Рефераты Valsts investоciju programma 2002.-2004

Вернуться в Логистика

Valsts investоciju programma 2002.-2004
Valsts invest?ciju programma 2002.-2004.
Transporta un sakaru nozares strat??ija invest?ciju jom?.


SATIKSMES MINISTRIJAS P?RZI?? ESO?O NOZARU ATT?ST?BAS STRAT??IJA


1. Ievads

Latvijas ?eogr?fiskais st?voklis paver tai pla?as iesp?jas b?t par svar?gu
posmu tirdzniec?bas att?st?b? starp austrumiem un rietumiem. Jau v?sturiski
tirdzniec?bai un ar to saist?tajiem transporta pakalpojumiem Latvijas
ekonomik? bija svar?ga loma. Latvijas transporta sist?mas pamat? ir labi
att?st?tais visu apak?nozaru t?kls: j?ras transports, dzelzce?i, ce?i,
cauru?vadi un avi?cija. Latvijas integr??an?s Eiropas ekonomiskaj? aprit?
veicin?s ekonomikas un tirdzniec?bas att?st?bu, bet vienlaic?gi palielin?s
ar? pras?bas pret transporta infrastrukt?ru un pakalpojumu kvalit?ti, kas
daudzviet neatbilst Eiropas kvalit?tes standartiem. Atbilsto?a transporta
infrastrukt?ra nodro?ina tautas saimniec?bas konkur?tsp?ju un veido b?zi
ekonomiskai att?st?bai. ?emot v?r?, ka Latvija ir tranz?tvalsts, un ?eit
krustojas transporta pl?smas, ?oti svar?gi pilnveidot un att?st?t
transporta un sakaru infrastrukt?ru, lai nodro?in?tu transporta koridoru
"Rietumi-Austrumi" un "Zieme?i-Dienvidi" efekt?vu funkcion??anu, samazin?tu
???r??us cilv?ku, pre?u un kapit?la pl?smai uz Latviju un cauri tai. Kopum?
aptuveni 85% no kop?j? kravu apgroz?juma sast?da tranz?tkravas. Transports,
sakari un ar tiem saist?tie lo?istikas pakalpojumi nodro?ina aptuveni 15%
no Latvijas iek?zemes kopprodukta un p?d?jos gados iev?rojami sekm?ja t?
kop?jo pieaugumu.

?eogr?fiski Latvija atrodas starp ab?m p?r?j?m Baltijas valst?m, un tas
izvirza nepiecie?am?bu sadarboties ar Igauniju un Lietuvu, jo sevi??i
att?stot "Zieme?u-Dienvidu" koridoru, kas ir Pan-Eiropas Transporta t?kla
sast?vda?a. Latvijas transporta sist?mas att?st?bai ?oti svar?gs ir
jaut?jums par otra - "Austrumu-Rietumu" multimod?l? transporta koridora,
kas iet caur Latvijas ost?m un t?l?k pa ce?u un dzelzce?u uz Krieviju,
att?st?bu un iek?au?anu Trans-Eiropas transporta t?kl?, to papla?inot uz
Austrumiem.

Trans- Eiropas transporta t?kla identific??ana asoci?to dal?bvalstu
teritorij?, Eiropas Komisijas vad?b?, tika veikta TINA (Transport
Infrastructure Needs Assessment) procesa ietvaros, un rezult?t? ir pan?kta
Latvijas "Austrumu- Rietumu" ce?u un dzelzce?u savienojumu, k? ar? Latvijas
ostu, kombin?t? transporta termin?lu un lidostu iek?au?ana TINA t?kl?. Tas
ir nopietns solis Latvijas transporta infrastrukt?ras t?l?k? integr?cij?
Eiropas transporta t?kl?. Konkr?tu projektu realiz?cija at?aus tuvin?t
Latvijas transporta sist?mas kvalitat?vos un komforta r?d?t?jus ANO Eiropas
Ekonomisk?s Komisijas noteiktajiem kvalit?tes r?d?t?jiem. Pl?no?anas cikls
TINA t?kla att?st?bai ir 15 gadi; laikposmam l?dz 2015. gadam. Kop?j?
Eiropas transporta att?st?bas strat??ija paredz, ka dal?bvalstis (un
kandit?tvalstis) paredz?s ieguld?t priorit?raj? transporta infrastrukt?r?
vismaz 1.5% no IKP. Tas izvirza ar? jaunas pras?bas pret VIP. L?dz?in?jais
valsts bud?eta invest?ciju apjoms VIP ietvaros ir iev?rojami maz?ks un
nesekm? tautsaimniec?bas vajadz?b?m atbilsto?u att?st?bas tempu. Eiropas
noz?mes transporta t?kla att?st?bai Satiksmes ministrija pl?no izmantot ar?
l?dzek?us, ko Eiropas Savien?ba laik? no 2000.-2006.gadam pie??irs
asoci?taj?m dal?bvalst?m pirmsiest??an?s struktur?lo fondu (ISPA) ietvaros.
2000.gad? ISPA Vad?bas komiteja akcept?ja 5 transporta nozares projektu (2
autoce?u un 3 dzelzce?a) realiz??anu, rezerv?jot ?im m?r?im 43.45 milj.EUR.


2. Pa?reiz?j? situ?cija

Kopum? transporta infrastrukt?ra Latvij? ir att?st?ta vis?s jom?s un ir
labi piem?rota gan iek??jai satiksmei, gan tranz?ta funkciju veik?anai.
Taj? pa?? laik? j?atz?m?, ka 1990.-1996.gada period?, ce?u un dzelzce?u
uztur??anai nepietiekamo l?dzek?u d??, iev?rojami pasliktin?jusies
infrastrukt?ras kvalit?te un uzkr?jies iev?rojams periodisk?s uztur??anas
darbu defic?ts
10 11 12 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100