Рефераты Valsts investоciju programma 2002.-2004

Вернуться в Логистика

Valsts investоciju programma 2002.-2004
.
Radio un telev?zijas att?st?ba paredz?ta sekojo?os virzienos:
. radio un telev?zijas raido?o t?klu un sist?mu moderniz?cija, lai
nodro?in?tu to kvalitat?vu darb?bu un rentabilit?ti;
. jauno radio un telev?zijas raido?o t?klu un sist?mu ievie?ana (ciparu
radiotelefonija, ciparu telev?zija) atbilsto?i pas?t?t?ja piepras?jumam
un Nacion?l?s radio un telev?zijas padomes l?mumiem.

Sakaru nozares projekti l?dz ?im ir sa??mu?i sal?dzino?i nelielu atbalstu
VIP ietvaros, lai gan to ?steno?ana ir vit?li svar?ga visiem Latvijas
iedz?vot?jiem. Uz??mumu m?r?is ir moderniz?cija, kas pamatota ar
nepiecie?amo standartu ievie?anu un iev?ro?anu, kurus savuk?rt izvirza
Eiropas integr?cijas process.

Pasta sakariem ir liela noz?me citu ekonomikas sektoru efekt?va darba
nodro?in??an?, k? ar? to att?st?bas veicin??an?. Pasta sektor? galvenais
valsts politikas m?r?is ir att?st?t ?o pakalpojumu veidu, padarot to par
ienes?gu uz??m?jdarb?bu, kas interes?tu priv?to sektoru atbalst?t un
iesaist?ties pakalpojumu snieg?an?, t?d?j?di nodro?inot t? att?st?bu un
atbilst?bu pasaules standartiem. Pasta att?st?bas svar?g?kie pas?kumu
kompleksi, kuru sekm?gai realiz?cijai tiks piegriezta ?pa?a uzman?ba ir:
. pasta pakalpojumu tarifu sak?rto?ana atbilsto?i to faktiskaj?m izmaks?m;
. augstas pasta pakalpojumu kvalit?tes nodro?in??ana pakalpojumu tirg?,
veicot pasta tehnisk? apr?kojuma moderniz?ciju;
. pasta s?t?jumu re?istr?cijas nodro?in??ana pa to virz?bas ce?u;
. pasta s?t?jumu p?rvad??anas un dro??bas nodro?in??ana, ieg?d?joties
jaunus ekonomiskus transporta l?dzek?us, kas apr?koti ar kvalitat?viem
radiosakaru l?dzek?iem;
. jauna moderna ??iro?anas un apmai?as centra celtniec?ba, kas samazin?tu
pasta pakalpojumu pa?izmaksu un nodro?in?tu ?trumu un kvalit?ti.

Inform?tikas nozares att?st?ba ir viena no vald?bas noteiktaj?m priorit?t?m
un invest?ciju politika inform?tikas nozar? VIP ietvaros ir izdal?ta
atsevi??i no transporta un sakaru nozares invest?ciju programmas un netiek
apskat?ta ?aj? dokument?.

Secin?jumi

Kopum? var teikt, ka nozares strat??ija invest?ciju jom? ir orient?ta uz
eso??s infrastrukt?ras rehabilit?ciju, moderniz??anu un optimiz??anu,
atbilsto?i piepras?juma pieaugumam. Svar?gi ir iesp?jami ?s?k? laik?
likvid?t uzkr?to remontdarbu "defic?tu", lai izvair?tos no daudzk?rt
liel?kiem izdevumiem n?kotn?. Valsts transporta infrastrukt?rai j?nodro?ina
kvantitat?vi un kvalitat?vi r?d?t?ji, kas kopum? sekm?tu valsts ekonomisko
att?st?bu un tie?o invest?ciju piesaisti no priv?t? sektora. Integr??an?s
Eiropas transporta sist?m? izvirza savas pras?bas, kuras savuk?rt prasa
l?dzek?us no nacion?l? bud?eta. Taj? pat laik? bez “Eiropas noz?mes”
projektiem svar?gi ir realiz?t ar? citas nacion?l?s priorit?tes projektus,
jo sevi??i ce?u un dzelzce?a nozar?.

Svar?gs aspekts projektu izv?l? un atbalsta snieg?an? ir konkur?tsp?jas
saglab??ana da??du valstu un transport??anas mar?rutu starp?, jo sevi??i
attiec?b? uz tranz?ta kravu apstr?di.

Kop?j? Eiropas transporta politika v?rsta uz to, ka priorit?raj?
starptautiskas noz?mes transporta infrastrukt?r? (TINA t?kla elementos)
valst?m j?b?t gatav?m invest?t vismaz 1,5% no nacion?l? kopprodukta, jo
maz?ku l?dzek?u ieguld??ana nesekm? ekonomikas izaugsmi un integr?ciju, bet
?auj tikai eksist?t un l?n?m "no?st" eso?os resursus. ?emot v?r? Latvijas
transporta un tranz?ta nozaru lomu valsts ekonomik?, ?iem ieguld?jumiem
b?tu j?b?t v?l liel?kiem. Uzs?kot darbu ar Eiropas Savien?bas
pirmsiest??an?s struktur?lajiem fondiem – ISPA, svar?gi ir paredz?t
nepiecie?amo l?dzfinans?jumu no valsts bud?eta invest?cij?m, jo, ja t?ds
netiks sa?emts, past?v re?las iesp?jas, ka ISPA nauda netiks apg?ta piln?
apjom?
10 11 12 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100