Рефераты Valsts investоciju programma 2002.-2004

Вернуться в Логистика

Valsts investоciju programma 2002.-2004
. Pa?reiz?j? st?vok?a re?lais nov?rt?jums r?da, ka
tuv?ko gadu augst?k? priorit?te paliks autoce?u t?kla saglab??ana un Valsts
Autoce?u fonda ie??mumi no transporta l?dzek?u ikgad?j?s nodevas un akc?zes
nodok?a par degvielu ??s vajadz?bas sp?s nodro?in?t tikai da??ji.

Otra noz?m?g?k? nozares priorit?te ir galveno transporta koridoru
att?st?ba, tai skait?:

- ce?u segu un tiltu nestsp?jas paaugstin??ana atbilsto?i ES slodz?m;
- satiksmes dro??bas paaugstin??ana, uzlabojot ce?a ?eometriju
atbilsto?i pieaugo??m satiksmes pras?b?m un likvid?jot “melnos”
punktus.
K? tuv?ko, t? t?l?ko gadu svar?gs strat??iskais uzdevums ir autotransporta
koridoru att?st?ba - iek?au?an?s Eiropas transporta sist?m?. Nepiecie?ams
uzlabot satiksmes kvalit?ti galveno valsts autoce?u, t.sk. pievedce?u ost?m
pils?tu teritorij?s, kas ietilpst starptautiskajos autotransporta
koridoros, visvair?k noslogotajos posmos, l?dz ar to uzlabojot satiksmes
dro??bu apdz?vot?s viet?s un nodro?inot dro?us un ?rtus starptautiskos un
iek?zemes p?rvad?jumus. Projektu finans??anai pl?nots izmantot da??dus
finans?juma avotus, ieskaitot bud?eta invest?cijas, kred?tresursus, ce?u
fonda finans?jumu, k? ar? Eiropas Savien?bas l?dzek?us PHARE un ISPA
programmu ietvaros.


Par tre?o nozares priorit?ti ir uzskat?ma lauku autoce?u sak?rto?ana, un
meln? seguma ?patsvara palielin??ana, nodro?inot p?rvieto?an?s vajadz?bas
lauku iedz?vot?jiem.

Autoce?u un tiltu ikdienas un periodisk?s uztur??anas, mar?rutu izp?tes un
projekt??anas finans??anu paredz?ts nodro?in?t no Valsts Autoce?u fond?
(VACF) iemaks?taj?m ce?a lietot?ju nodev?m (transporta l?dzek?u ikgad?j?s
nodevas un akc?zes nodok?a par degvielu).

Autoce?u un to strukt?ru rekonstrukcijas darbiem un autoce?u t?kla
att?st?bai (uzlabojumi autotransporta koridoros) ce?u fond? l?dzek?u
nepietiek, un ir nepiecie?ams piesaist?t valsts pamatbud?eta invest?cijas
un Eiropas Savien?bas pirmsiest??an?s struktur?l? fonda (ISPA) l?dzek?us.

Pamatbud?eta invest?cijas, pirmk?rt, ir nepiecie?amas k? noteiktais
l?dzfinans?jums pl?notajiem ISPA l?dzek?iem. ISPA fondu izmanto?anas
pamatnosac?jumi, paredzot tos pie??irt rekonstrukcijas un att?st?bas
projektiem TINA t?kl? (atsevi??iem galvenajiem ce?iem) ar izmaks?m, kas nav
maz?kas par 5milj.eiro, sa?aurina iesp?jamo no ISPA fondiem finans?jamo
objektu loku, t?d?j?di neatrisinot neatliekamas eso??s probl?mas vis?
valsts autoce?u t?kl?.

Pa?reiz?jais valsts autoce?u kritiskais st?voklis, kas ir veidojies
past?vo?? p?d?jo gadu finansu defic?ta rezult?t?, un neatliekam?s
uztur??anas vajadz?bas izsl?dz iesp?ju paredz?t l?dzfinans?jumu ISPA
projektiem. ?emot v?r? valsts autoce?u nozares ie??mumu prognozi 2002.-
2004.gadam, kur 2002.gad? periodisk?s uztur??anas un rekonstrukcijas
darbiem atv?l?tie l?dzek?i ir tikai 3.63 milj.Ls, bet eso?o kred?tsaist?bu
dz??anai nepiecie?ami 6.90 milj.Ls, jauni kred?ti, kas atmaks?jami no VACF,
tuv?kajos gados netiek pl?noti. Valsts autoce?u fonda l?dzek?i ir novirz?mi
uztur??anas darbiem citu neatliekamu pas?kumu realiz?cijai.

Laik? no 2001.-2007.gadam VIP ietvaros pl?nots realiz?t kompleksu autoce?u
att?st?bas projektu “Uzlabojumi Via Baltica mar?rut? un Rietumu –Austrumu
autoce?u koridor? “, kur? iek?auti:a) pas?kumi pamatmar?rut? – Via Baltika mar?ruta (Aina?i – R?ga – Bauska
– Grenct?le) valsts galveno autoce?u A1 un A7 noteiktu posmu satiksmes
dro??bas uzlabo?anas un ce?a caurlaides sp?jas palielin??anas
pas?kumi;

b) ar pamatmar?rutu cie?i saist?tie projekti – Lidostas “R?ga” pievedce?a
rekonstrukcija;

c) Austrumu – Rietumu autoce?u koridora att?st?ba un pievadce?i Via
Baltica pamatmar?rutam, t
10 11 12 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100