.) rekonstrukcija atbilsto?i ES slodz?m.


Projekta realiz?cijas iesp?jam?bu nosaka valsts pamatbud?eta invest?ciju
pie??ir?ana (vismaz 2.5 - 3 milj.Ls gad?) projekta realiz?cijas laik?.


?emot v?r? VACF pl?notos ie??mumus no transporta l?dzek?u ikgad?jas nodevas
un akc?zes nodok?a par degvielu 2002. – 2004.gados, kura balst?ta uz
Finansu ministrijas prognozi, un nenoteikt?bu akc?zes nodok?a da?as
palielin??an? Autoce?u fond?, Lauku autoce?u programma ir atst?ta piln?gi
bez finans?juma. Min?t? iemesla d?? Satiksmes ministrija piesaka VIP k?
otro priorit?ti “Latvijas lauku autoce?u sak?rto?anas programmu”.

Lauku autoce?u sak?rto?anas galveno m?r?programmu ?steno?ana k?uva
iesp?jama, kad 1998.gada 2.j?nij? Saeima pie??ma groz?jumus likum? “Par
akc?zes nodokli naftas produktiem”, izmainot sadal?jumu starp valsts
pamatbud?etu un Autoce?u fondu, paredzot ar 1999.gadu taj? ieskait?t 60%
iepriek??jo 50% viet?. ?os papildus 10% Valsts autoce?u fonda ie??mumus
novirzot Latvijas lauku autoce?u sak?rto?anas programmas finans??anai,
sadalot tos div?s galvenaj?s m?r?programm?s:

. Re?ion?l?s noz?mes autoce?u sak?rto?anas programma.

. Viet?j?s noz?mes autoce?u sak?rto?anas programma.

1999.gada 27.j?lij? Latvijas Republikas Ministru kabineta s?d? izskatot
groz?jumus likum? “Par valsts bud?etu 1999.gadam” tika pie?emts l?mums
atlikt l?dz 2001.gadam Lauku autoce?u sak?rto?anas un att?st?bas programmas
realiz?ciju, ?emot v?r? priek?likumu par akc?zes nodok?a naftas produktiem
ie??mumu sadales mai?u no 60 % - 40 % uz 50 % - 50% starp valsts
pamatbud?etu un valsts speci?lo bud?etu – Valsts autoce?u fondu.

Satiksmes ministrija, k? tre?o svar?g?ko priorit?ti iek?au?anai VIP piesaka
“ Tiltu rekonstrukciju valsts autoce?os”. Projekts paredz veikt kritisk?
tehnisk? st?vokl? eso?o tiltu (78 gab.) rekonstrukciju, kuras rezult?t?
tiktu nov?rsti ekspluat?cijas laik? radu?ies boj?jumi un nodro?in?ta dro?a
satiksme. Ierobe?otas periodisk?s uztur??anas un rekonstrukcijas apst?k?os
tiltu tehniskais st?voklis strauji turpin?s pasliktin?ties. Ja projekts
netiks realiz?ts, turpin?sies konstrukciju t?l?ka sabruk?ana, k? rezult?t?
b?s j?ievie? da??di ierobe?ojumi transporta satiksmei p?r tiltiem, kas
iev?rojami kav?s tautsaimniec?bas att?st?bu. Atsevi??os gad?jumos iesp?jama
pat tiltu sl?g?ana satiksmei.

Nepietiekama finans?juma d?? daudzviet kritisk? st?vokl? atrodas pils?tu un
citu viet?jo pa?vald?bu p?rzi?? eso?ie ce?i un ielas. Lai ?odien
samazin?tie ce?u uztur??anas izdevumi n?kotn? nep?rv?rstos par milz?g?m
ce?u atjauno?anas izmaks?m, nepiecie?ams ?o ce?u, it ?pa?i pils?tu ielu,
regul?rs remonts. Situ?cijas uzlabo?anos var pan?kt tikai pilnveidojot
l?dzek?u sa?em?anu no ce?a lietot?jiem, un tas ir izdar?ms, pak?peniski
paaugstinot akc?zes nodokli degvielai, k? ar? pak?peniski palielinot
autoce?u fond? ieskait?m?s da?as ?patsvaru. Svar?gi ir att?st?t un uzlabot
ostu pievedce?us un galvenos tranz?ta mar?rutus, jo sevi??i pierobe?as zon?
ar Krieviju un Baltkrieviju, kur st?voklis ir visneapmierino??kais. Lemjot
par VIP valsts m?r?a dot?ciju un valsts Ce?u fonda l?dzek?u pie??ir?anu
pa?vald?bu autoce?u projektiem, Satiksmes ministrija par priorit?rajiem
uzskata projektus un pas?kumus, kas atbilst sekojo?iem krit?rijiem:

. Atbilst?ba nozares strat??ijai;
. Ekonomisk?s efektivit?tes r?d?t?ji;
. Projektu realiz?cijas termi?i;
. Projekta dokument?cijas gatav?bas stadija;
. Pa?vald?bu gatav?ba nodro?in?t l?dzfinans?jumu
10 11 12 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100