Рефераты Gaisa transporta politika

Вернуться в Логистика

Gaisa transporta politika
Gaisa transporta politika.
1999 – 2004


?? politika ir izstr?d?ta, ?emot v?r? Latvijas Republikas ilglaic?g?s
ekonomisk?s intereses, saist?bas, ko Latvijas Republika ir uz??musies k?
Starptautisk?s civil?s avi?cijas organiz?cijas un Eiropas civil?s avi?cijas
konferences dal?bvalsts, saist?bas, kas izriet no Latvijas Republikas
vald?bas nosl?gtajiem divpus?jiem un daudzpus?jiem l?gumiem avi?cijas jom?,
Eiropas Savien?bas gaisa transporta politiku un pieredzi, kas g?ta
restrukturiz?jot un moderniz?jot gaisa transporta sist?mu, un nosaka
pamatprincipus, kas j?iev?ro att?stot gaisa transportu laika posm? no 1999.
l?dz 2004. gadam.


1. Nozares att?st?bas m?r?is.

Gaisa transporta nozares att?st?bas m?r?is ir maksim?li izmantojot
visus pieejamos resursus un iesp?jas izveidot dro?u, ekonomiski efekt?vu
gaisa transporta sist?mu, kas, optim?li iek?aujoties Eiropas un pasaules
gaisa transporta sist?m?, vispiln?g?k apmierin?tu Latvijas Republikas
iedz?vot?ju vajadz?bas p?c gaisa p?rvad?jumiem un sniegtu maksim?lu
ieguld?jumu Latvijas Republikas ekonomik?.


2. Nozares pa?reiz?j? st?vok?a raksturojums.

2.1. Nozares strukt?ra:

2.1.1. valsts p?rvaldes un uzraudz?bas instit?cijas - Satiksmes
ministrijas Avi?cijas departaments un Civil?s avi?cijas administr?cija;
2.1.2. infrastrukt?ras uz??mumi - VAS lidosta “R?ga” un pa?vald?bas
uz??mums lidosta “Liep?ja”, gaisa satiksmes vad?bas uz??mums VAS “Latvijas
gaisa satiksme”;
2.1.3. p?rvad?t?ji;
2.1.4. visp?r?j? avi?cija.

2.2. Nozares tiesisk? regul??ana.

2.2.1. Gaisa transporta nozari regul? likums “Par avi?ciju” un uz t?
pamata pie?emtie normat?vie akti.
2.2.2. Latvijas Republika k? Konvencijas par starptautisko civilo
avi?ciju dal?bvalsts iev?ro t?s pielikumos iek?autos standartus,
rekomend?cijas un to groz?jumus, k? ar? citus starptautiskos ties?bu aktus,
kurus t? ir parakst?jusi.
2.2.3. Tiek veikta avi?cijas jomu regul?jo?o normat?vo aktu
saska?o?ana ar Eiropas Savien?bas normat?vajiem aktiem, izstr?d?jot jaunus
normat?vos aktus un izdarot groz?jumus jau sp?k? eso?ajos, taj? skait? ar?
likum? “Par avi?ciju”.3. Nozares att?st?bas uzdevumi.

3.1.Nozares vad?ba.

1. Gaisa transporta nozares vad?bu realiz? Satiksmes ministrija.
3.1.2. Valsts politikas un p?rvaldes realiz??anas funkcija ir nodal?ta
no tehnisko un dro??bas standartu atbilst?bas un iev?ro?anas uzraudz?bas
funkcijas.
3.1.3. Da?as valsts funkcijas, kas attiecas uz avi?cijas dro??bu un
tehnisko standartu atbilst?bas un iev?ro?anas uzraudz?bu, tiks dele??tas
pa?laik veidojamai Eiropas avi?cijas dro??bas instit?cijai.
3.1.4. Latvijas likumdo?anas harmoniz?cijas ar Eiropas Savien?bas
pras?b?m procesa rezult?t? tiek main?tas atsevi??as avi?cijas p?rvaldes
instit?ciju funkcijas. Lai paaugstin?tu sist?mas efektivit?ti un dro??bu,
tiek izveidota avi?cijas nelaimes gad?jumu izmekl??anas instit?cija.

3.2. Infrastrukt?ras att?st?ba

3.2.1. Ekonomisk? efektivit?te un dro??ba tiek uzskat?tas par
galvenajiem krit?rijiem izlemjot jaut?jumu par valsts l?dzek?u ieguld??anu
infrastrukt?ras moderniz?cij?.
3.2.2. Infrastrukt?ras uz??mumi valsts akciju sabiedr?ba lidosta
“R?ga” un valsts akciju sabiedr?ba “Latvijas gaisa satiksme” saglab? savu
juridisko statusu.
3.2.3. Lidosta “R?ga” tiek moderniz?ta un papla?in?ta, izmantojot t?s
iek??jos resursus, ien?kumus, kas g?ti no pasa?ieru izlido?anas nodevas, un
Eiropas Savien?bas fondus.
3.2.4. Tiek pilnveidota gaisa satiksmes vad?ba, izmantojot valsts
akciju sabiedr?bas “Latvijas gaisa satiksme” iek??jos resursus.
3.2.5. Att?stot lidostas ‘’R?ga’’ un gaisa satiksmes vad?bas VAS
“Latvijas gaisa satiksme” infrastrukt?ru un optimiz?jot sadarb?bu starp
infrastrukt?ras uz??mumiem un p?rvad?t?jiem, izveidot R?gu par re?ion?lu
gaisa satiksmes centru
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100