Рефераты Valsts investоciju programma 2002.-2004

Вернуться в Логистика

Valsts investоciju programma 2002.-2004
.

?? m?r?a sasnieg?anas galvenie strat??iskie virzieni un uzdevumi ir:
. Uztur?t un att?st?t transporta infrastrukt?ru: autoce?us, dzelzce?us,
j?ras ostas, lidostas;
. Atbalst?t un veicin?t ilgtsp?j?gu, harmonisku un kompleksu transporta
sist?mas darb?bu kravu un pasa?ieru p?rvad??anai iek?zemes un
starptautiskaj? satiksm?;
. Sekm?t eksporta, importa un tranz?ta p?rvad?jumu att?st?bu, pilnveidojot
multimod?los transporta koridorus “Austrumu – Rietumu” un “Zieme?u –
Dienvidu” virzienos;
. Veicin?t kooper??anos ar kaimi?u valst?m un integr??anos Eiropas
transporta sist?m?;
. Nodro?in?t satiksmes t?klu un transporta veidu sasaist??anu;
. Paaugstin?t satiksmes dro??bas l?meni;
. Nodro?in?t videi draudz?gas transporta sist?mas veido?anu un pilnveidot
b?stamo kravu p?rvad??anu;
. Pilnveidot transporta statistiku un inform?cijas infrastrukt?ru;
. Izveidot ar Eiropas Savien?bas pras?b?m un standartiem harmoniz?tu
transporta likumdo?anas sist?mu un pilnveidot institucion?lo sist?mu;
. Veicin?t transporta izgl?t?bas un zin?tnes att?st?bu.

Valsts politikas m?r?is transporta nozar? ir veicin?t konkurenci starp
da??diem transporta veidiem, k? ar? viena transporta veida ietvaros, lai
att?st?tu efekt?vus transporta pakalpojumus. To pl?nots pan?kt, turpinot
nozares uz??mumu restrukturiz?ciju un komercializ?ciju. Vald?bas galvenais
uzdevums ir izstr?d?t labv?l?gus nosac?jumus priv?to sabiedrisk? transporta
un pakalpojumu uz??mumu att?st?bai. Svar?gi ir ieviest sabiedrisk?
pas?t?juma meh?nismu, jo pret?j? gad?jum? p?rvad?t?ji cie? iev?rojamus
zaud?jumus un pasliktin?s visp?r?j? pakalpojumu kvalit?te. Ce?u fonda
ietvaros darbojas finansu meh?nisms autobusu p?rvad?jumu nodro?in??anai
lauku apvid?.

Lai palielin?tu dzelzce?a kravu p?rvad?jumu konkur?tsp?ju tirgus apst?k?os
attiec?b? pret citiem transporta veidiem, nepiecie?ams samazin?t un
pak?peniski likvid?t ???rssubs?dijas pasa?ieru p?rvad??anai, kas tiek
pie??irtas no dzelzce?a komp?nijas kravu p?rvad?jumos g?t?s pe??as.
Turpin?s darbs pie dzelzce?a restrukturiz?cijas, kura paredz
infrastrukt?ras nodal??anu no operatoru darb?bas, t?d?j?di atverot pla??ku
tirgu pakalpojumu sniedz?jiem un lietot?jiem. Valsts saglab? pilnas ?pa?uma
ties?bas uz infrastrukt?ru. ??s pamatnost?dnes ir iestr?d?tas jaunaj?
dzelzce?a likum?, kuru Saeima pie??ma 1998. gad?.

Ir pie?emts likums par ost?m un to apsaimnieko?anu, kur? nosaka ?pa?uma
ties?bas un garant? priv?t? kapit?la dro??bu. Likumam ir pozit?vs iespaids
uz priv?to invest?ciju piesaist??anu ost?m. Tas pats sak?ms par Br?vostu
statusa noteik?anu Ventspils, Liep?jas un R?gas ost?m. Svar?gi ir sekm?t
pievienot?s v?rt?bas pakalpojumu att?st?bu apstr?d?jot tranz?ta kravas.

Lai izveidotu efekt?vu transporta sist?mu, ieskaitot j?ras ostas, dzelzce?a
satiksmi, auto, gaisa satiksmi u.c., nepiecie?ams optimiz?t transporta
pl?smu un likvid?t nepiln?bas, kas da?k?rt past?v gan ost?s, gan citur
nep?rdom?tu proced?ru un formalit??u d??. ?pa?i tas attiecas uz robe?as
???rso?anu, kas joproj?m rada iev?rojamus laika un naudas zudumus. Svar?gi
b?tu piesaist?t PHARE programmas l?dzek?us ar? robe?kontroles
infrastrukt?ras izveido?anai ost?s un uz dzelzce?a. Citas sf?ras, kur?s
paredzama starpvalstu sadarb?ba, ir gaisa satiksmes kontroles sist?mas
uzlabo?ana, ku?o?anas dro??bas paaugstin??ana un VIA BALTICA projekts
10 11 12 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100