Рефераты Valsts investоciju programma 2002.-2004

Вернуться в Логистика

Valsts investоciju programma 2002.-2004
.

B?tiskus uzlabojumus sabiedrisk? transporta pakalpojumos iesp?jams pan?kt,
uzlabojot to vad?bu gan valsts, gan pa?vald?bu l?men?.

Lai rad?tu priek?noteikumus t?l?kai ekonomiskajai att?st?bai, ir
nepiecie?amas invest?cijas transporta infrastrukt?r?, un strat??iju
invest?ciju jom? lab?k raksturot da??du transporta veidu griezum?.

4. Dzelzce?a transports

Latvijas dzelzce?a nozares galvenais m?r?is ir str?d?t rentabli, nodro?in?t
konkur?tsp?j?gus, dro?us un videi nekait?gus p?rvad?jumus, garant?jot
efekt?vu kravu apstr?di, vienlaikus palielinot kravu p?rvad?jumu apjomus un
nodro?inot pasa?ieru p?rvad?jumus atbilsto?i ar valsti un pa?vald?b?m
nosl?gtajiem pasa?ieru p?rvad?jumu l?gumiem.

Latvijas dzelzce?a transporta sist?mai ir potenci?ls, lai t? sekm?gi
konkur?tu ar kaimi?valstu dzelzce?iem tranz?ta p?rvad?jumu tirg? un
saglab?tu konkur?tsp?ju attiec?b? pret autotransportu. Lai to pan?ktu,
j?uzlabo pa?reiz?j?s valsts publisk?s lieto?anas dzelzce?a infrastrukt?ras
tehnisk? kvalit?te un dro??bas l?menis, lai var?tu nodro?in?t tranz?ta
p?rvad?jumu potenci?lo pieaugumu.

P?d?jo gadu laik? dzelzce?a kravu p?rvad?jumu apjoms p?c strauj? krituma
1992.gad? stabiliz?j?s aptuveni 30-35 milj. tonnu robe??s. 1997. gads bija
veiksm?g?kais gads, kur? kravu p?rvad?jumu apjomi sasniedza 41 milj. t.
1998.gad? Krievijas ekonomisk?s kr?zes un diskrimin?jo??s tarifu politikas
rezult?t? dzelzce?a p?rvad?jumu apjoms sal?dzin?jum? ar 1997.gadu
samazin?j?s par 7.5% un bija aptuveni 38 milj.t. Tranz?ts caur ost?m
samazin?j?s par 4.5%, bet joproj?m saglab?j?s aptuveni 73% robe??s.

1999.gad? kop?jais p?rvad?jumu apjoms saruka v?l par 12% un bija 33.3
milj.t., bet tranz?ta caur ost?m kravu apjoms par 6% un bija 23.9 milj.t.
Tranz?ta kravu apjoms bija 79% no kop?j?. 2000.gad? kravu apjoms pieauga
par 9.6% un sasniedza 36.41 milj.t, kas galvenok?rt bija saist?ts ar
tranz?ta caur ost?m pieaugumu.

Galven?s probl?mas, ar ko saskaras dzelzce?a nozare, ir:

finansi?lie zaud?jumi pasa?ieru p?rvad??an?, kas bija j?kompens? uz kravu
p?rvad?jumu pe??as r??ina;
dzelzce?a iecirk?u caurlaides sp?jas samazin??an?s, sakar? ar dzelzce?a
infrastrukt?ras nolietojumu un savlaic?gi neveiktajiem remonta un
rekonstrukcijas darbiem;
nelabv?l?g? tarifu politika, kuru Krievija pielieto pret Latvijas virzien?
nos?t?m?m krav?m;
atsevi??u Austrumu - Rietumu koridora iecirk?u caurlaides sp?ju un
dzelzce?a mezglu (Ventspil?, R?zekn?, Zieme?bl?zmas stacij? R?g?) kravu
p?rstr?des jaudu nepietiekam?ba kravu p?rvad?jumu nodro?in??anai;
informat?vo tehnolo?iju izstr?des un ievie?anas aizkav??an?s;
viet?jo kravu p?rvad?jumu nerentabilit?te;
rito?? sast?va nolieto?an?s un l?dzek?u tr?kums t? savlaic?gai
atjauno?anai.

Saska?? ar dzelzce?a likumu, dzelzce?a infrastrukt?ras uztur??ana, remonts
un att?st?ba, vilcienu kust?bas organiz?ciju un vad?ba, k? ar? visa ??
kompleksa administr??ana tiek finans?ta no dzelzce?a infrastrukt?ras fonda.
Ieguld?jumu apjoms dzelzce?a infrastrukt?ras uztur??an?, remont? un
att?st?b? ir samazin?jies, jo samazin?ju?ies kravu p?rvad?jumu ien?kumi un
da?a no tiem joproj?m tiek izmantota, lai kompens?tu pasa?ieru p?rvad?jumu
zaud?jumus, t? viet?, lai tos izmantotu pamatl?dzek?u atjauno?anai. Sekas
tam, ka l?dzek?i eso??s slie?u sist?mas uztur??anai un nozares att?st?bai
ir nepietiekami, ir infrastrukt?ras un rito?? sast?va nolieto?an?s un
nesp?ja to savlaic?gi atjaunot. Tas pazemina efektivit?ti un dro??bu.
Pasa?ieru p?rvad?jumu rad?tie zaud?jumi sast?d?ja: 1995. gad? 15.5 miljoni
Ls, 1996. gad? - 18.3 miljoni Ls, 1997.gad? – 19.3 miljoni Ls un 1998.gad?
– 20.2 miljoni Ls. Ja infrastrukt?ras tehniskais st?voklis netiks uzlabots,
past?v risks, ka Latvijas dzelzce?a tranz?ta koridoru caurlaides sp?ja
samazin?sies, un kravas tiks novirz?tas pa alternat?vajiem transport??anas
ce?iem caur Igauniju, Lietuvu un Somiju
10 11 12 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100