Рефераты Valsts investоciju programma 2002.-2004

Вернуться в Логистика

Valsts investоciju programma 2002.-2004
.

Prognoz?jams, ka kravu un pasa?ieru p?rvad?jumos 2002.-2004.gados b?s
v?rojamas sekojo?as att?st?bas tendences:
iek?zemes satiksm? dzelzce?a kravu p?rvad?jumu apjomiem saglab?sies
tendence stabiliz?ties vai nedaudz samazin?ties;
eksporta un importa kravu p?rvad?jumu pieauguma tempi var?tu palielin?ties
par 2%-4% gad?;
tranz?ta kravu pieaugums var?tu sasniegt l?dz 5% gad?;
piepils?tas un viet?jas noz?mes vilcienos pasa?ieru p?rvad?jumu apjomi
stabiliz?sies vai nedaudz pieaugs;

Dzelzce?a infrastrukt?ras att?st?bas augst?k? l?me?a priorit?tes ir:
dzelzce?a koridora Austrumi-Rietumi (Ventspils-Tukums-Jelgava-Krustpils-
valsts robe?a ar atzariem R?ga-Krustpils un Krustpils-Daugavpils-Valsts
robe?a) rekonstrukcija un p?rvad?jumu dro??bas l?me?a paaugstin??ana;
M?lgr?vja kan?la dzelzce?a tilta pieeju rekonstrukcijas pabeig?ana;
Ventspils dzelzce?a mezgla att?st?ba;
R?zeknes dzelzce?a mezgla att?st?ba;
informat?vo sist?mu un datu p?rraides t?kla att?st?ba;
ostu dzelzce?a infrastrukt?ras optimiz??ana un att?st?ba balstoties uz
piepras?juma pieaugumu;

Kop?j? invest?ciju summa laikposm? no 1999.-2003. gadam p?rsniegs 100 milj.
Ls, un 1998. gad? parakst?ti aizdevumu l?gumi ar ERAB un EIB par kop?jo
summu aptuveni 35 milj. Ls. ES PHARE programmas ietvaros s?kot ar 1998.gadu
izmantoti 5 milj.Ls. 2000.gad? ISPA vad?bas komitej? apstiprin?ti
priek?likumi ISPA l?dzek?u sa?em?anai R?zeknes –2 dzelzce?a parka
b?vniec?bai 2001.-2003.gad?, k? ar? Austrumu - Rietumu dzelzce?a koridora
p?rmiju p?rvadu moderniz?cijai 2001-2005 gados. Ar? 2002.un turpm?kajos
gados pl?nota pirmsiest??an?s struktur?lo fondu l?dzek?u piesaist??ana
Austrumu-Rietumu dzelzce?a koridora moderniz?cijas projektiem, un ir pamats
cer?t, ka ar? turpm?k Eiropas Komisija atbalst?s dzelzce?a att?st?bas
projektus, jo dzelzce?a un kombin?t? transporta att?st?ba ir viena no
Eiropas transporta politikas priorit?t?m un, savuk?rt, Latvijas Austrumu-
Rietumu dzelzce?a koridora att?st?bas nepiecie?am?ba ir nor?d?ta k? viena
no priorit?t?m Eiropas Komisijas zi?ojum? par Latviju un Partner?bas
dokument?. Taj? pat laik? j?atz?m?, ka ISPA finans?juma piesaiste piln?
apjom? b?s iesp?jama tikai pie nosac?juma, ka l?dzfinans?jumam (vai vismaz
da?ai no t?) tiek novirz?ti valsts invest?ciju programmas bud?eta dot?cijas
l?dzek?i.

K? otru svar?gu priorit?ti j?izce? eso?? rito?? sast?va moderniz?ciju un
jauna rito?? sast?va ieg?di , kuras finans??anai var?tu tikt izmantoti
sekojo?i finansu resursi:
. amortiz?cijas atskait?jumi;
. Valsts invest?ciju programmas l?dzek?i;
. l?dzek?i no valsts un pa?vald?bu pasa?ieru p?rvad?jumu pas?t?juma
l?gumiem.

5. Ce?i un autotransports

Kop?jais valsts noz?mes ce?u garums Latvij? ir 20 329 km, no tiem 7 842 km
ir ar asfalta segumu. Apm?ram 40 000 km ir pa?vald?bu un viet?j?s noz?mes
ce?u. Vis? visum? Latvij? ir labi sazarots un izv?rsts ce?u t?kls. Galven?
probl?ma ir nepietiekamie l?dzek?i to uztur??anai un rehabilit?cijai. Kop?
1996. gada beig?m, sakar? ar akc?zes nodok?a degvielai paaugstin??anu, to
apjoms pieauga, tom?r pagaid?m neatliekamo ce?a darbu veik?anai tiek
izmantoti ar? kred?ti no Starptautiskaj?m Finansu Instit?cij?m. 2000.gad?
pabeigtaj? Pasaules Bankas Ce?u projekt? veikta melno segumu un tiltu
neatliekam? rehabilit?cija, un t? kopsumma ir 35 milj.Ls, no kuriem ap 21
milj.Ls tika sa?emti kred?tu veid?, laik? no 1997.-2000. gadam.

Nacion?l?s programmas apak?programm? - transporta infrastrukt?ras
uztur??ana un att?st?ba (2000.-2006.), autoce?u nozares tuv?ko gadu
pamatuzdevums ir autoce?u un to strukt?ru uztur??ana un saglab??ana
atbilsto?i finansi?li nodro?in?tiem standartiem ar m?r?i palielin?t
autobrauc?ju ietaup?jumus, komfortu un dro??bu valsts galveno ce?u t?kl? un
saglab?t darbasp?j?g? l?men? p?r?jos valsts autoce?us, atbilsto?i
finansi?laj?m iesp?j?m
10 11 12 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100