Рефераты Valsts investоciju programma 2002.-2004

Вернуться в Логистика

Valsts investоciju programma 2002.-2004
.

Tranz?ta transporta nozare pamat? koncentr?ta ap trim liel?kaj?m ost?m –
Ventspili, R?gu un Liep?ju. Ostas apkalpo pla?s dzelzce?u t?kls, kas ir
savienots ar NVS valst?m. Ventspili, kura ir Baltijas j?ras piekrastes
liel?k? naftas eksporta osta, ar Krieviju savieno divi cauru?vadi -
j?lnaftas un naftas produktu vads. Ce?u t?kls ir labi att?st?ts, un no t?
kopgaruma 1617 km veido galvenie ce?i. Liel?k? ir R?gas starptautisk?
lidosta, bet maz?kas lidostas ir ar? Liep?j?, Ventspil? un Daugavpil?. Tas
rada labus priek?noteikumus pasa?ieru un kravas avi?cijas att?st?bai
n?kotn?.

No iepriek?min?t? izriet, ka Latvijas transporta infrastrukt?rai ir visi
priek?noteikumi, lai t? veicin?tu ekonomisko izaugsmi valst? un pied?v?tu
pla?u pakalpojumu kl?stu tranz?ta kravu p?rvad?jumos, t?d?j?di sekm?jot
pakalpojumu eksportu. Lai to visu veiktu, liela noz?me ir labi att?st?tam
telekomunik?ciju t?klam. Tiek str?d?ts pie inform?cijas tehnolo?ijas
pilnveido?anas un datu p?rraides t?klu izveido?anas. Att?st?s mobilo
telekomunik?ciju infrastrukt?ra.

Da??dos nozares p?t?jumos ir izteiktas prognozes par iesp?jamo kravu apjomu
pieaugumu, kuru pa?reiz?j? situ?cij? visum? ir gr?ti prognoz?t. Visticam?k
- tas l?n?m, bet pak?peniski pieaugs, pieaugot IKP. No 1994.gada l?dz
1998.pirmajam pusgadam pieauguma tempi bija sal?dzino?i strauji. 1998. gada
ostu darb?bas r?d?t?ji apstiprina prognoz?to pieauguma tendenci, tom?r,
Krievijas kr?zes rezult?t? kravu apjomi gada otraj? pus? un 1999.gad? (jo
sevi??i Ventspil? un R?g?) samazin?j?s par aptuveni 6%. ?? samazin??an?s
tendence main?j?s 2000.gad?.1997.gad? ostu kravu apgroz?jums bija 50.2
miljoni tonnu, kas bija par 15% vair?k k? 1996.gad?. 1998. gad? ost?s tika
apstr?d?tas 52.3 miljoni tonnu kravas, kas savuk?rt ir v?l par 4.5% vair?k
sal?dzin?jum? ar 1997.gadu. 1999.gad? apjomi nedaudz samazin?j?s un gada
beig?s sasniedza 49.1 miljonus tonnu. 2000.gad? bija v?rojama kravu apjomu
palielin??an?s, k? rezult?t? ost?s apstr?d?to kravu apjoms pieauga l?dz
51.8 miljoniem tonnu. Ostu kravu apjomi labi raksturo visp?r?jo transporta
pakalpojumu piepras?juma l?meni, kuru nozare izmanto savu att?st?bas pl?nu
izstr?d? un projektu sagatavo?an?.

Latvijas maz?s ostas tiek izmantotas k? kokmateri?lu eksporta, zvejas un
ar? bur??anas cien?t?ju piest?tnes. Svar?gs ir fakts, ka to sekm?ga darb?ba
nodro?ina re?iona iedz?vot?jus ar darba viet?m, nodro?ina nodok?u
maks?jumus bud?et? un pal?dz risin?t bezdarba probl?mas.

Pak?peniski pieaug automob??u lietot?ju skaits un kravas p?rvad?jumi pa
autoce?iem, kam savuk?rt b?tu j?nodro?ina ie??mumus Ce?u fond? un iesp?jas
uztur?t un remont?t autoce?us. K? negat?va tendence j?min fakts, ka
ie??mumi ce?u fond? no akc?zes nodok?a par izlietoto degvielu nepieaug
atbilsto?i pl?notajam. Sakar? ar degvielas akc?zes nodok?a p?rdali
1999.gad? ie??mumi ce?u fond? iev?rojami samazin?j?s ( no 78.8 uz 64.1
milj.Ls), un turpm?kajos gados b?tu j?palielina bud?eta invest?ciju apjomi
ce?u nozar?, ar m?r?i nepalielin?t uztur??anas darbu defic?tu.3. Transporta nozares strat??ija invest?ciju jom?

1995.gad? tika izstr?d?ta un Ministru kabinet? apstiprin?ta "Transporta
att?st?bas Nacion?l? programma laikam no 1995. l?dz 2010.gadam", kas
1999.gad? tika preciz?ta izstr?d?jot “Transporta att?st?bas nacion?lo
programmu 2000.-2006.gadam”. Izv?l?tais pl?no?anas termi?? tika saska?ots
ar Eiropas Savien?bas pl?no?anas ciklu, ar m?r?i nodro?in?t efekt?v?ku
pirmsiest??an?s struktur?lo fondu l?dzek?u (ISPA) izmanto?anu.

Nacion?l?s programmas m?r?is ir nodro?in?t efekt?vas, ilgtsp?j?gas,
integr?tas, videi draudz?gas, sabalans?tas un multimod?las transporta
sist?mas pl?nveid?gu uztur??anu un att?st?bu, lai nodro?in?tu iedz?vot?ju
un tautsaimniec?bas vajadz?bas p?c kvantitat?viem un kvalitat?viem
p?rvad?jumiem ar noteiktu dro??bu, stipr?m garantij?m un pie?emam?m
izmaks?m, palielin?tu izv?les iesp?jas un elast?bu pasa?ieru un kravas
p?rvad?jumos, veicin?tu re?ion?lo att?st?bu, sekm?tu integr??anos Eiropas
transporta sist?m? un rad?tu priek?noteikumus Latvijas biznesam efekt?v?k
konkur?t Eiropas un pasaules tirg?
10 11 12 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100