Рефераты Valsts investоciju programma 2002.-2004

Вернуться в Логистика

Valsts investоciju programma 2002.-2004
.3 milj.t., un t?ds pats bija ar? 1998.gad?. Liep?ja bija vien?g? no
lielaj?m ost?m, kur? 1999.gad? bija v?rojams neliels kravu apjoma pieaugums-
1.2% apjom?, tom?r Ro-Ro kravu apjomi saruka par 25%. 2000.gad? tika
sasniegts iev?rojams kravu apjoma pieaugums (127.6% sal?dzinot ar
1999.gadu). Liep?jas ostai var?tu b?t patiesi optimistiska n?kotne, tom?r
pamatotas prognozes v?l ir p?ragri izteikt, jo k? tirdzniec?bas osta t?
darbojas sal?dzino?i neilgu laiku. K? pozit?vu tendenci var min?t
iev?rojamo priv?t? kapit?la piesaist??anu termin?lu un ostas piest?t?u
atjauno?an?. Galven?s valsts invest?ciju priorit?tes saist?s ar jaunu
pievedce?u un dzelzce?a savienojo?o ce?u b?vi, k? ar? karaostas kan?l?
atst?t? pies?r?ojuma likvid??anu, kuras kop?j?s izmaksas v?rt?jamas ap 5.5
milj. Ls.Eiropas Savien?bas PHARE programma 2000.gad? atbalst?ja projekta
realiz?cijas uzs?k?anu, pie??irot ?im m?r?im 1 milj.eiro. Citi projekti
saist?s ar navig?cijas dro??bas sist?mas uzlabo?anu ost?, k? ar? dzelzce?a
l?nijas Liep?ja - Jelgava rekonstrukciju, lai var?tu nodro?in?t pieaugo?o
p?rvad?jumu intensit?ti.


Maz?s ostas


Invest?cijas paredzamas ar? vair?ku mazo ostu infrastrukt?ras att?st?bai.
Satiksmes ministrija uzskata, ka ir m?r?tiec?gi piesaist?t da??ju bud?eta
finans?jumu mazo ostu att?st?bas projektiem, pie nosac?juma, ja tiek ?emts
valsts garant?ts kred?ts un piesaist?ti ostu nomnieku l?dzek?i. Tas at?auj
iev?rojami samazin?t projekta finansi?lo risku. ??d? veid? 1999.gad? tika
pabeigta M?rsraga ostas infrastrukt?ras rekonstrukcija, 2000.gad? paredz?t?
Salacgr?vas ostas att?st?ba tiks turpin?ta 2001.gad?. L?dz?gu sh?mu b?tu
m?r?tiec?gi pielietot ar? Skultes un Rojas ostu rekonstrukcijas projektos.

7. Avi?cija

Kop? Padomju Savien?bas sabrukuma transporta tirgus strukt?ra Latvij? ir
izmain?jusies - samazin?jies reisu skaits uz Austrumiem, bet palielin?jies
uz Rietumiem. Ekonomisk? pan?kuma period? pasa?ieru skaits R?gas lidost?
samazin?j?s no 2 milj. l?dz 310 000 pasa?ieriem 1996.gad? pasa?ieru skaits
palielin?j?s l?dz 500 000. 1997. gad? tas sasniedza 532 000 pasa?ieru un
1998.gad? pieauga l?dz 555 000. 1999.gad? bija v?rojams 1% liels skaita
pieaugums, sasniedzot 562 400 pasa?ierus. Ar? 2000.gad? bija v?rojams
neliels pasa?ieru skaita pieaugums.

L?dz ?im realiz?tie invest?ciju projekti R?gas lidostas rekonstrukcijai
galvenok?rt saist?ti ar skrejce?a seguma un mar???anas gaismas sist?mas
rekonstrukcijas projektu, kas paredz lidojumu dro??bas sist?mas
pilnveido?anu saska?? ar ICAO standartiem, k? ar? pas?kumiem, kas veicami,
lai var?tu uz?emt liel?kas lidma??nas. ?o projektu 10 milj. USD apjom?
finans?ja ERAB.

1997.gad? tika uzs?kts darbs pie pasa?ieru termin?la moderniz?cijas, kuru
paredz?ts pabeigt 2001.gad?. 1999. Tika nodots ekspluat?cij? jauns
pasa?ieru termin?la ielido?anas termin?ls, kura b?vniec?b? tika ieguld?ti
aptuveni 4 milj.Ls. 2000.-2001.gad? paredz?ts rekonstru?t lidma??nu
st?v??anas laukumus (peronu) un pievedce?us, k? ar? uzb?v?t jaunu
izlido?anas termin?lu, kura realiz?cijai pl?nots piesaist?t valsts galvotu
ilgtermi?a kred?tu no EIB, komercbanku kred?tus, k? ar? izmantot speci?l?
bud?eta – lidostas izlido?anas nodevas finans?jumu. Kred?tu atmaks??ana
paredz?ta no pasa?ieru izlido?anas nodevas ie??mumiem. Turpm?ko gadu
att?st?bas projekti b?s saist?ti ar lidostas kategorijas paaugstin??anu un
skrejce?a pagarin??anu.

8. Sakari un pasta pakalpojumi

Radio un telev?zijas nozare ekspluat? un att?sta tos sakaru nozares
tehniskos l?dzek?us, kuru darb?ba balst?s uz radio raido?o un uztvero?o
iek?rtu izmanto?anu, p?rraidot inform?ciju ar elektromagn?tisko vi??u
starpniec?bu. Radio un telev?zijas tehnisk?s izplat??anas organiz?ciju
uzdevums ir izplat?t valsts (sabiedrisko) programmu veidot?ju un priv?to
sabiedr?bu programmas, nodro?inot apst?k?us to kvalitat?vai uztver?anai
10 11 12 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100